Instagram video indir

Piyasadan haberler

DARDL… Şirketin 29 Mart 2021 tarihinde yapılan 2019 -2020 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Nisan 2021 tarihinde Çanakkale Ticaret Sicil …
Piyasadan haberler ÇağrıMerkezin

DARDL… Şirketin 29 Mart 2021 tarihinde yapılan 2019 -2020 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Nisan 2021 tarihinde Çanakkale Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde tescil yapılmıştır.

ARENA… Şirketin 22.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile; Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 6’ıncı maddesinde belirtilen 100.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2016 yılı sonunda dolduğundan, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 6’ıncı maddesinin değiştirilmesi konusu 25.03.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantıda görüşülüp onaylanmıştı. Söz konusu esas sözleşme tadili 07.04.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiştir.

 ATLAS… Şirketin 2020 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 6.758.259,00TL’lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 6.834.239,09TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 341.711,95TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra bakiye kârdan hesaplanan 1.283.309,41TL tutarında ortaklara kâr dağıtımı yapılmasına, kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 5.133.237,64-TL’lik dönem Kârının (Yasal Kayıtlara Göre 5.209.217,73-TL kâr) olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine ilişkin teklifinin müzakere edilmesi ve ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

AVGYO… Şirketin 2020 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 51.761.474,00TL’lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 7.632.435,92TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 381.621,80TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 51.379.852,20TL’lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 7.250.814,12TL faaliyet karı vardır) kısmın Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ve bu teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

AVTUR… Şirketin 2020 Faaliyetleri sonucu oluşan 2.533.122 TL (İki Milyon Beş Yüz Otuz Üç Bin Yüz Yirmi İki Türk Lirası) dönem net karından Türk Ticaret Kanunu hükümlerince ayrılması gereken 1.Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra Kalan Dönem Net Karının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, teklifin 05.05.2021 Tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların oylarına sunulmasına karar verilmiştir.

DARDL… Şirketin 29 Mart 2021 tarihinde yapılan 2019 -2020 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Nisan 2021 tarihinde Çanakkale Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde tescil yapılmıştır.

DMSAS… Şirketin bugün (07.04.2021) yapılan Genel Kurul Toplantısında görüşülerek onaylanan 2020 faaliyet dönemine ilişkin kar dağıtım tablosu ektedir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924483

ETYAT… Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, şirketie Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılması için Sermaye Piyasası Kuruluna 23.03.2021 tarihinde izin başvurusunda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 05.04.2021 tarih ve 4527 sayılı yazılarıyla esas sözleşmenin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 11.Maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvurunun uygun bulunduğu bilgisi 07.04.2021 tarihinde şirkete tebliğ edilmiştir.

EUKYO… Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, şirkete Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılması için Sermaye Piyasası Kuruluna 23.03.2021 tarihinde izin başvurusunda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 05.04.2021 tarih ve 4528 sayılı yazılarıyla esas sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 11. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvurunun uygun bulunduğu bilgisi 07.04.2021 tarihinde şirkete tebliğ edilmiştir.

EUYO… Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, şirkete Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılması için Sermaye Piyasası Kuruluna 23.03.2021 tarihinde izin başvurusunda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 05.04.2021 tarih ve 4526 sayılı yazılarıyla esas sözleşmenin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 11.Maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvurunun uygun bulunduğu bilgisi 07.04.2021 tarihinde şirkete tebliğ edilmiştir.

ICB, ICBCT… Bankaca, The Export – Import Bank of China, Paris Şube’sinden, iki yıl vadeli olmak üzere 40.000.000.-AVR tutarında kredi sağlanması amacıyla bir sözleşme imzalanmıştır.

ISGYO… Koronavirüs salgını kapsamında, Şirket portföyünde yer alan alışveriş merkezi, çarşı ve ticaret alanı kiracılarına, güncel ziyaretçi sayıları ve iş hacimleri dikkate alınarak; geçmiş borçlarını kapatmaları veya ödeme planına bağlamaları şartıyla ve her bir kiracı özelinde değişen şekil ve tutarlarda Nisan-Haziran 2021 dönemi için kira desteği sağlanması hususunda Şirket Genel Müdürlüğü’ne yetki verilmesine karar verilmiştir.

LOGO… Şirketin, 07.04.2021 Çarşamba günü Olağan Genel Kurul toplantısında şu karar alınmıştır: 2020 yılı hesap döneme ilişkin karın dağıtılması konusunda Şirketin kurumsal web sitesinde (www.logo.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan Yönetim Kurulunun 12.03.2021 tarih ve 2020/5 sayılı kararına konu Yönetim Kurulunun; Şirket Tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen “01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 118.070.266.-TL “(Konsolide) Dönem Karı” elde edilmiş olduğu, bunun 114.528.012.-TL’sinin ana ortaklığa düşen net dönem karı olduğu, Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde ve hazırlanan kar dağıtım tablosuna uygun olarak: i. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir karın; brüt 30.000.000.-TL’lik (nominal değeri 1 TL’lik pay başına brüt 1,2-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %120) kısmının nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılması, ii. Çıkarılmış sermaye üzerinden %300 oranına tekabül eden, 75.000.000.-TL’lik kâr payının ise bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılması, bedelsiz olarak dağıtılacak kar payının 32.990.407.-TL’lik kısmının Net Dönem Karından, 42.009.593.-TL’lik kısmının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılan geçmiş dönem karlarından karşılanması, iii. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 2.423.768,50.-TL genel kanuni yedek akçe ayrılması, iv. Kalan karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması, v. Pay sahiplerine dağıtılacak nakit kar payının 19.04.2021 tarihinde, bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi” hususundaki teklifi katılanların oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

 MARKA… Bağlı ortaklık şube açılışı hakkında… Şirket marka yatırım holding A.Ş.’nin bağlı ortaklığı gökyüzü et süt gıda sanayi ve ticaret A.Ş.’nin Adana şubesi açılış işlemleri tamamlanmış olup, faaliyetlerine başlayacaktır.

MEPET… Yönetim Kurulu’nun 07.04.2021 tarihli kararı ile; Şirketin 2020 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 15.666.188-TL’lik dönem zararı (yasal kayıtlara göre 8.790.482,85TL kar), ile kapattığından bu zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesinin (Yasal kayıtlara göre hesaplanan kârın geçmiş yıl kârları hesabında takip edilmesine) ve SPK mevzuatı gereği dağıtılacak kâr olmadığından kâr dağıtımı yapılmamasının yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

MEPET… Yönetim Kurulu’nun 07.04.2021 tarihli kararı ile; Şirketin 2020 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 6.447.315-TL’lik dönem karının (yasal kayıtlara göre 1.808.024,77TL), üzerinden Birinci Tertip Yedek Akçe ayrılmasına ve daha sonra kalan kârın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine ilişkin teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, Şirketin 2020 yılı faaliyetleri sonucu zarar hesaplanması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kar payı dağıtılmamasına ve bu teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

METRO… Yönetim Kurulu’nun 07.04.2021 tarihli kararı ile; Şirketin 2020 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 212.961.273,00-TL dönem net kârının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 10.054.338,26TL Kâr bulunmaktadır) geçmiş yıl kârları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe yasal ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine) ilişkin teklifin Genel Kurulda ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

ORMA… Rekabet Kurumu’nun 05.04.2021 tarihli yazısı ile 4054 sayılı Kanun’un 16.maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle Şirkete 10.180.552,47 TL. tutarında idari para cezası verildiği Şirkete tebliğ edilmiş olup, gerekçeli kararın Şirkete tebliğini müteakip idari para cezasının indirimli (7.635.414,35 TL) olarak ödenmesinin ardından Şirketçe bu idari para cezasına karşı yasal yollara başvurulacaktır.

MMCAS… Yönetim Kurulunun bugün yapılan toplantısında; -Şirket pay sahiplerinin 2019 ve 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına çağrılmasına ve Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 30.04.2021 Saat 10.30’da, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısının 30.04.2021 Saat 11.00’de, B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısı 30.04.2021 Saat 11.30’da, Maslak mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok 9 D. 10 Sarıyer , İSTANBUL adresinde yapılmasına, şirketin Olağan Genel Kurul toplantısında hazır bulundurulmak üzere İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü’ne Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi için başvuruda bulunulmasına, -Şirketin Olağan Genel Kurul toplantısının yapılabilmesi için ilgili mevzuat ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri uyarınca gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesine, karar verilmiştir.

MTRYO… Şirketin 2020 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 8.706.915,00TL’lik dönem kârı (Yasal Kayıtlara Göre 8.842.726,52TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 442.136,33TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra bakiye kârdan hesaplanan 1.652.955,73TL tutarında ortaklara kâr dağıtımı yapılmasına, kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 6.611.822,94-TL’lik dönem Kârının (Yasal Kayıtlara Göre 6.747.634,46-TL kâr) olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine ilişkin teklifinin Olağan Genel Kurul’un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.

RALYH… Şirket Sermaye Piyasası Kurulu Seri: II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK’nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş,01.01. 2020- 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 4.871.778 TL tutarında “Net Dönem Karı” oluştuğu anlaşıldığından, SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, mali tablolarda -40.251.256 TL geçmiş yıl zararlarının olması nedeniyle dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtılmamasına karar verilmiştir.

SAFKR… Yönetim Kurulunca hazırlanan kar payı dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe ayrılması önerisi Genel Kurul’da onaylanmıştır.

SAHOL… Şirket Esas Sözleşmesinin 10 ve 16’ncı maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin 30 Mart 2021 tarihli Genel Kurul Kararı 7 Nisan 2021 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.

SEYKM… Şirket aleyhine açılan İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 2018/140 E. sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2009/01012 No ile tescilli olan “Seyitler Fastplast” markasının hükümsüzlüğü, maddi ve manevi zararların tazmini istemli davanın bugün (07.04.2021) yapılan duruşmasında; “İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 2020/4 Esas sayılı dosyasının sonucunun beklenilmesine ve duruşmanın 13.09.2021, saat 10:15’e bırakılmasına” karar verilmiştir. İlgili dosyada vaki bilirkişi raporuna itirazlar için de 2020/4 E. sayılı dosyanın sonucunun kesinleşmesinden sonra değerlendirilmesine karar verilmiştir.

VANGD… Yönetim Kurulu’nun 07.04.2021 tarihli kararı ile; Şirketin 2020 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 6.447.315-TL’lik dönem karının (yasal kayıtlara göre 1.808.024,77TL), üzerinden Birinci Tertip Yedek Akçe ayrılmasına ve daha sonra kalan kârın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine ilişkin teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, Şirketin 2020 yılı faaliyetleri sonucu zarar hesaplanması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kar payı dağıtılmamasına ve bu teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

VESBE… 15.03.2021 ve 02.04.2021 tarihli özel durum açıklamalarına istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi’nin 6. maddesinin tadil edilmesi ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onay verilmiştir.

VESTL… 15.03.2021 ve 23.03.2021 tarihli özel durum açıklamalarına istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi’nin 6. maddesinin tadil edilmesi ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onay verilmiştir.

YAPRK… Şirketin 30.03.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısı’nda onaylanan; Şirketin kayıtlı sermaye tavanının Sermaye Piyasası Kurulu’nca izin verilen geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce 07.04.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 07.04.2021 tarih ve 10304 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan olmuştur.

YAPRK… “Teknoloji Yenileme ve Modernizasyon Kapsamında Makine-Ekipman Modernizasyonu Yatırım Projesi” kapsamında proje dosyası hazırlanarak Tarım ve Orman Bakanlığı-Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı’na 07.04.2021 tarihinde hibe başvurusu yapılmıştır. Hibe başvurusunun olumlu sonuçlanması durumunda, modernizasyon amacıyla yapılacak proje kapsamında; bir adet 30 metreküp kapasiteli sabit yem karma makinesi, bir adet traktör arkası 14 metreküp kapasiteli yem karma ve dağıtma makinesi ve bir adet 15.000 litre kapasiteli süt soğutma ve depolama tankı alınacaktır. Yatırımın tahmini maliyeti 1.500.000 TL. olup, hibe oranı %50’dir.

YONGA… 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı kar dağıtım bilgilendirmesi… https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924188

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Posts
Youtube video indir