Piyasadan haberler

AYES… Şirketin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda kar dağıtımının Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine …
Piyasadan haberler ÇağrıMerkezin

AYES… Şirketin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda kar dağıtımının Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kar payı ödeme tarihinin 11 Mayıs 2021 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

AGHOL… Şirketin 2020 faaliyet yılına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Türkiye Muhasebe Standartları / Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarında ve yasal kayıtlarında dönem zararı olması sebebiyle, geçmiş yıl karlarından (olağanüstü yedeklerden) karşılanmak üzere, ödenmiş sermaye (243.534.517,96 TL) üzerinden brüt % 16,42 oranında, 40.000.000 TL. kâr payı dağıtılmasına ve bu nedenle; 1) Tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine % 16,42 oranında olmak üzere 1 TL nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında 0,1642478 TL brüt (=net) kâr payının, 2) Gerçek kişi pay sahiplerine de % 13,96 oranında olmak üzere 1 TL. nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında net 0,1396106 TL kâr payının, Nakden ödenmesine, kâr dağıtımına 31.05.2021 tarihinden itibaren başlanılmasına, bu hususun yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortakların onayına sunulmasına, mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir.

AYES… Şirketin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda kar dağıtımının Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kar payı ödeme tarihinin 11 Mayıs 2021 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

BEYAZ… Şirket Yönetim Kurulu 19.03.2021 tarihli toplantısında; Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.14-1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış 2020 yılı konsolide finansal tablolarına göre ortaya çıkan 36.019.953 TL dağıtılabilir dönem karı üzerindeki tasarruflarla ile ilgili görüşmeler sonucunda; Yönetim Kurulunca; pay biçiminde teklif edilen kar dağıtımı şekli, Genel Kurul esnasında nakit olarak dağıtılması yönünde verilen önerge sonucu, oylamaya sunulmuş ve nakit olarak dağıtılması yönünde kabul edilmiştir. Şirket dönem karının %25’ine karşılık gelen 9.004.988,40 TL brüt, 7.654.240,14 TL ‘sının net pay başına brüt 0,09033 TL ve net 0,07678TL olmak üzere şirketin finansman durumuna uygun olarak Yönetim kurulunun belirleyeceği mevzuata uygun bir tarihte nakden, Dağıtılabilir dönem karından yasal karşılıklar ve bedelsiz yapılan birinci temettü ödemesi sonrasında kalan tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, belirtilen duruma göre kar dağıtım tablosunun 2020 yılı hesap dönemi sonuçları Olağan Genel Kurul’da görüşülüp oybirliği ile kabul edilmiştir.

BEYAZ… 21.12.2020 tarihinde yapılan KAP açıklamasında belirtildiği üzere; Şirketin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 150.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 TL’na yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca; şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine, karar verilmiştir. Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Payların Nev’i” başlıklı 6.maddesine ilişkin tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuştur. Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımı ve Esas Sözleşme Tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayladığı hali ile Ticaret Bakanlığı’ndan da gerekli izinler alınmış olup, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulara, değişiklik onaylanmıştır.

EGSER… Şirketin, Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince hazırlanan 31.12.2020 tarihli mali tablolarına göre oluşan vergi sonrası 84.458.251,13 TL tutarındaki dönem kârından 403.860,80 TL. genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, yasal kayıtlarda 84.054.390,33 TL net dağıtılabilir dönem kârı oluşmaktadır. Şirketin S.P.K.’na göre düzenlenmiş mali tablolarında yer alan 96.369.446,20 TL Vergi Sonrası Kârından 403.860,80 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, 2020 yılı içinde bağış yapılmadığından 95.965.585,20 TL Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı oluşmaktadır. Kâr Dağıtım Tablosuna göre; a) Net dağıtılabilir dönem karından Yönetim Kurulu üyelerine kâr payı verilmemesi, b) 19.193.117,04 TL’nin Ortaklara birinci kâr payı olarak verilmesi, c) 9.980.420,86 TL’nin İmtiyazlı pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılması, d) 47.580.453,30 TL’nin Ortaklara ikinci kâr payı olarak verilmesi, e) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış mali tabloda, 7.300.399,12 TL genel kanuni yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara aktarılması, f) Hak sahiplerine ödemelerin 07 Haziran 2021 tarihinde yapılması, hususlarının Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

EMKEL… Şirketin 12.04.2021 tarih 2021/015 nolu toplantısında şu kararlar alınmıştır. 1.Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“Kurul”) II–18.1 sayılı “Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği” ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000-TL’den 300.000.000 TL’ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre için uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin alınmasına, 2.Kurul’un kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6’ncı maddesinin ekli tadil tasarısı doğrultusunda tadiline, 3.Konunun gerçekleşmesi için, Kurul, Ticaret Bakanlığı, Şirket Genel Kurulu, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine ve ilk Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 ENKAI… Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı – Genel Kurul Tescili… Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı: 6.000.000.000 Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı 10.000.000.000 Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025 SPK tarafından onaylanmıştır.

ERBOS… Şirketin 09.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında SPK ‘na göre hazırlanmış gelir tablosundaki 2020 yılı dönem karından yasal kayıtlarda yer alan kardan karşılanmak üzere, brüt 20.000.000,00 TL dağıtılmasına buna göre 2.000.352,49 TL’nin imtiyazlı hisselere brüt, 17.999.647,51 TL’nin imtiyazsız hisselere brüt olmak üzere; toplam dağıtılacak 20.000.000,00 TL’den 3.000.000,00 TL Gelir Vergisi Stopajı ayrıldıktan sonra bakiye kalan net 17.000.000,00 TL’nin 31.05.2021 tarihine kadar kar payı olarak dağıtılmasına, 1.899.964,75 TL’nin ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, dağıtımdan sonra bakiyenin de olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilmiştir.

 ESEN… 08.03.2021 ve 13.03.2021 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurulan kar payı dağıtımına ilişkin hususlar, Şirketin 12.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülerek onaylanmıştır.

 

FLAP… Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.14-1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış 2020 yılı finansal tablolarına göre 5.900.839 TL dönem zararı oluşmuş olup, dağıtılabilir kar olmadığından kar dağıtımı yapılamayacağının Olağan Genel Kurul’da ortakların bilgisine ve onayına sunulmuş, 2020 yılı hesap dönemi sonuçları Olağan Genel Kurul’da görüşülüp oybirliği ile kabul edilmiştir.

FRIGO… Sermaye Piyasası Kurulunca daha önce verilen kayıtlı sermaye tavan izin süresinin 2020 yılı sonu itibariyle dolmuş olması ve önümüzdeki dönemlerde alınacak bir sermaye artırım kararına esas oluşturmasını teminen, 2021-2025 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni bir geçerlilik süresi alınması ve kayıtlı sermaye tavanının 25.000.000.-TL dan 175.000.000.-TL na artırılması amacıyla şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin tadili T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklar Finansman Dairesi Başkanlığı’nca 25.02.2021 tarihinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nce 03.03.2021 tarihinde onaylanmıştır.

FRIGO… TMS’ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre ana ortaklığa ait net dağıtılabilir dönem karının 17.051.176.-TL, yasal kayıtlarda ise 17.071.548,32.-TL olarak gerçekleştiği hususunun Genel Kurulu’un bilgisine sunulmasına, Net dağıtılabilir dönem karının şirket’in önümüzdeki dönemlere ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerinin karşılanması amacıyla kullanılmak üzere, mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve ileriki dönemlerde nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi için, pay sahiplerine 2020 yılı faaliyet dönemi için nakit kar payı dağıtımı yapılmamasına, 2020 faaliyet yılı dağıtılabilir net dönem karından 16.900.000.-TL’sının bedelsiz pay olarak, tüm pay sahiplerine, payları oranında (% 152,25225 oranında) (1 TL nominal bedelli pay için 1,52252.TL) dağıtılmasına, Vergi usul kanunu hükümlerine göre hesaplanan 2020 yılı karından kalan tutar 171.548,32.-TL’nın dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere aktarılmasının, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri doğrultusunda hesaplanan 2020 yılı karından kalan tutar 98.231.-TL’nın Olağanüstü Yedek olarak Geçmiş Yıl Karlarında izlenmesinin Olağan Genel Kurulumuza tavsiye edilmesine oy birliği ile karar vermiştir

 

INFO, IYF… Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2025 yılı sonuna dek 5 yıl süre ile 100.000.000 TL’den 500.000.000 TL’ye çıkarılması ve bu kapsamda ana sözleşmenin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6. maddesinin tadil edilerek kabul edilmesi kapsamındaki başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından iletilen 01.03.2021 tarih ve 2635 sayılı yazı ile onaylandığı tarafımıza bildirilmiştir. Söz konusu hususa ilişkin Ticaret Bakanlığı’ndan da 18.03.2021 tarihinde onay alınmış olup, SPK ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil metni ekte yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926910

 INVEO… Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL ‘den 250.000.000 TL’ye çıkarılmasına ilişkin karar 19.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’ nda kabul edilerek, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

ISBIR… Şirketin 09.04.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında; -Şirketin ödenmiş sermayesine göre %600 oranında toplam 3.810.240 TL nakit kar payı dağıtılmasına, -Dağıtılacak karın 2.338.751 TL’nin dönem karından; kalan 1.471.489 TL’nin ise olağanüstü yedek akçeden karşılanmasına, -Kar payı dağıtım ödemelerine 03.05.2021 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir.

KENT… 11.03.2021 tarihli Sermaye artırımından elde edilen fonların kullanım yerlerine ilişkin denetim komitesi raporunda açıklandığı üzere yumuşak şeker ürün portföyünde ihraç pazarlarda öngörülen büyümeyi desteklemek amacıyla mevcut Gebze fabrika yerleşkesine yıllık 17.000 ton ek kapasite getirecek olan yatırım dahilindeki yeni üretim hatları devreye alınmıştır.

KFEIN… Şirket Genel Kurulu’nun 12.04.2021 tarihli toplantısında, Kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 1.000.000- TL (brüt) nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar dağıtımına 19.04.2021 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir.

MARKA… 01.06.2020, 02.06.2020 ve 04.06.2020 tarihli özel durum açıklamalarına ilişkin olarak; Düzce’ de faaliyet gösteren RRM İNŞAAT ENERJİ HAYVANLIK LTD. ŞTİ (“RRM”)’nin %49 hissesinin satın alınması ile ilgili olarak, RRM ve Şirket arasında akdedilen hisse devri sözleşmesi, Şirket tarafından Görer Ymm & Finansal Danışmanlık A.Ş. firmasına yaptırılan değerleme çalışması neticesinde, RRM’nin sözleşmede öngörülen şart ve vasıfları taşımadığı tespit edilmekle feshedilmiştir. Bununla ilgili RRM şirketine sermaye olarak verilen 150.000 TL tutar Yönetim kurulu Başkanı Sn. Mine Tozlu Sineren tarafından faiziyle MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.’ne 170.000 TL olarak ödenmiş olup bu devir işlemi ile ilgili şirketin herhangi bir zararı bulunmamaktadır. RRM şirket yetkilileri ile ilgili gerekli hukuki işlemler şirket MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ve Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Mine Tozlu Sineren tarafından başlatılmıştır. Yönetim Kurulu tarafından bu alandaki faaliyetlere GÖKYÜZÜ ET SÜT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ve bu şirketin Adana’da kurulan şubesi üzerinden devam ettirilme kararı alınmıştır.

MRSHL… Stratejik gerekçelerle, 24 Temmuz 2017 tarihinde Kap açıklaması ile duyurulan üretimi yurt dışına taşınan Solvent üretiminin tekrar yurt içinde üretilmesi için gerekli Şirket makina ve teçhizat modernizasyonuna ilişkin, 38.780.090 TL tutarlı, başlangıç tarihi 20 Ocak 2020, bitiş tarihi ise 20 Ocak 2023 olan Yatırım Teşvik Belgesi alındığı açıklanmıştı.

NATEN… Ortaklığın net dönem karı 100.817.534 (92.606.414+8.265.120) TL olup, bu tutarın 22.852.669 TL’lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için 78.018.865 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.

TCZ, TCZB… Banka 12 Nisan 2021 tarihinde 23 ülkeden 45 Uluslararası Banka ile toplamda 1.3 Milyar USD tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır. 293 milyon ABD Doları ve 873 Milyon EUR tutarında USD ve EUR olmak üzere iki dilimde sağlanacak 367 gün vadeli kredinin maliyeti sırasıyla Libor+%2,50 ve Euribor+%2,25 olmuştur.

 

ORGE… Şirketin 12.04.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısı’nda; Sermaye piyasası mevzuatı, Şirket esas sözleşmesi ve Şirket kar dağıtım politikası çerçevesinde, Şirketin Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2020 tarihi itibarıyla oluşan, sırasıyla 54.578.138 TL ve 14.192.422,51 TL net dönem karından, mevzuat uyarınca gerekli indirim ve ayrımlar yapıldıktan sonra, -Yasal kayıtlarda mevcut olan ve ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde 30.000.000 TL’nin sermayeye eklenerek pay olarak dağıtılması, -Sermayeye eklenecek 30.000.000 TL tutarındaki kar payının, • Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda 13.482.801,38 TL’lik kısmının 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karından, 16.517.198,62 TL’lik kısmının ise geçmiş yıl karlarından karşılanması. • Yasal kayıtlara göre ise 13.482.801,38 TL’lik kısmının 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karından, 16.517.198,62 TL’lik kısmının ise olağanüstü yedeklerden karşılanması, -Sermayeye eklenecek 30.000.000 TL tutarındaki kar payı nedeniyle ihraç edilecek bedelsiz payların yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması, hususlarına oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

SEKUR… Şirket olağan faaliyetleri normal seyrinde devam etmekte olup, bedelsiz sermaye artırımı başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelemesi devam etmektedir.

QUAGR… Şirketin 31.12.2020 dönemi itibarıyla Pay Tebliği’nin 5. maddesinin 6. fıkrasında belirtilen oranın üzerinde ilişkili taraflardan diğer alacak bakiyesi bulunmasına karşılık, Ali Ercan ve ilişkili taraf şirketlerince yapılacak ödemeler sonrasında ilişkili taraflardan diğer alacak bakiyesi kalması halinde, Şirket paylarının halka arzında ortak satışı kapsamında Ali Ercan tarafından satılacak paylar karşılığında elde edilecek fon ile Şirketin ilişkili taraflardan kalan diğer alacak bakiyelerinin fonun elde edilmesini takiben 2 işgünü içinde kapatılacağı, bununla birlikte Pay Tebliği’nin ilgili hükmünün dolanılmasına yol açacak şekilde Şirketin tekrar alacaklı hale getirilmeyeceği Ali Ercan ve Şirket tarafından 04.03.2021 tarihinde taahhüt edilmiştir. Bu çerçevede; Şirket paylarının halka arzını takiben, ilişkili taraflardan olan ve ilgili tarih itibarıyla alacak bakiyesi Ali Ercan tarafından yapılan 34.798.479,84 TL, Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. tarafından yapılan 21.636.982,88 TL ve Agave Seramik Turizm İç ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından yapılan 2.026.778 TL olmak üzere toplamda 58.462.240,72 TL tutarındaki nakit ödemeler sonucu 09.04.2021 tarihi itibarıyla tahsil edilmiş olup, Şirketin mevcut durum itibarıyla ilişkili taraflardan diğer alacak bakiyesi bulunmamaktadır.

 

VKGYO… 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği, net karın % 34.52’si ve sermayenin % 8,69565’i oranında, 40.000.000,-TL temettünün bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına ilişkin olarak 09.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.

YATAS… Yönetim Kurulunun 09.04.2021 tarihli toplantısında 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.14-1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan 2020 yılı konsolide finansal tablolarına göre ortaya çıkan 170.075.044,00 TL dönem net kârının %25’ine karşılık gelen 42.518.761 TL’ sinin brüt, 36.140.946,85 TL’ sinin net, pay başına brüt 0,283838878 TL ve net 0,241263047 TL olmak üzere 06 Ekim 2021 tarihinden itibaren nakden ve 1 defada ödenmesinin uygun olacağına, nihai kararın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda paydaşlar ile verilmesine karar verilmiştir.

ZOREN… Şirketin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ, Ayter Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri AŞ tarafından 2019-A/6 numaralı 3144,23 hektarlık Kuyucak jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için düzenlenen ihaleyi 6.250.000TL + KDV ve 2019-A9 numaralı 3403,14 hektarlık Nazilli/Diracık jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için düzenlenen ihaleyi 600.000 TL + KDV bedel ödemeyi kabul ve taahhüt ederek kazanmıştır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Makaleyi ne kadar faydalı buldunuz?

Yıldızlara tıklayarak oylayabilirsiniz

Ortalama reyting 0 / 5. Oylama Sayısı: 0

Bu yazıyı oylayan ilk siz olun

Total
0
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Posts