The latest online video downloader allows you to save your favorite Instagram content in high quality for free and in less than a minute. IG Downloader - Instasupersave.

Piyasadan haberler

GLRYH… Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Murat GÜLER’in Şirket sermayesindeki A Grubu payları sebebiyle sahip olduğu rüçhan haklarının tamamını …
Piyasadan haberler ÇağrıMerkezin

GLRYH… Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Murat GÜLER’in Şirket sermayesindeki A Grubu payları sebebiyle sahip olduğu rüçhan haklarının tamamını kullanmış olduğu tarafımıza bildirilmiştir.

ADESE… Şirketin 06.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, -Camiatik Mah.Nevzat İspir Cad.N29/A ILGIN / KONYA ” ILGIN” şubesinin demirbaşlarının MR 42 Gross Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. ‘ne deviri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazanın kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına; -İlgili devir işlemi bedelinin, görüşmeleri devam etmekte olan diğer mağazaların devir bedellerine yapacağı etkiler göz önünde bulundurularak, tüm mağazaların devir işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

AKCNS… Şirket Esas Sözleşmesi’nin 6 ve 13′ üncü maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler 29 Mart 2021 tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş olup, kayıtlı sermaye süresinin 5 yıllık dönem için uzatılmasına ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesine yönelik tadil tasarısı kabul edilmiş, ilgili genel kurul toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

AKCNS… Şirket Esas Sözleşmesi’nin 6 ve 13′ üncü maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler 29 Mart 2021 tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş olup, kayıtlı sermaye süresinin 5 yıllık dönem için uzatılmasına ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesine yönelik tadil tasarısı kabul edilmiş, ilgili genel kurul toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

AKSA… Şirketin 06.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirket Esas Sözleşmesinin “Merkez ve Şubeler” başlıklı 4 nolu maddesi ve “Sermaye” başlıklı 6 nolu maddesinin tadili onaylanmış olup tadil metni Ek’te yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923930

AKSA… Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarda yer alan konsolide bilanço net dönem karı 439.953.140,00, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarda yer alan net dönem karı ise 453.298.901,11-TL’dir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarda yer alan 439.953.140,00-TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karından; – Yasal kayıtlarda yer alan 453.298.901,11-TL.tutarındaki net dönem karından kayıtlarda yer alan I. Tertip Yasal Yedek Akçe’nin Türk Ticaret Kanunu’nun 519.maddesinin (1.) fıkrası hükmünde ve Şirketin Ana Sözleşmesi’nin 25.maddesinde belirtilen tavana ulaşması dolayısıyla yalnızca 14.739.243,72-TL’nin I. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına, – Şirketin 323.750.000,00-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %5’ine tekabül eden 16.187.500,00-TL tutarındaki birinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,05-TL, temettü oranı brüt % 5’tir.), şirketin Esas Sözleşmesi’nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklara nakden dağıtılmasına, – Kalan tutar olan 409.026.396,28-TL’den 265.475.000,00-TL tutarındaki ikinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,82-TL, temettü oranı brüt % 82,00.), Şirketin Esas Sözleşmesi’nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklara nakden dağıtılmasına, -Dağıtılan ikinci temettüye istinaden 26.547.500,00 – TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına -Kalan tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına, – Ortaklara dağıtılacak olan 1. ve 2. temettüler toplamının 281.662.500,00-TL olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,8700-TL, temettü oranı brüt % 87,00.) tespit edilmesine, – Temettü bedellerinin 13 Nisan 2021 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasına, -Yönetim Kurulunun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasına, -İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı Kar Dağıtım Tablosu’nun kamuya açıklanmasına, karar verildi.

 BJKAS… 24.03.2021 tarihinde yapılan açıklamada, tebliğ edilen kararın henüz kesinleşmediği, CAS’a gitme hakkının bulunduğu ve konuya ilişkin değerlendirmelerin sürmekte olduğu bildirilmiştir. Bu çerçevede İsviçre’deki Court of Arbitration for Sport – CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) nezdinde gerekli itirazlar yasal süre içerisinde yapılmıştır. BLCYT… 6 Nisan Tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısında; Yönetim Kurulunun mevcut çıkarılmış sermayenin % 20 oranına tekabül eden 13.500.000 Türk Lira’nın bedelsiz pay olarak dağıtılması hususundaki kararı kabul edilmiştir.

BLCYT… Şirketin 06.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının esas sözleşme değişikliği ile ilgili maddesi şu şekildedir; T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’nın 20.01.2021 tarih ve E-29833736- 110.04.04-522 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 11.02.2021 tarih ve E50035491-431.02-00061401480 sayılı iznine istinaden Yönetim Kurulu’nun Şirket Esas Sözleşmesi’nin; “Sermaye ve Hisseler” başlıklı 6. maddesinin değişikliği teklifi görüşüldü, söz alan olmadı ve ilgili maddenin alınan izinlere uygun olarak ekte yer aldığı üzere değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923813

DYOBY… Şirket 25 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 1 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

EKM, NTHOL… Şirketin talebi doğrultusunda, sahibi olunan “Geniş Yetkili Aracı Kurum” yetki belgesinin Midas Menkul Değerler A.Ş. lehine devri Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanmıştır. Lisans belgemizin devri ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 02.04.2021 tarih ve E- 32992422-205.01.01-4416 sayılı (bugün) tebliğ edilen yazısıyla; Kurul kararları gereğince gerekli şartları sağlayan Midas Menkul Değerler A.Ş.’ye 31.03.2021 tarihinde dar yetkili aracı kurum yetki belgesi düzenlendiği ve aynı tarih itibarıyla Şirketin sahip olduğu 25.04.2016 tarih ve G-053 sayılı “Geniş Yetkili Aracı Kurum” yetki belgesinin de iptal edildiği şirkete bildirilmiştir.

ESCOM… Şirket E-kitap ve sesli kitapların dijital bir platform içerisinde bireysel satış, kurumsal satış, toplu satış ve eğitim sektörü gibi farklı sektör ve şirketlere içerik paketi olarak dijital ortamda satılması ve pazarlanması işiyle iştigal eden Virgül Dijital Yayıncılık ve Prodüksiyon Anonim Şirketi ile %12,5 pay karşılığında 500.000 TL tutarında yatırım sözleşmesi imzalanmıştır.

GEDIK… Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL ‘den 300.000.000 TL’ye çıkarılmasına ilişkin karar 19.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’ nda kabul edilerek, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 6 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

GEDIK… Şirket 1 TL nominal değerinde beher hisse için brüt 0.25 TL nakit temettü, toplamda 30.000.000 TL nakit kar payı dağıtımı 13 Nisan 2021 tarihinden itibaren nakden yapılacaktır.

GENTS… Rekabet Kurumu’nun Resmi İnternet sitesinde yer alan duyuruya göre; MDF ve Yonga Levha pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında Kurum tarafından 4054 sayılı kanunun 4-6 maddelerini ihlal ettikleri gerekçesi ile yürütülen soruşturmanın tamamlandığı, bu kapsamda şirkete takdiren 2020 mali yılı sonunda gayri safi gelir tutarı üzerinden 3.351.934,71 TL idari para cezası verilmesine, gerekçeli kararın tebliği sonrası 60 gün içinde Ankara Bölge İdare Mahkemelerinde Yargı Yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildiği belirtilmiştir. Resmi kararın tebliği sonrası Şirket Yönetim Kurulu süresi içinde tüm hukuki haklarını kullanmayı değerlendirecektir.

GLRYH… Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Murat GÜLER’in Şirket sermayesindeki A Grubu payları sebebiyle sahip olduğu rüçhan haklarının tamamını kullanmış olduğu tarafımıza bildirilmiştir.

GUBRF… İştirak Tarkim Bitki Koruma A.Ş. Yönetim Kurulu 06.04.2021 tarihli kararı ile; şirketin halka arz çalışmalarına başlamasına ve bu kapsamda Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Halka Arz Aracılık Sözleşmesi ve Şirket Değerleme ve Danışmanlık Sözleşmesi imzalamasına karar vermiştir. Tarkim Bitki Koruma A.Ş.’nin sermayesinin %40’ı Şirkete, %60’ı ise hakim ortak Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ne aittir.

IEYHO… 31.12.2020 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablo dipnotlarında “Not-6 Finansal Yatırımlar” başlığı altında yer alan tabloda bağlı ortaklıklar Işıklar Holding A.Ş. ve Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş.’nin 31.12.2020 tarihi itibarıyla hesaplarında bulunan kripto paraların tutarı 103.019.248 TL olduğu belirtilmiştir. Bu tutarın detayları şu şekildedir: Işıklar Holding A.Ş.’nin 31.12.2020 itibarıyla aktifindeki kripto paraların cinsi, miktarı ve parasal karşılıkları: BTC: 0,1776 adet/ 39.891 TL, ETH: 0,0075 adet/ 43 TL, INO: 1,5123 adet/ 57 TL, ISIKC: 1.000.000 adet/ 5.394.705 TL’dir.

IHEVA… Yönetim Kurulunun bugün (06.04.2021) yapılan toplantısında; Şirketin 2020 yılı hesap dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançoda 37.346.793 TL, net dönem karı, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarda ise 45.842.719,75 TL net dönem karı mevcuttur. Mevzuat, esas sözleşme ve kar dağıtım politikası gereği, elde olunan karın yasal kesintiler sonucunda kalan tutarından %10’u oranında (3.505.465,70 TL) brüt kar payının nakit olarak dağıtılmasına, bakiyenin olağanüstü yedekler hesabında muhafaza edilmesine, Genel Kurul tarihinden itibaren 30 gün içinde kar payı dağıtım işleminin tamamlanması, hususunda Genel Kurul’a öneride bulunulmasına, karar verilmiştir.

IHGZT… Şirket Yönetim Kurulunun bugün (06.04.2021) yapılan toplantısında; Şirketin 2020 yılı hesap dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)” gereğince Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarda net dönem zararı 20.170.865 TL’dir. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 16.581.549,76 TL net dönem zararı mevcuttur. Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunda Olağan Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.

IHLAS… Yönetim Kurulu’nun bugün (06.04.2021) yapılan toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançoda ana ortaklık payına düşen net dönem zararı 3.967.242 TL, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarda ise 3.550.059,50 TL net dönem zararı mevcuttur. Gerek mevzuat, gerekse esas sözleşme ve kar dağıtım politikası gereği; kar dağıtımı yapılmasının söz konusu olmadığı hususunda, Genel Kurulun bilgilendirilmesine, karar verilmiştir.

IHLGM… Yönetim Kurulunun bugün (06.04.2021) yapılan toplantısında; Şirketin 2020 yılı hesap dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançoda 3.712.967 TL, net dönem karı, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarda ise 19.602.279,35 TL net dönem karı mevcuttur. Gerek mevzuat, gerekse esas sözleşme ve kar dağıtım politikası gereği, elde olunan karın dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi hususunda Genel Kurul’a öneride bulunulmasına, karar verilmiştir.

IHYAY… Yönetim Kurulunun bugün (06/04/2021) yapılan toplantısında; Şirketin 2020 yılı hesap dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (II-14.1) hükümleri dahilinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)’na uygun olarak hazırlanan konsolide bilançoda ana ortaklık payına düşen dönem karı 6.447.217,00 TL’dir. Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda ise 4.209.528,53 TL net dönem karı mevcuttur. Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)’na uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarda 83.466.723,00 TL, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş finansal tablolarda ise 35.316.260,17 TL geçmiş dönem zararları bulunması sebebiyle, 2020 yılı karımızın geçmiş dönem zararlarına mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmaması hususunda Olağan Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.

KLMSN… Şirket, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karı 48.705.735,00- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 75.031.330,65 -TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 48.709.417,00- TL’dir. Şirket Yönetim Kurulu 2020 mali yılı net dönem karından karşılanmak üzere, hissedarlara 5.000.000,00 TL brüt nakit temettü ödenmesine ve sermayenin 39.600.000-TL artırılarak 39.600.000- TL’den 79.200.000- TL’ye yükseltilmesine, bu surette hissedarlara % 100 oranında bedelsiz hisse senedi dağıtılması ve 3.803.735,00- TL’nin ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunu Olağan Genel Kurul onayına sunacaktır.

KOZAL… Şirket tarafından yapılması planlanan Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. kapasite artırımı projesine ilişkin olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu Kararı’nın yürütmesinin durdurulması ve iptali için, İzmir 6. İdare Mahkemesi de 2019/574 E. dosyası ile ilgili dava görülmekte olup ilgili davaya Şirket davalı Bakanlık yanında müdahil olmuştur. Şirkete bugün tebliğ edilen gerekçeli karara göre, ÇED olumlu kararı iptal edilmiş olup Şirket tarafından ilgili davaya ilişkin olarak temyiz yoluna başvurulacaktır.

KRDMA, KRDMB, KRDMD… Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresi Değişikliği Hk… Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.05.1995 tarih ve 652 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000,- (üçmilyar) TL olup, her biri 1(bir) Kr itibari değerde hamiline yazılı 300.000.000.000 (üçyüzmilyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde nakden ödenmiş, 1.140.000.000 (birmilyaryüzkırkmilyon) TL olup, her biri 1(bir) Kr itibari değerde 114.000.000.000 (yüzondörtmilyar) paya bölünmüştür.

LINK… Şirket Yönetim Kurulu 2020 yılı dönem kârının dağıtımı konusunda Şirket merkezinde yapılan toplantısında, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde şu hususlar görüşülerek; -Şirketin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda SPK’nın II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan net dönem kârının 12.101.598,-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan net dönem kârının ise 10.336.077,76 TL olduğuna, -SPK’nın II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 12.101.598,-TL tutarındaki net dönem kârından; a) TTK’nın 519 uncu maddesi uyarınca, yasal kayıtlarda yer alan 10.336.077,76 TL tutarındaki net dönem kârının %5’ine tekabül eden 516.803,89 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına, b) Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan finansal tablolarına göre bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârının %5’ine tekabül eden 579.254,71 TL tutarında birinci kâr payı ayrılmasına ve ortaklara nakden dağıtılmasına, c) Kalan net dönem kârından 2.656.039,41 TL tutarında ikinci kâr payının, Şirket Esas Sözleşmesinin 25 inci madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına, d) TTK’nın 519 uncu maddesi uyarınca, dağıtıma konu edilen toplam 3.235.294,12 TL tutarındaki kâr payından Şirket sermayesinin %5’ine tekabül eden 550.000,-TL düşüldükten sonra kalan tutarın %10’u oranındaki 268.529,41 TL’nin Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına, e) Kalan 8.080.970,58 TL tutarındaki kârın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına, f) Ortaklara nakden dağıtılması öngörülen birinci ve ikinci kâr payının toplamının brüt 3.235.294,12 TL ve net 2.750.000,-TL (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kâr payı tutarı brüt 0,29TL, net 0,25 TL olup, sermayeye oranı brüt %29,41, net %25,00) olarak tespit edilmesine, g) Kâr payının dağıtımına genel kurul toplantısını takiben 11.05.2021 tarihinde başlanmasına, -Yönetim Kurulunun işbu kâr payı dağıtım önerisinin 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

MEGAP… Şirket Dünya genelinde Pandemi ilan edilmesi ile birlikte ürün özelleştirmesi yaparak üretip satmakta olduğu %100 Pamuk Antibakteriel kumaş için Perfeks Tekstil Gıda İnş. San.ve Tic. Ltd. Şti. ile toplamda vergiler dahil 57.024.000 TL tutarında ve 120 iş günü içerisinde teslimi gerçekleşecek olan yeni bir satış sözleşmesi imzalamıştır.

MIPAZ… Daha önce muhtelif tarihlerde ayrıntılı olarak kamuya açıklandığı üzere; geçmişte 98.702 m2’lik (%68,42) kısmı Şirkete ait durumdayken, “orman vasfıyla” Hazine’ye devrine karar verilen, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Köyü 1155 no’lu Parsel’de bulunan 144.266 m2 lik “Arazi” ile ilgili olarak, “haksız fiil” nedeniyle açtığımız dava T.C. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 37’nci Hukuk Dairesi’nin gerekçeli kararında belirtildiği üzere tazminat hakkı uygun görülmekle birlikte, dava konusu taşınmazın “arsa” veya “arazi” vasfında olup olmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle yeniden görülmesine karar verilmişti. Dava’nın 06.04.2021 (bugün) tarihli duruşmasında tahkikatın tamamlandığı, dosyanın karar aşamasında olduğu ve gelecek celsenin HMK’nın 186.maddesi uyarınca sözlü yapılacağı hususlarının taraflara bildirilmesine ve bu nedenle duruşmanın 06.07.2021 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir.

 OYAKC… Genel Kurul Tescili… Kayıtlı sermaye tavanı artırımı başvurusu SPK tarafından onaylanmıştır.

PARSN… Şirket Esas Sözleşmesi’nin Sermaye ve Paylar başlıklı 6.maddesinin değişikliği ile alınan Yönetim Kurulu kararına istinaden; gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na 02.04.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.

RTALB… Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında, 28.01.2021 tarihinde verilen 800.000 adet ürün siparişinin teslimatı bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında teslimi gerçekleşen tanı kiti sayısı toplam 4.800.000’e ulaşmıştır.

SNGYO… Şirket 01 Ocak 2021 – 06 Nisan 2021 tarihleri arasında 144 adet konut ve 7 adet ticari ünite olmak üzere toplam 151 adet bağımsız bölümün satışını (ön satışlar dahil) gerçekleştirmiş olup, yapılan satışlara ilişkin toplam ciro ise (KDV Hariç) 221.576.504-TL’dir. Yine aynı tarih aralığında 139 adet bağımsız bölümün fiilen teslimi gerçekleştirilmiştir. İştirak Kızılbük GYO portföyünde bulunan Kızılbük Devremülk Projesine ait 01 Ocak 2021 – 06 Nisan 2021 tarihleri arasında 2.051 adet devremülk satışını (ön satış) gerçekleştirmiş olup, yapılan satışlara ilişkin toplam (KDV Hariç) 172.777.104-TL ciro elde etmiştir. Bu açıklamalar doğrultusunda 01 Ocak 2021 – 06 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılan konut ve ticari ünite satışlarından 221.576.504-TL, devre mülk satışlarından 172.777.104-TL olmak üzere toplam 394.353.608-TL (KDV Hariç) ciro elde edilmiştir.

TRILC… T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ile önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı ihtiyacı için 14.04.2021 tarihinde yapılacak olan 100.000 doz at kaynaklı kuduz immunglubolin aşısı alımı için Hindistan’da yerleşik Haffkine Bio Pharmaceutical firması tarafından ihaleye katılım için Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.ne yetkilendirme belgesi verilmiştir. Tahmini satış tutarı 1.000.000 USD olarak öngörülmektedir. Söz konusu üretici firma ile at kaynaklı kuduz immunglubolin antisera aşı üretimi için teknoloi transferi görüşmelerinin ilk basamağı da tamamlanmıştır.

YKSLN… Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan 2020 mali yılı Kar Dağıtım Tablosuna göre; Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) (II-14.1) sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen mali tablolarında, Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı 15.790.622,00 TL ve Dönem Karı ise 12.661.446,00 TL olarak belirlenmiştir. Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre hesaplanmış olan Genel Kanuni Yedek Akçe (915.945,42 TL) tutarının ayrılması ve ilgili mali dönem vergilerinin düşülmesinin ardından, 11.745.500,58 TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmaktadır. İlgili dönemde yapılan bağışlar eklendikten sonra “bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı” 11.756.500,58 TL olmuştur. Şirket Yönetim Kurulu’nun 06.04.2021 tarihli kararı ile 2020 yılına ait 11.745.500,58 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından 4.300.000 TL’nin nakit kar payı olarak dağıtılmasına, kalan kar tutarının geçmiş yıllar karlarına eklenmesine, nakit dağıtılacak kar payının 07.10.2021 tarihinde ödenmesine, kar payı dağıtımı hususunun 2020 Yılına ait olağan Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere teklif edilmesine, karar verilmiştir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Makaleyi ne kadar faydalı buldunuz?

Yıldızlara tıklayarak oylayabilirsiniz

Ortalama reyting 0 / 5. Oylama Sayısı: 0

Bu yazıyı oylayan ilk siz olun

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Posts
Merkez pas geçer gibi ÇağrıMerkezin
Read More

Merkez pas geçer gibi

Mart enflasyonu rekorlarla geldi. tüketici fiyatlarında yıllık enflasyon 6. ayda da yükselişini sürdürdü ve Mart ayında %1,08’lik artışla yıllık ...
Online roulette, blackjack, baccarat and all sorts of live dealer games at New Gambling Sites in Australia