Instagram video indir

Piyasadan haberler

UFUK… Şirketin Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre ticari zararı olduğu için kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir. ADESE, ITTFH… 19.04 …
Piyasadan haberler ÇağrıMerkezin

UFUK… Şirketin Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre ticari zararı olduğu için kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

ADESE, ITTFH… 19.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; -Sermayesinde, beheri 1,00-(Bir) TL değerinde 200.000 Adet C Grubu ve 1.800.000 Adet D Grubu olmak üzere toplam 2.000.000 Adet pay karşılığı %1 oranında paya sahip olduğumuz 200.000.000 TL ödenmiş sermayesi bulunan Asaf 3 İstanbul Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi ( Şirket ) paylarına ilişkin olarak; İttifak Holding A.Ş. bağlı ortaklığı Seha İnşaat Mühendislik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin Şirket sermayesinde sahip olduğu beheri 1,00-(Bir) TL değerinde 4.600.000 Adet C Grubu ve 41.400.000 Adet D grubu payların Şirket tarafından satın alınmasına, -Satın alınacak payların birim pay değerinin tespiti için; Şirket esas sözleşmesinin “Pay 1Devri” başlıklı 8. Maddesinde öngörüldüğü şekilde, Şirket Yönetim Kurulu’ nun belirleyeceği, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirket değerlemeleri konusunda yetkilendirilmiş 3 ayrı değerleme kuruluşu tarafından yapılacak olan 3 ayrı Şirket değerlemesinde ortaya çıkacak birim pay değerlerinin ortalamasının alınmasına Oy birliği ile karar verilmiştir. Hisse devri sonrası Şirketin Asaf 3 İstanbul Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin sermayesindeki payı % 1 den % 24 e yükselirken; Seha İnşaat Mühendislik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin Şirket sermayesindeki mevcut % 24 lük payı % 1 olacaktır.

BERA… Grup firmalarından Konya Kağıt San. Tic. A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin esas sözleşme tadil tasarısının SPK onayı hakkında: Grup şirketlerinden Konya Kağıt San. Tic. A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin olarak, Şirket esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla 30.12.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan izin başvurusunun, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15.04.2021 tarihli 21/635 sayılı toplantısında olumlu bulunduğu, 16.04.2021 tarihinde teslim alınan SPK onaylı tadil tasarılarının Bakanlık onayı için 19.04.2021 (bugün) Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapıldığı, Konya Kağıt San.ve Tic. A.Ş. tarafından Şirkete bildirilmiştir.

BURCE… 26 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı Olağan genel kurulunda görüşülecek olan 01.01.2020- 31.12.2020 dönemine ilişkin kar payı dağıtım önerisi ekte yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929096 BURVA… 26 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı Olağan genel kurulunda görüşülecek olan 01.01.2020- 31.12.2020 dönemine ilişkin kar payı dağıtım önerisi ekte yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929148

CRDFA… Yönetim Kurulu, şirket stratejisi ve özkaynak yapısının güçlendirilmesi ile BDDK’nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde 2020 yılında oluşan net karın dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına ve bu hususun Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar vermiştir.

COSMO… Tahsisli sermaye artırımı hk: Tahsisli Sermaye Artırımına ilişkin; 24/05/2021 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında Tahsisli Sermaye artırımına ilişkin süreç devam edecektir.

DOAS… Temettü Ödemesi 1. Taksit: Şirketin 30 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 faaliyet yılı olağan genel kurulunda iki eşit taksitte nakden dağıtılmasına karar verilmiş olan 600.000.000 TL tutarındaki kar payının; 300.000.000 TL tutarındaki ilk taksitinin dağıtımına, 27 Nisan 2021 tarihinden itibaren başlanacaktır.

 ESEN, NATEN… %100 Bağlı Ortaklık Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Halka Arz Edilmesi Hk: Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.’nin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arzına ilişkin olarak, 19.04.2021 tarihinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirilmiş olup, bu kapsamda Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında “Halka Arz Aracılık Ve Satış Sözleşmesi” 19.04.2021 (bugün) tarihinde imzalanmıştır. IHYAY,

IHGZT… Bağlı ortaklık İhlas Haber Ajansı A.Ş.’nin halka arzına yönelik olarak; Şirket Esas Sözleşmesi’nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün vermiş olduğu onaylara müteakip Şirket Esas Sözleşmesi’nin 31.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararı ile tadil edildiği, Esas Sözleşme değişikliğinin 19.04.2021 (bugün) tarihinde tescil edildiği İhlas Haber Ajansı A.Ş. tarafından Şirkete bildirilmiştir.

KFEIN… Şirketin geliştirmiş olduğu “Test Data Management (TDM)” ürünü, tüm dünyada satılmak üzere küresel yazılım sağlayıcısı Micro Focus LLC’nin ürün kataloğuna girmiş olmuş, ilgili ürün sözleşmesi 19.04.2021 tarihinde imzalanmıştır.

PEKGY… Sermaye Piyasası Kurulu’nun Karar Organı’nın 12.03.2020 tarih ve 16/358 sayılı kararı (Kurul Kararı) ile Şirket portföyünde yer alan Çamlıca Arsaları üzerinde bulunan intifa hakkına dair Ekip Taşınmaz Değerleme A.Ş. (Ekip Değerleme) tarafından yeni bir değerleme raporu hazırlanması ve buna bağlı olarak yapılması gerekebilecek diğer işlemlerin yapılması talep edilmişti. Yine Kurul Kararı’nda, Şirket ile Hasan Peker arasında 100.000.000 TL olarak belirlenmiş olan intifa hakkı terkin bedelinin, Ekip Değerleme tarafından hazırlanacak değerleme raporunda bulunacak değeri aşmayacak şekilde düzeltilmesi talep edilmişti. Söz konusu gayrimenkul için en son yapılan güncel rapor olan Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’nin 29.01.2021 tarih ve PEKGY- 2101013 sayılı raporunda, toplam değer 200.000.000 TL, Hasan Peker adına kayıtlı 2.124,98 m2’ye denk gelen intifa haklarının değeri 24.784.246 TL olarak takdir edilmiştir. Son olarak Hasan Peker, Şirket ile arasında 100.000.000 TL olarak belirlenmiş olan intifa hakkı terkin bedelinin düzeltilmesine ilişkin yükümlülüğün halen sahip olduğu 24.784.246 TL exper değerli intifa haklarının Şirkete bedelsiz devir edilerek yerine getirilmiş sayılmasına ilişkin SPK’ya başvurmuştur. Söz konusu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15.04.2021 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve Hasan Peker’in başvurusunun olumlu karşılandığı 16.04.2021 tarih ve E-12233903-340.05.05-5167 sayılı yazısı ile Şirkete bildirilmiştir. Bu karar çerçevesinde, bugün tarihli olarak Hasan Peker lehine kayıtlı 24.784.246 TL ekspertiz değerli 2.124,98 m2’ye denk gelen intifa hakları Şirket lehine bedelsiz olarak terkin edilmiştir. Böylece, Hasan Peker lehine intifa haklarının tamamı terkin edilmiş olup, Çamlıca Arsa’nın tam mülkiyeti Şirkete geçmiştir.

 PEKGY… 20.09.2020 tarihli Kap açıklamasında; İngiltere’nin Gravesend bölgesinde yer alan gayrimenkulümüzün satış görüşmelerine başlandığı belirtilmişti. Ancak, İngiltere’de piyasasında yaşanan pozitif gelişmeler kapsamında söz konusu gayrimenkul ile ilgili projenin devamına karar verilmiştir. Bu nedenle, bu aşamada taşınmazın satışından vazgeçilmiştir.

 PRZMA… Söz konusu Esas Sözleşme tadili , Ticaret Bakanlığı’nın onayına sunulmuş, Bakanlığın E-50035491- 431.02-00063063009 sayılı yazısı ile tadile izin verilmiştir. Yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

RAYSG… Şirketin 2021 yılı Ocak-Mart aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş, tahmini prim üretimi: 486.619.433,-TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 28,63 oranında artış meydana gelmiştir. Branş bazında üretim rakamları ekteki dosyada bulunmaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929027

SNGYO… İştirak Kızılbük GYO, Muğla İli, Marmaris İlçesi, İçmeler Mahallesi, 1 Pafta, 1598 ve 2518 no.lu parseller üzerinde geliştirmekte olduğu Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projesinin 1. etap ve 2. etabına ait tadilat ruhsatları alınmıştır. Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projemizde yenilen tadilat ruhsatları kapsamında; 1- 34.477 m2 alana sahip 205 odalı 5 yıldızlı otel, 2- 1. etapta 26.640 adet devreden oluşan 555 adet devremülk ünitesi, 3- 2. etapta 40.896 adet devreden oluşan 852 adet devremülk ünitesi, 4- 7.428 m2 alana sahip Thermal Welness Park, 5- 9.600 m2 alana sahip Marina Alış Veriş Merkezi, 6- 820 m2 kapalı, 1200 m2 açık yüzme havuzu, 7- 20.000 m2 kapalı otopark, olmak üzere toplam da 199.556 m2 inşaat alanı ruhsatlandırılmıştır. İlgili projede bugüne kadar 4.263 adet devre mülk satışı (ön satış) gerçekleştirilmiş olup, sözleşmesi yapılmıştır. Yapılan devre mülk satışlara ilişkin toplam KDV hariç 346.748.165-TL ciro elde edilmiştir. SARKY… Şirketin Esas Sözleşmesinin 6. Madde değişikliği 16.04.2021 tarihinde tescil ve aynı tarihli 10311 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

TACTR… Pay Alım Teklifi Tebliği Uyarınca Yapılan Zorunlu Pay Alım Teklifi – Fiyat Düzeltmesi: 05.03.2021 tarihinde Zorunlu Pay Alım Teklifi Başvurusu kapsamında yapılmış olunan duyuruda Pay Alım Teklif tutarını 12.0011 olarak duyurmuştuk. Ancak yapılan hesaplamada hata tespit edilmiş olup tutar revize edilmiştir. Buna göre; altı aylık dönem içerisinde oluşan payın günlük ağırlıklı ortalama fiyatı 12,0011 TL yerine 11.8734 TL olarak belirlenmiş olup , pay alım teklifi bu tutar üzerinden gerçekleştirilecektir. Pay Alım Teklifi kapsamındaki güncelleme veya gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ayrıca duyurulacaktır.

 TUCLK… Şirket Yönetim Kurulu’nun 17.02.2021 tarihli toplantısında, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 (Yüz milyon) Türk Lirası’ndan 200.000.000 (İkiyüz milyon) Türk Lirası’na artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılından itibaren beş yıl için uzatılması amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “şirketin sermayesi ” başlıklı 6. Maddesinin tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi’nin Şirketin sermayesi ile ilgili esasları düzenleyen 6. maddesine ilişkin tadil tasarısı 31.03.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup, Onaylı tadil tasarısı ilişikte sunulmakta olup, ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929042

TURSG… Türkiye Sigorta Birliği’nde yayınlanacak bilgiler ile paralel olarak 01.01.2021-31.03.2021 tarihleri arasında ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış, bağımsız denetimden geçmemiş Şirketin toplam brüt prim üretimi bilgisi ekli tabloda bilgilerinize sunulmuştur. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929345

UFUK… Şirketin Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre ticari zararı olduğu için kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Makaleyi ne kadar faydalı buldunuz?

Yıldızlara tıklayarak oylayabilirsiniz

Ortalama reyting 0 / 5. Oylama Sayısı: 0

Bu yazıyı oylayan ilk siz olun

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Posts
Youtube video indir