The latest online video downloader allows you to save your favorite Instagram content in high quality for free and in less than a minute. IG Downloader - Instasupersave.

Piyasadan haberler

ESCOM… Erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım yapan bağlı ortaklık Alesta, Startup.watch raporuna göre Türkiye’de Q1-2021 döneminde en fazla …
Piyasadan haberler ÇağrıMerkezin

ESCOM… Erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım yapan bağlı ortaklık Alesta, Startup.watch raporuna göre Türkiye’de Q1-2021 döneminde en fazla sayıda yatırım yapan kurumsal yatırımcı ünvanını elde etmiştir.

ADEL…Şirket Yönetim Kurulu 24.03.2021 tarihli toplantısında, Şirketin 2020 faaliyet yılına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu Kar Payı Rehberi kapsamında hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu’nda yasal kayıtlara göre Net Dağıtılabilir Dönem Kârı olmaması sebebiyle, dağıtılması öngörülen diğer kaynak olarak geçmiş yıl karlarından 15.001.875,00 TL brüt kâr payının tam mükellef kurumlara 1 TL nominal değerli beher hisseye karşılık 0,635 TL tutarında brüt %63,5 oranında ve 1 TL. nominal değerli beher hisseye karşılık 0,53975 TL. tutarında net %53,98 oranında nakit temettü dağıtılmasına, temettü ödeme tarihinin 30.09.2021 olmasına, bu konuda alınan kâr dağıtım önerisinin 15.04.2021 tarihinde yapılacak Genel Kurulun tasviplerine sunulmasına, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

AKSA… Davanın Şirketimiz lehine reddine dair Mahkeme kararına karşı davacı tarafça yapılan istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece Mahkemesi kararının kaldırılmasına, davanın kısmen kabulü ile 3 Nisan 2017 tarihli genel kurulda gündemin 6.maddesinde alınan kararın iptaline karar verilmiş olup, Şirketimizce temyiz yoluna başvurulacaktır.

ALARK… Alarko Holding A.Ş. nin 15.04.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında; • Şirketin 2020 yılına ait konsolide finansal tablolarında yer alan 948.118.476, -TL dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 42.135.538,-TL vergi karşılığı, 104.029.200,-TL kontrol gücü olmayan paylar ve 8.340.178,-TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 793.613.560,- TL net dağıtılabilir dönem kârına 175.500,-TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 793.789.060,-TL’nin %7,56’sına tekabül eden 60.030.000,-TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına, • Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine, • Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına, • Kâr payı dağıtımına 11.05.2021 tarihinde başlanmasına, oyçokluğu ile karar verildi.

 ANHYT… Sermaye Piyasası Kurulu‘nun 7 Ocak 2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-13764 sayılı yazısı kapsamında uygun bulunan ve Ticaret Bakanlığı‘nın 19 Şubat 2021 tarihli ve E-50035491-431.02-00061654791 sayılı yazısı ile 25 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı‘nda onaylanan Şirket kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme tadil tasarısı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 15 Nisan 2021 tarihli ve 10310 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

AVHOL… Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde 15.04.2021 tarihinde toplanarak şu hususu oy birliği ile karar altına almışlardır. – Tarım, Hayvancılık ve Turizm faaliyetlerinde bulunmak amacıyla çalışmalara başlanmasına, – Bu kapsamda yatırımlar yapılmasına, gayrimenkuller satın alınmasına, – Yine bu kapsamda gerekli araç gereç ve ekipman tedarikine, – Tarım, Hayvancılık ve Turizm faaliyetlerinde bulunmak amacıyla iştirak olarak edinilmesine, – Bu çerçevede; Şirket’in söz konusu faaliyet yatırımları için gerekli olan finansmanın hâkim ortak Alsancak Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından sağlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

AVISA… Şirketin 01.01.2021 -31.03.2021 dönemine ait prim üretimi ; hayat dalı 388.622.222 TL, hayat dışı 17.155.127 TL olmak üzere toplam 405.777.349 TL olarak gerçekleşmiştir.

AYEN… Yönetim Kurulu’nun kar dağıtılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul tarafından 15.04.2021 tarihinde onaylanmıştır.

AYGAZ… 15 Ocak 2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen Aykargo ile ilgili proje kapsamında görüşmelerimiz devam etmekte olup, konuya ilişkin nihai sözleşmeler imzalandığında yatırımcılarla paylaşılacaktır.

BEYAZ… Şirketin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 150.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 TL’na yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca; şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde esas sözleşme değişikliği, 14.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

BJKAS… Şirkete bugün tebliğ edilen Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Kararı’na göre, Futbol A Takımımız eski Teknik Direktörü Sn. Abdullah Mucip Avcı tarafından açılan feshin haksızlılığının tespiti ve mahrum kaldığı fesih tazminatı ile yargılama giderinin Şirketten tahsili konusunda, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından; yapılan feshin haksızlılığının tespitine, dava kabulü ile 17.340.000 TL fesih tazminatının fesih tarihi olan 29.01.2020 tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan (Şirketimiz) alınarak davacıya verilmesine ve 520.200 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine Tahkim Kurulu’na müracaat yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. Anılan karara ilişkin olarak Şirketçe Tahkim Kurulu müracaatı dahil olmak üzere tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız.

BRKSN… Yönetim Kurulu, Şirketin, BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş firması tarafından tanzim edilen Denetim Raporu’nun incelenmesi sonucunda; SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarına göre 8.206.549 TL net dönem karı oluşmuştur. Türk Ticaret Kanunu’nun 519 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 9.636.462,60TL dönem net kârının %5’i oranında,481.823,13 TL tutarın 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, Yasal kayıtlardaki 2020 yılı karından 1.Tertip Yasal Yedek ayrılması sonrası kalan tutar olan 9.154.639,47 TL’nin Olağanüstü Yedeklere atılması ve 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılamayacağı kararı pay sahipleri bilgilendirilmek suretiyle Genel Kurul’un onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

CLEBI… Şirketin 15 Nisan 2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında; 31.12.2020 tarihli Konsolide Finansal Tablolarında 169.179.611 TL tutarında net dönem zararı bulunması sebebiyle, 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

CMBTN… Şirketin faaliyetleri sonucunda 2020 yılında Şirket yasal kayıtlarında dönem zararı olduğundan, ilgili mevzuat uyarınca bu zararın gelecek yıl karlarından mahsubuna karar verilmiştir.

 CMENT… Şirketin faaliyetleri sonucunda 2020 yılında Şirket yasal kayıtlarında dönem zararı olduğundan, ilgili mevzuat uyarınca bu zararın gelecek yıl karlarından mahsubuna karar verilmiştir.

 DGKLB… Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. İştiraki Biotrend Enerji’nin Halka Arzı için SPK Onayı… Şirketin bünyesinde bulunduğu Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. iştiraklerinden olan Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.’nin (“Biotrend Enerji”) için 03.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na halka arz başvurusunda bulunulduğu belirtilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu Bülten’inin 15.04.2021 tarih 2021/20 sayılı bülteninde yayınlandığı üzere Biotrend Enerjinin halka arz başvurusu onaylanmıştır.

ECZYT… Bugün (15 Nisan 2021) toplanan Yönetim Kurulu; -Şirketin %10,29 oranında pay sahibi olduğu Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“EYAP”) ‘nin tamamı ödenmiş her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerli, toplamda 1.161.585.936 (birmilyar yüzaltmışbirmilyon beşyüzseksenbeşbin dokuzyüzotuzaltı) adet payının Eczacıbaşı Holding A.Ş’ye satılmasına, -Pay satış bedelinin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından hazırlanan 09.04.2021 tarihli değerleme raporu dikkate alınarak 208.755.000 TL olarak belirlenmesine, karar vermiştir.

EKGYO… Şirket tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak- 31 Mart 2021 tarihleri itibariyle, toplam 1.799.160.071 TL (KDV Hariç) , satışa esas brüt 182.032 m2 büyüklüğe ulaşan, 1.206 adet bağımsız bölümün satışı gerçekleştirilmiştir. Bu satışların toplamda 276.439.211,57 (KDV hariç) değerindeki 130 adedi yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir. Bugün itibarı ile açıklanmış olunan 2021 ilk çeyrek verilerine göre, yıllık hedefimiz olan 1.78 milyar TL ile uyumlu gerçekleştiği görülmektedir.

ESCOM… Erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım yapan bağlı ortaklık Alesta, Startup.watch raporuna göre Türkiye’de Q1-2021 döneminde en fazla sayıda yatırım yapan kurumsal yatırımcı ünvanını elde etmiştir.

ESEN, NATEN… Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ve Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 15.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantılarında, Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka açılmasına ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi’nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na ön izin başvurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.’nin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 310.000.000 adet nominal paya karşılık 310.000.000 TL nakden ödenmiş sermayesi bulunmaktadır.

GARFA… Şirketin 15.04.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında,2020 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı’nda karara bağlanmak üzere; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II.14.1. sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve KMPG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre, Şirket esas sözleşmesinde düzenlenen “kârın tespiti ve dağıtımı” esasına uygun olarak, 64.671.632,36-TL tutarındaki 2020 yılı kârından, vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 50.149.744,53-TL tutarındaki net dönem kârının, 2020 yılı dönem kârından hesaplanan 14.521.887,83-TL tutarındaki ertelenmiş vergi etkisi de dikkate alınarak, yasal ve olağanüstü kâr yedekleri hesaplarına aktarılması ve bu şekilde şirket bünyesinde tutulmasının, Genel Kurul’a teklif edilmesine karar verilmiştir.

IHYAY, IHLAS… Ortaklarımızdan İhlas Holding A.Ş. ile eşit oranda paya sahip olduğumuz İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin kuruluş sözleşmesinin onayı için Sermaye Piyasası Kurulundan ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden onaylar alınmış olup, onaylı kuruluş sözleşmesi 14.04.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili tarafından tescil edilmiş olup, kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.

 ISYAT… Şirketin 300.000.000 TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2021 – 2025 yılları için yeniden belirlenmesi amacıyla Ana Sözleşmenin 11. maddesi ve ayrıca Ana Sözleşmenin 3, 5, 8, 10, 12 ve 18. maddelerinin değiştirilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmuştur. Kurul’un 09.02.2021 tarih, E-12233903-335.14-1523 sayılı yazısı ile uygun bulunan, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 17.02.2021 tarih, E-50035491-431.02-00061546027 sayılı yazısı ile onaylanan Ana Sözleşme tadil tasarısı, 23 Mart 2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında onaylanmıştır. İlgili Ana Sözleşme tadili 14 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

KATMR… Şirketin mevcut Kayıtlı Sermaye tavanının artırılması ve süre uzatımı için 15.04.2021(Bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmuştur.

 KFEIN… Şirketin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000-TL’ye artırılmasına dair Şirket Esas Sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 7. maddesine ilişkin tadil metni, 15.04.2021 tarihinde (bugün) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

NIBAS… Yönetim Kurulunun 16.03.2021 tarihli 2020 Yılı Kâr Payı dağıtımına ilişkin kararı: Şirketin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarında ve TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem kârı olmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına, karar verilmiştir.

NTHOL, MERIT… 12.04.2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulan, KKTC’de “Kapalı Devre Turizm” faaliyetleri kapsamında, otellerimiz ve casinolarımız charter uçak kiralama ve pazarlama çalışmalarını tamamlamış olup ilk charter seferimiz İstanbul’dan 15.04.2021 (bugün) saat 19.00 itibarıyla başlayacaktır. Böylelikle otel ve casinolarımız tekrardan hizmet vermeye başlamış olacaklardır.

 

MPARK… Yönetim Kurulu 08.03.2021 tarih ve 2021/10 nolu, kâr payı dağıtılmaması yönündeki teklif 15 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurulu’nda onaylanmıştır. Şirket 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde -Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş TFRS konsolide mali tablolarına göre oluşan 122.997.000,00 TL Net Dönem Kârı’ndan, Kurumlar Vergisi ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince 2.869.541,83 TL 1.Tertip ve 2. Tertip Yasal Yedek Akçeler ayrıldıktan sonra 120.127.458,17 TL Net Dağıtılabilir Kâr kalmaktadır. -Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları hükümleri uyarınca yapılan hesaplamalar sonucunda ise yasal kayıtlarda oluşan 26.963.640,25 TL Dönem Kârından, Kurumlar Vergisi ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince 2.869.541,83 TL 1.Tertip ve 2. Tertip Yasal Yedek Akçeler ayrıldıktan sonra 24.094.098,42 TL Net Dağıtılabilir Kâr kalmaktadır. -Şirket’in mali yapısının güçlendirilmesi ve finansal esneklik kabiliyetinin daha da artırılması amacıyla, 2020 yılı hesap dönemi Net Dağıtılabilir Dönem Kârının dağıtılmayarak, 1.Tertip ve -Tertip Yasal Yedek Akçeler ayrıldıktan sonra “Geçmiş Yıllar Kârları” hesabına aktarılacaktır.

OZKGY… Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan konsolide finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2020 tarihi itibariyle oluşan sırasıyla 617.541.014,00 TL ve 255.171.538,18 TL Net Dönem Karı’ndan, yasal kayıtlara göre hesaplanan 12.758.576,91 TL Genel Kanuni Yedek Akçe’nin ayrılmasından sonra; Net Dağıtılabilir Dönem Karı SPK mevzuatına göre 604.782.437,09 TL, Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde ise 242.412.961,27 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin geliştirmekte olduğu projeler ile yeni yatırımlara kaynak ayrılmasının planlanması ve büyüme politikaları doğrultusunda 2020 yılında gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması hususunun Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

PGSUS… Yönetim Kurulunun 15 Mart 2021 tarihli kararı ekinde yer alan ve pay sahiplerinin incelemesine sunulan kâr dağıtım tablosuna göre Şirketin 2020 yılını net dönem zararı ile kapatmış olması nedeniyle dağıtılabilir kârın oluşmadığı tespit edilmiştir. 15.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin net dönem zararının geçmiş yıllar zarar hesabına aktarılmasına katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle karar verilmiştir.

 SNKRN… Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. ile KSK İnşaat A.Ş. arasında , Sakarya İli, Serdivan ilçesinde, 29.500 m2 Arsa alanı üzerinde, 18 Blok ve 252 Konuttan oluşan yerleşimin Elektrik, Elektronik, Mekanik, Güvenlik sistemleri ile İnşaat ve Altyapı Kablolama işlerine dair ticari sözleşme 9.589.000 TL ve 47.300 Euro + KDV bedel üzerinden bugün 15.04.2021 tarihinde imzalanmıştır. İşin toplam süresi 4 aydır. KSK İnşaat A.Ş. firması tarafından, Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. şirkete sözleşme ödeme şartları gereği iş avansı olarak, 1.600.000 TL nakit ve 740.000 TL çekle ödeme yapılmıştır.

SRVGY, SNGYO… Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak; -İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, Safra Mahallesi 13222 Parsel, 13223 Parsel ve 13224 Parsellere ilişkin Sinpaş GYO A.Ş. (Sinpaş)’ nin arsa sahipleri Sancak Havayolları A.Ş. ve Sancak Tül Sanayi A.Ş. ile 03/07/2015 tarihinde imzalamış olduğu Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin KDV hariç 170.000.000-TL bedelle devir alınmasına, -Bahse konu devirle ilgili Sinpaş’ la sözleşme imzalanmasına, -Devir bedelinin Sinpaş’ a peşin olarak ödenmesine, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Makaleyi ne kadar faydalı buldunuz?

Yıldızlara tıklayarak oylayabilirsiniz

Ortalama reyting 0 / 5. Oylama Sayısı: 0

Bu yazıyı oylayan ilk siz olun

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Posts
Online roulette, blackjack, baccarat and all sorts of live dealer games at New Gambling Sites in Australia