Instagram video indir

Piyasanın durumu

BFREN… Kar Dağıtım Tablosu ekte yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922420 AKENR… Şirkete Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen …
Piyasanın durumu ÇağrıMerkezin

BFREN… Kar Dağıtım Tablosu ekte yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922420

AKENR… Şirkete Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı izninin 2021 yılı sonunda dolması nedeniyle, Şirket Esas Sözleşmesi’nin ‘Şirketin Sermayesi’ başlıklı 7. maddesinde belirlenmiş olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları (5 yıl) için uzatılması amacı ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin ‘Şirketin Sermayesi’ başlıklı 7. maddesinin tadiline ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.03.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-4253 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur. Esas Sözleşme değişiklik tadil tasarısı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan da gerekli izinler alındıktan sonra, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

ALBRK, ALK… 28.01.2021,29.01.2021,17.02.2021 tarihli özel durum açıklamaları ile, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından daha önce 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerli olmak üzere verilmiş olan izin süresinin 2021-2025 yılları için (5 yıl) uzatılması, Banka ana sözleşmesinin 7inci maddesinin değiştirilmesine Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumlar tarafından onay verildiği duyurulmuştu. Esas Sözleşme tadil metni 31.03.2021 tarihinde Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

ALBRK, ALK… 18.02.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında; 2020 yılı karının belirtilen şekilde dağıtılmasının Hissedarlar Genel Kuruluna teklif edilmesine karar verildiği duyurulmuştu. 31.03.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Kar Paylarının kullanımına ve dağıtımına ilişkin gündemin 7. maddesi görüşülmüş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

 ARZUM… Yönetim Kurulu 31.03.2021 tarih ve 2021/05 sayılı toplantısında; 1) Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 36.467.200 -TL (konsolide) dönem karı elde edilmiş olup, bunun 11.769.746 -TL’si ilgili mevzuat uyarınca hesaplanan ana ortaklığa düşen net dönem karının, SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Kar Dağıtım Politikası ve Esas Sözleşmeni 19.maddesi’nde belirtilen esaslar çerçevesinde ve kar dağıtım tablosuna uygun olarak: i. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir karın; brüt 11.769.746.-TL’lik kısmının nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılması, ii. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 2.396.348.-TL’nin genel kanuni yedek akçe ayrılması, iii. Kalan karın geçmiş yıl karlarına eklenmesine, iv. Pay sahiplerine dağıtılacak nakit kar payının dağıtımının 2021 yılı Haziran ayı içerisinde, tek seferde yapılması ve bu konuda Yönetim Kurulumuza yetki verilmesi hususlarını içeren kar dağıtım önerisinin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, 2) İşbu kar dağıtım önerisinin 2020 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden en az on beş gün önce Şirket merkez ve şubelerinde hazır bulundurulmasına, e-GKS sistemine yüklenmesine ve en geç 2020 faaliyet yılına ilişkin Olağan genel Kurul Toplantısı gündeminin ilan edildiği tarihte kâr dağıtım tablosu ile birlikte kamuyu aydınlatma platformunda (KAP) kamuya açıklanmasına, katılanların oybirliği ile karar verdi.

AYGAZ… Şirketin 31.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının esas sözleşme değişikliği ile ilgili maddesi şu şekilde yer almaktadır; T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’nın 08 Şubat 2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-1503 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 17 Şubat 2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061561334 sayılı iznine istinaden Yönetim Kurulu’nun Şirket Esas Sözleşmesi’nin; “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin değişikliği teklifi görüşüldü, söz alan olmadı ve ilgili maddenin alınan izinlere uygun olarak değiştirilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

DESA… 11.01.2021 tarihinde yapılan KAP açıklamasında belirttildiği üzere; Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Hisseler” başlıklı 6.maddesine ilişkin tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu’nun E-29833736-110.03.03-13731 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 333 üncü maddesi hükmü gereğince T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 22.01.2021 tarihinde onaylanmış ve 28.01.2021 tarihinde şirkete tebliğ edilmiştir.

AYGAZ… TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 24.889.000,00 TL net dönem zararı, VUK kayıtlarına göre ise 288.855.078,84 TL cari yıl karı bulunduğu görüldü. Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2020 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20’lik sınırına ulaştığı için, 2020 yılı için ayrılmaması, TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 24.889.000,00 TL net dönem zararına 3.039.229,36 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu 21.849.770,64 TL bağışlar eklenmiş net dönem zararına ulaşıldığı görülmüş olup, 24.889.000,00 TL tutarındaki net dönem zararının geçmiş yıl karları ile mahsup edilmesi, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; 288.855.078,84 TL tutarında net dağıtılabilir dönem karı olduğu görülmüş olup, buna göre, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 17. maddesine ve 31 Mart 2014 tarihli Genel Kurul’da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirket Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde; piyasa beklentileri, Şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kâr payı dağıtımının; •150.000.000,00 TL pay sahiplerine kar payı dağıtılması, •13.500.000,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması, şeklinde gerçekleştirilmesi, Pay sahiplerine ödenecek temettü toplamı olan 150.000.000,00 TL’nin tamamının nakden ödenmesi; Kar dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde ortaklara ödenecek toplam 150.000.000,00 TL kâr payının ve 13.500.000,00 TL tutarındaki II. Tertip genel kanuni yedek akçenin tamamının TFRS’ye göre geçmiş yıl karlarından bahsi geçen mahsup işlemi sonrası oluşan 1.586.794.000,00 TL tutarındaki geçmiş yıl karlarından, VUK’na göre hazırlanan kayıtlarda ise cari yıl diğer kazançlarından karşılanması; VUK kayıtlarına göre oluşan cari yıl karından pay sahiplerine ödenen 150.000.000,00-TL kâr payı ve ayrılan 13.500.000,00-TL II. Tertip genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 125.355.078,84 TL’nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması; •Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimî temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 1,00 TL nominal değerli pay için %50,00000 oranında ve 0,50000 TL brüt=net nakit kar payı; •Diğer pay sahiplerimize ise 1,00 TL nominal değerli hisse için %50,00000 oranında ve 0,50000 TL brüt; %42,50000 oranında ve 0,42500 TL net nakit kar payı ödenmesi; ve kar payı ödemesine 7 Nisan 2021 tarihinden itibaren başlanması oy çokluğu ile kabul edildi.

BFREN… Kar Dağıtım Tablosu ekte yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922420

BRKT… Olağan Genel Kurul toplantısında kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

BAGFS… Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-14.1) no’lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’ne uygun olarak hazırlanan mali tablolarında görüldüğü şekilde 2020 yılı net dönem zararı 41.208.260-TL’sıdır. Bu doğrultuda Yönetim Kurulu’nun kâr payı dağıtılmaması önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu ve Şirket Yönetim Kurulu’nun 51. yıI raporunda da yer alan kâr dağıtılmaması yönündeki önerisi katılanların oybirliği ile kabul edildi. Şirket Yönetim Kurulu 3 Mart 2021 tarihli toplantısında Genel Kurul’un onayına sunulmak üzere kar payı dağıtımı yapılmaması yönünde karar almıştır.

DESA… Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan 2020 yılı Kar Dağıtım Tablosuna göre; Şirketin 2020 yılı 1.646.934,00TL Net Dönem Karı elde edilmesine karşılık bu tutarın şirket kaynaklarında muhafaza edilmesi doğrultusunda 2020 yılı için kar dağıtılmamasına, 2021 yılı içerisinde de yönetim kuruluna serbest yedek akçeler ve kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesine katılanların oybirliği ile kabul edildi.

DOAS… 2020 faaliyet yılında oluşan karın; mevzuata uygun olarak kar dağıtım politikasında belirlenen amaçlar ve hedefler kapsamında, kar dağıtım tablosunda yer aldığı şekliyle tevzi edilerek nakden dağıtılacak kar tutarının 600.000.000 TL olarak belirlenmesi ve kar dağıtımı ödemelerinin 30 Nisan 2021 ve 30 Kasım 2021 tarihini aşmamak üzere iki eşit taksitte yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ilişkin teklifi genel kurul tarafından onaylanmıştır.

EPLAS… Yönetim Kurulunun bugün yaptığı toplantısında 2020 hesap dönemine ilişkin Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan konsolide olmayan bilançosunda geçmiş yıl karları olmasına rağmen, şirketin likidite durumu da dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına, işbu kararın Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir

ERSU… 25 Ocak 2021 tarihinde yapılan KAP açıklamasında belirtildiği üzere, Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000- TL’den 180.000.000-TL’ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla hazırlanan esas sözleşme tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Şirketin 18.12.2020 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine yönelik gerekli izinlerin alınması için T.C. Ticaret Bakanlığı’na 27.01.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır. Ticaret Bakanlığı’na yapılan başvuru onaylanmıştır. Şirketin 31.03.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadil metni görüşülüp kabul edilmiştir.

ERSU… Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca hazırlanan ve IŞIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait solo finansal tablolara göre vergi sonrası 557.360 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolara göre vergi sonrası 211.770 TL. net kâr elde edilmiştir. Ancak, Şirketin kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortakların, şirketin ve çalışanların uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2020 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılması hususu Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

ETILR… Şirketin Gaziantep/Şahinbey Franchise şubesinin kapanması ve şube işletmecisinin mevcut haklarının 31.07.2022 tarihine kadar dondurulması, bu tarihe kadar işletmecinin talebi Şirketin de onayı olması halinde sözleşmenin kaldığı yerden devamı hususunda şube işletmecisi ile karşılıklı mutabakata varılmış ve imza altına alınmıştır. Şirketin Ordu/Sahil Franchise şubesinin sözleşmesi, Şirket ile Şube işletmecisi arasında mutabakata varılarak karşılıklı olarak fesih edilmiştir.

GARAN, TGB… Banka Genel Kurul Toplantısı’nda onaylanan 2020 yılına ait kar dağıtım tablosu ekte sunulmuştur. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922323

GLYHO… Halka arz hem sermaye artışı hem de ortak satışı suretiyle gerçekleştirilmiş olup Naturelgaz’ın çıkarılmış sermayesinin 100.018.594 Türk Lirası’ndan toplam 14.981.406 Türk Lirası kadar artırılarak 115.000.000 Türk Lirası’na çıkarılması suretiyle ihraç edilen olan toplam 14.981.406 Türk Lirası nominal değerli 14.981.406 adet pay ve Naturelgaz’da Şirketin sahip olduğu 3.136.363 adet payın ek satışı dahil 19.282.460,3- TL pay ile Kanat EMİROĞLU’nun sahip olduğu 236.133,68 TL nominal değerli olmak üzere mevcut pay sahiplerine ait toplam 19.518.594 adet payın halka arzı işlemi bugün tamamlanmıştır. İzahnamede belirtilen Aksel Goldenberg’in Naturelgaz’da sahip olduğu 4.267.450,83 adet hissesinin tamamının şirkete devri işlemi de bugün tamamlanmış olup şirket Naturelgaz’ın %70 oranında hissedarı haline gelmiştir.

HLGYO… 2020 yılı kar payı dağıtım tablosu ektedir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922358

HURGZ… 31 Mart 2021 tarihinde (bugün) yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu’nun Kar Payı Dağıtımı yapılmaması hususundaki önerisi oy birliği ile aynen kabul edilmiştir.

INFO, IYF… Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.03.2021 tarihli yazısı ile İşlem Aracılığı Yurt Dışı Pay ve Diğer Menkul Kıymetler için faaliyet izni talebi olumlu karşılanmıştır.

ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB… Bankanın 31.03.2021 tarihinde İstanbul’da toplanan Olağan Genel Kurulunda kar dağıtımının belirtilen şekilde gerçekleştirilmesi ve nakit kar payı dağıtımına 02.04.2021 tarihinde başlanması kararlaştırılmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922464

KAPLM… Şirket ile Seluloz İş Sendikası arasında 01.01.2021 – 31.12.2022 tarihleri arasında geçerli olacak 2 yılı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 31.03.2021 tarihi itibari ile anlaşma ile sonuçlanmıştır.

KARTN… Ortaklığın net dönem kârı 137.342.733 TL (172.905.133-35.552.400) olup, bu tutarın 88.219 TL’lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 137.264.514 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır. Şirketn sermayesini oluşturan pay senetlerinden İmtiyazlı Payların (A Grubu Payların) aynı zamanda İmtiyazlı olmayan paylara dağıtılan ( B grubu Paylar) kar payından da kar payı alma hakkı bulunmaktadır. İş bu bildirimde yer verilen pay başına brüt ve net kar payları, her bir pay grubunun alacağı toplam kar payı tutar ve oranlarını ifade etmektedir. 30.03.2021 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2020 Yılı Karından Yapılacak Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi, 30.03.2021 Tarihinde Yapılan 2020 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülerek, üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan aynen kabul edilmiştir. 30.03.2021 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Onaylanan Kar Dağıtım Önerisine Göre, Dağıtılması Kararlaştırılan Karın Nakden ve 02.04.2021 Tarihinde Dağıtılmasına Karar Verilmiştir.

KLN, KLNMA… Banka 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Bankanın bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı mali tablolarına göre oluşan net dağıtılabilir dönem karından yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak Banka bünyesinde bırakılmasına karar verilmiştir.

KSTUR… Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine göre hazırlanan finansal tablolara göre 1.463.376,00 Türk Lirası Net Dönem Karı elde edilmiştir. Tam Tasdik Raporu için Vergi Usul Kanuna göre hazırlanan Kar/Zarar Tablolarında 393.430,73 Türk Lirası zarar elde edilmiştir. Şirket 2021 yılı turizmde belirsizlikler, Pandeminin devam etmesi ve Vergi Usul Kanuna göre hazırlanan Kar/zarar tablolarında zarar elde ettiği için kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

KUTPO… 2020 Hesap Dönemi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı… https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922090

MAALT… 19 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik tarihi 31 Mart 2021 tarihinde Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

MAVI… Yönetim Kurulunun 31 Mart 2021 tarihli toplantısında; – 01.02.2020 – 31.01.2021 özel hesap dönemine ilişkin 5.911.620,61 TL’lik bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karından 1.773.486,18 TL brüt, geçmiş yıl karlarından 28.573.932,55 TL brüt olmak üzere toplam brüt 30.347.418,72 TL’nin, Şirket Esas Sözleşmesi’nin 15’nci maddesine ve Şirket Kar Dağıtım Politikası’na uygun olarak kar dağıtım tablosunda gösterilen şekilde dağıtılması, ve – nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 30 Temmuz 2021 tarihinden itibaren başlanması hususlarının 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

MGROS… Şirketin 31.03.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda; Kâr dağıtımı ile ilgili olarak 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Kurul’a sunulacak Yönetim Kurulu teklifi müzakere edildi. Buna göre; Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Kâr Payı Tebliği’nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketin Ana Sözleşmesi’nde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde; Şirketin, Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2020 yılı konsolide mali tablolarında net dönem zararı bulunduğundan 2020 yılı faaliyet dönemi için kâr dağıtımı yapılmaması hususunun 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Kurul’a önerilmesine karar verildi. MNDRS… Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı – Genel Kurul Onayı… https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922143

MNDRS… Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A Member Firm of Kreston International) tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre ana ortak payına düşen 94.124.331.-TL “Dönem Zararı” oluşmuştur. Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda ise 35.188.611,19 TL “Dönem Karı” oluşmuştur. SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2020 hesap dönemine ilişkin olarak zarar nedeniyle herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul’un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

ORMA… 19.03.2021 tarihli özel durum açıklamasına ilişkin olarak üyesi olunan Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşverenleri Sendikası ile Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşçileri Sendikası (Ağaç-iş) arasında devam eden ve 01.09.2020-31.08.2022 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uzlaşma ile sonuçlanmış olup, taraflar uyuşmazlık maddelerinin tümü üzerinde anlaşmaya vararak, karşılıklı olarak aldıkları grev ve grev uygulama kararı ile lokavt kararlarını kaldırdıklarını belirtmek suretiyle, 30.03.2021 tarihinde Anlaşma Tutanağı’nı imzalamışlardır.

OYAKC… 31 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Esas Sözleşme değişikliği pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.

OYAKC… 2020 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârın dağıtılmamasına ve geçmiş yıllar karına aktarılmasına ilişkin teklif 31 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

 OZGYO… 2020 yılı yasal kayıtlarda VUK’a göre hazırlanmış mali tablolara istinaden 10.403.421 TL kâr Sermaye Piyasası Kurulu’na verilen, Kurul’un Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği esaslarına göre düzenlenen mali tablolarda ise, 11.126.261 TL kâr hesaplanmış olup, kâr dağıtımı yapılmaması hususu Genel Kurul gündeminde görüşmeye açıldı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket’in Kâr Dağıtım Politikası, hakkında bilgi verildi. Ortaklardan Ahmet Özderici söz aldı. Dönem kârı geçmiş yıl kârlarına eklenmek üzere şirket defterlerine kayıt yapılmasına karar verilmesini önerdi. Öneri oya sunuldu. 127.457.129,484 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

 PSDTC… Kar payı dağıtımının 30.09.2021 tarihine kadar yapılması için yönetim kurulunun yetkili kılınması katılanların oybirliğiyle kabul edildi

SEK, SKBNK… Banka 31.03.2020 tarihli Genel Kurul toplantısında; Bankanın bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı finansal tablolarına göre oluşan 52,617,016.75 TL tutarındaki dönem karının Banka Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde; – % 5’inin 2,630,850.84 TL olarak Yasal Yedekler Hesabına aktarılmasına, – 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesi 1’inci fıkrası (e) bendinde bahsedilen istisnadan yararlanmak için 5 yıl süresince özel fonlar hesabında tutulmak üzere 25,689,566.41 TL’nin özel fonlar hesabına alınmasına, – Yasal yedek dağıtımı ve özel fonlar hesabına aktarım sonrasında kalan dönem karı tutarı olan 24,296,599.50 TL’nin Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına, Diğer taraftan, geçmiş yıl zararı olan 5,999,705.09 TL içerisinde yer alan Banka gayrimenkul satışı ile ilgili tutar olan 4,049,570.86 TL’nin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesi 1’inci fıkrası (e) bendinde bahsedilen istisnadan yararlanmak için 5 yıl süresince tutulmak üzere dönem karında yer alan tutar ile birlikte toplam 29,739,137.27 TL’nin özel fonlar hesabına alınmasına, bu hesaplamaların sonucunda geçmiş yıl zararı hesabında kalan 10,049,275.95 TL ve dönem karından transfer edilen tutar ile birlikte toplam 14,247,323.55 TL’nin Olağanüstü Yedekler hesabına transfer edilmesine karar verilmiştir.

SELGD… Kayıtlı Sermaye sistemi içerisinde yer alan Şirketin; Mevcut 30.000.000 TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 150.000.000 TL’sına yükseltilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca; şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi; bu amaçla Şirket Esas Sözleşmesi’nin 6. maddesinin tadil edilmesi hususunda Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak yazı şirkete iletilmiştir. Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, Ticaret Bakanlığı’ nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

PRKAB… Yönetim Kurulunun 25.02.2021 tarihli toplantısında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri/Kararları/Rehberleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanmış bulunan “Kar Dağıtım Politikası” dikkate alınarak yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; – SPK’nın “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (II-14.1) hükümleri dahilinde hazırlanan, sunum esasları SPK’nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 42.418.644.-TL “net dönem karı” oluştuğu – Bununla birlikte TTK ve VUK kapsamında tutulan şirket yasal kayıtlarında ise 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi dikkate alındığında, 55.734.746.-TL tutarında, “net dönem karı” oluştuğu (kısaca “Yasal Net Dönem Karı” olarak anılacaktır.), – SPK’nın 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni’nde yayınlanan Kar Payı Rehberi’nde; i. Yasal Net Dönem Karı’nın, dağıtılabilir toplam kâr payı tutarının limitini oluşturduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla 01.01.2020 -31.12.2020 mali dönemi dağıtılabilir kar payı için üst sınır 42.418.644.-TL’dir. ii. Net dağıtılabilir dönem kârına, geçmiş yıllar zararlarının ve genel kanuni yedek akçenin (I. Tertip Yasal Yedek Akçenin) düşülmesi ve söze konu mali yıl içerisinde yapılan bağış tutarlarının toplamının eklenmesi suretiyle ulaşılacağı öngörülmektedir. – Bu çerçevede; net dağıtılabilir dönem karının, dağıtılabilir kar payı olan 42.418.644.-TL den, 2.786.737.- TL olan genel kanuni yedek akçenin düşülmesi ve bu tutara yıl içinde yapılan 238.806.- TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile geçmiş yıllardan gelen zarar da bulunmadığı dikkate alınarak 39.870.713.-TL olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda, çıkarılmış sermayenin %3,68’ine tekabül eden 7.974.143.-TL’nin, 24 Mayıs 2021 tarihinden itibaren ortaklarımıza temettü olarak nakden ve 1 TL nominal değerli beher hisse için brüt 0,036792362.-TL üzerinden %15 hesaplanacak vergi düşüldükten sonra, net olarak 0,031273508.-TL dağıtılmasına, geri kalan kısmın tamamının “Olağanüstü Yedek” olarak şirket bünyesinde bırakılmasına; Bu hususlarda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve kar dağıtım teklifinin 2020 yılı mali dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına işbu kararı imza eden üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

SEYKM… Steril ve nonsteril medikal ürünlerin üretimini ihtiva edecek şekilde üretim portföyünün geliştirilmesi ve önemli ihracat potansiyeline sahip olan ilaçlı flaster üretim kapasitesinin arttırılması amacıyla, gerekli altyapı düzenlemelerini yapmak, makina ve teçhizat üretimi (bazı makinaların üretimi ve geliştirilmesi firma bünyesinde yapılmaktadır) ve satın alımında kullanılmak üzere, 2021 yılında 10 Milyon TL’ye kadar yatırım yapma kararını oy birliği ile almıştır.

THYAO… Ortaklığın başarılı markası AnadoluJet’in ülke turizmine katkı sağlamak amacıyla geliştirdiği yeni stratejisiyle 2021 yaz döneminde yurt dışı uçuşlarını artırması planlanmıştır. Bu kapsamda; AnadoluJet ile Avrupa ve Orta Doğu’daki 19 yeni noktadan Antalya, Dalaman ve Bodrum’a haftalık 102 (frekans) sefer düzenlenmesine karar verilmiştir. AnadoluJet markasının yurt dışı uçuşlarıyla üstleneceği bu sorumluluk, ülkemizi yeni dönemde bu bölgenin en çok tercih edilen turizm merkezi konumuna taşıyacak ve Ortaklığa önemli bir gelir katkısı sağlayacaktır.

TUPRS… 2020 yılı için kar dağıtımı yapılmaması hususu Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

TUPRS… Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirketin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişiklik tasarısı Genel Kurul tarafından da onaylanmıştır.

ULUUN… 15.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirilen özel durum açıklaması kapsamında, şirket ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan bedelsiz olmak üzere %126 oranında artırılarak 190.470.000,00 TL’na çıkartılması için Sermaye Piyasa Kurulu’na başvuru yapıldığı bildirilmiştir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayı beklenmektedir. 26.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirilen özel durum açıklaması kapsamında, Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hisselerinin alınması ile ilgili bağlayıcı olmayan teklif verildiği bildirilmiştir. Bağlayıcı olmayan teklif süreci devam etmekte olup, karşı tarafın cevabı beklenmektedir.

VAKFN… 2020 Yılına Ait Yönetim Kurulu ‘nun Kar Dağıtım Önerisi Kabul Edilmiştir… https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922199

VKFYO… Yönetim Kurulu tarafından kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla, Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” ile ilgili 11.maddesinin tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmuştur. Kurul’un 10.03.2021 tarih ve E-12233903-335.07-3158 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 16.03.2021 tarih ve E50035491-431.02-00062377851 sayılı yazısı ile tasdik edilen Ana Sözleşme tadil tasarısı 31.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurulu toplantısında onaylanmıştır.

VKFYO… Şirketin 2020 faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre elde edilen 360.306,47-TL karın geçmiş yıllar zararında yer alan 1.745.166,13-TL’den mahsup edilmesi, 2020 yılı için kar dağıtımı yapılmaması hususu Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. VKING… Şirket 26 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, Aliağa Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 31 Mart 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

YKGYO… COVID-19 kaynaklı olarak faaliyet hacminde önemli ölçüde düşüş yaşanması nedeniyle geçici olarak kira indirimine karar verildiği 30.06.2020, 30.09.2020 ve 29.12.2020 tarihli özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulan bir kiracıyla yapılan görüşme sonucunda, sektördeki uygulamalar da dikkate alınarak, 28.12.2020 tarihli ekspertiz değeri KDV hariç 69.697,72 TL olan ve mevcut haliyle KDV hariç 70.603,37 TL tutarındaki kiranın, 01.03.2021-31.05.2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere %25 oranında indirilmesine karar verilmiş olup; tahsil edilmeyecek toplam kira bedeli 3 ay için toplamda KDV hariç 52.952,52 bin TL olacaktır.

TURSG… Konsolide dönem net kârından yasal yükümlülükler düşüldükten sonra; toplam 493.000.000-TL brüt kâr payının pay sahiplerine dağıtılması ve dağıtımın 09 Nisan 2021 tarihinden itibaren nakden ödenmesi ilişkin Yönetim Kurulumuzun 01.03.2021 tarihli kararı 31.03.2021 tarihli Genel Kurul’un toplantısında onaylanmıştır

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Makaleyi ne kadar faydalı buldunuz?

Yıldızlara tıklayarak oylayabilirsiniz

Ortalama reyting 0 / 5. Oylama Sayısı: 0

Bu yazıyı oylayan ilk siz olun

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Posts
Piyasanın durumu ÇağrıMerkezin
Read More

Piyasanın durumu

BIST 30 Endeksi son işlem gününde %0.65 düşüş ile 1,450 seviyesinden günü tamamladı. ENDEKS NASIL PERFORMANS GÖSTERDİ? BIST 30 Endeksi son işlem ...
Piyasaların yönü ÇağrıMerkezin
Read More

Piyasaların yönü

Borsa İstanbul’da BIST100 endeksi günü %0.23 değer kazancıyla 1,396 puandan tamamladı. BIST100… ABD Tahvil Getirilerindeki Yükseliş Endeksteki ...
Youtube video indir