Instagram video indir

Piyasadan haberler

KONTR… Şirket tarafından, üretim ve montaj faaliyetlerinde kullanılmak üzere, Orhaniye Mah. serpmeleri n198 Kahramankazan Ankara adresinde 4.000 …
Piyasadan haberler ÇağrıMerkezin

KONTR… Şirket tarafından, üretim ve montaj faaliyetlerinde kullanılmak üzere, Orhaniye Mah. serpmeleri n198 Kahramankazan Ankara adresinde 4.000 m2 kapalı alana sahip fabrika binası kiralanmıştır.

AKENR… Şirkete Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı izninin 2021 yılı sonunda dolması nedeniyle, Şirket Esas Sözleşmesi’nin ‘Şirketin Sermayesi’ başlıklı 7. maddesinde belirlenmiş olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları (5 yıl) için uzatılması amacı ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin ‘Şirketin Sermayesi’ başlıklı 7. maddesinin tadiline ilişkin başvuruya istinaden Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 01.04.2021 tarih ve E-77386926-110.01.01.01-54666 sayılı yazısı ile Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin taslakta belirtildiği şekilde değiştirilmesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. Esas Sözleşme değişiklik tadil tasarısı, T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan da gerekli izinler alındıktan sonra, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

ADESE… Şirketin 05.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, -Horozluhan Osb Mah. Gümüşyüzük Sok. N10 Selçuklu / KONYA ” UNLU MAMULLER KONYA ÜRETİM TESİSİ” şubesinin demirbaşlarının AKM Bisküvi Çikolata Unlu Mamüller Gıda San.ve Tic. Ltd. Şti. ‘ne deviri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazanın kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına; -İlgili devir işlemi bedelinin, görüşmeleri devam etmekte olan diğer mağazaların devir bedellerine yapacağı etkiler göz önünde bulundurularak, tüm mağazaların devir işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

AKSGY… Akbatı ve Akasya Alışveriş Merkezlerindeki kiracılara, Nisan ayı kira ödemelerine yönelik olarak yalnızca bu ayla sınırlı kalmak üzere, ciro düşüşü ve çeşitli kriterlere bağlı olacak şekilde kira desteği sağlanmasına karar verilmiştir.

 DOBUR… Esas Sözleşmenin 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 26 ve 27’inci maddelerinin tadil edilmesi; Esas Sözleşme’nin tadil edilen “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6’ncı maddesine göre mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2025 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılması ve Esas Sözleşme’deki imtiyazlar bedelsiz olarak kaldırılmakta olduğundan; Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun “Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3)”nin “Ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet halleri” başlığını taşıyan 16’ncı maddesinin 1’inci Fıkrası’nın (b) bendi düzenlemesi kapsamında ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet tanınması, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ‘nun 05.02.2021 tarih ve E-29833736- 110.03.03-1384 sayılı Kararı ile onaylanmış olup, 30 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul’da onaya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiş olan karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

 ESCOM… İştirak Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş.’den alınan bilgiye göre; Yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejisi doğrultusunda, Öğetürk Teknoloji Anonim Şirketi’ne 2.000.000 TL değerleme üzerinden %15 pay karşılığı yatırım yapılmasına karar verildi.

KONTR… Şirket tarafından, üretim ve montaj faaliyetlerinde kullanılmak üzere, Orhaniye Mah. serpmeleri n198 Kahramankazan Ankara adresinde 4.000 m2 kapalı alana sahip fabrika binası kiralanmıştır.

KORDS… Şirketin Esas Sözleşmesinin 10, 15 ve 41 inci maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler 24 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerince kabul edilmiş, 05.04.2021 tarihinde tescil ve 5 NİSAN 2021 tarih 10302 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 1009, 1010, 1011, 1012 numaralı sayfalarında ilan edilmiştir.

METUR… Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca hazırlanan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 57.581-TL. “Net Dönem Karı” oluşmuş, VUK hükümleri gereğince ise 5.267.727-TL ‘’Net Dönem Karı” oluşmuş olup SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2020 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul’un onayına sunulmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

MMCAS… Yönetim Kurulu’nun bugün yaptığı toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2019-31.12.2019 ve 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemlerine ait finansal tablolarda zarar bulunması nedeniyle, kâr dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul’a önerilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

ISKPL… Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal durum tablolarında yer alan net dönem karı 65.507.546,64 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen 2020/ 4. dönem Geçici Vergi Beyannamesine göre mali tablolarda yer alan net dönem karı ise 65.472.239,78 TL’dir. Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılmış olan Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe toplamı 65.249,95 TL olup, söz konusu tutar ödenmiş sermayenin % 20’sine ulaşmadığından, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarda yer alan 65.472.239,78 TL net dönem karından 17.474.729,36 TL geçmiş yıl zararı düştükten sonra kalan 48.234.934,24 TL üzerinden % 5 oranında (2.411.746,71 TL) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal durum tablolarında yer alan 65.507.546,64 TL tutarındaki net dönem karından; 25.034.104 TL geçmiş yıl zararı düşüldükten sonra kalan 40.473.442,64 TL tutarından Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılacak 2.411.746,71 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 38.061.695,93 TL tutar ile ulaşılan, 38.061.695,93 TL Net Dağıtılabilir Dönem karının % 5′ i olan 1.903.084,80 TL’nin Birinci Temettü olarak dağıtılmasına, Ortaklara dağıtılacak toplam 1.903.084,80 TL Birinci Temettü tutarı, ödenmiş sermayenin % 5’lik kısmın altında kaldığından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmamasına, Yasal kayıtlaraa göre kalan 36.158.611,13 TL karın dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına, Şirket ortaklarına net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan Birinci Temettü tutarı olan 1.903.084,80 TL kâr payının, şirket ortaklarının maliki bulundukları payların 2020 yılı karından herhangi bir istisnaya ve Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 61.maddesi kapsamında yatırım indirimi istisnasına tabi olmayan kısmından brüt 1.903.084,80-TL tutarın ortaklara dağıtılması ve kar payı dağıtımının 30.06.2021 tarihine kadar yapılması tarihinde yapılmasına, şirketin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

PENGD… Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun II-14.1 nolu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri dahilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK’nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 555.525 TL Dönem karı oluştuğu ve bu tutarın geçmiş dönem zararlarından mahsup edilmesine ve bu nedenle kar dağıtımı yapılmayacağı konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

PINSU, PETUN, PNSUT… Şirket 25 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 2 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

RTALB… Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında, 17.12.2020 tarihinde verilen 500.000 adet ürün siparişinin teslimatı bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında teslimi gerçekleşen tanı kiti sayısı toplam 4.000.000’a ulaşmıştır.

RTALB… Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Ata Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2010 – 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarda 60.933.239,00 TL ana ortaklık karı, yasal kayıtlarda ise 13.765.470,97 TL kar edilmesine karşılık, Şirketin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere “Kâr Dağıtım Teklifi”nin oluşturulması için yapılan görüşmeler neticesinde, dönem karının pay sahiplerinin yararına olduğu düşüncesi ile önümüzdeki dönem yatırım harcamalarında kullanılması ve Şirketin mali yapısının güçlü tutulması sebepleriyle 2020 yılı karından kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifte bulunulmasına oy birliği ile karar vermiştir.

USAK… 05.04.2021 Tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında alınan karara göre 2020 yılı karının geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasına karar verilmiştir.

ZOREN… 2020 yılı hesap dönemi; Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1. sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 38.207 bin TL net dönem kârı, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 258.860 bin TL net dönem kârı ile sonuçlanmıştır. Şirketin SPK mevzuatı ve yasal kayıtlarına göre hazırlanmış finansal sonuçları dikkate alındığında, geçmiş yıl zararları sebebiyle kâr dağıtımı yapılamayacağının 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Makaleyi ne kadar faydalı buldunuz?

Yıldızlara tıklayarak oylayabilirsiniz

Ortalama reyting 0 / 5. Oylama Sayısı: 0

Bu yazıyı oylayan ilk siz olun

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Posts
Piyasalara analitik bakış ÇağrıMerkezin
Read More

Piyasalara analitik bakış

6-13 Nisan 2021 dönemi için teknik takip listemizde ASELS, EREGL, PETKM, TOASO ve KOZAL yer almaktadır. (BMD) Dün Ne Oldu… Güne hafif satıcılı ...
VİOP 30 Endeksi ÇağrıMerkezin
Read More

VİOP 30 Endeksi

VİOP 30 Endeks kontratında pozitif açılış bekliyoruz.(İnfo Yatirim) VİOP 30 Endeks Nisan kontratı, Çarşamba günü 1.439 - 1.467 fiyat aralığında ...
Youtube video indir