Instagram video indir

Tera Yatırım BIOEN Analist Raporu

Şirket’in özsermaye değerinin hesaplanmasında Piyasa Çarpanları Analizi ile İndirgenmiş Nakit Akımı Analizi Yönteminin sırasıyla %25 ve %75 …
Tera Yatırım BIOEN Analist Raporu ÇağrıMerkezin

Şirket’in özsermaye değerinin hesaplanmasında Piyasa Çarpanları Analizi ile İndirgenmiş Nakit Akımı Analizi Yönteminin sırasıyla %25 ve %75 oranında ağırlıklı olarak kullanılmamış olmasını uygun buluyoruz(Tera Yatırım)

 

Bu değerlendirme raporu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: VII-128.1 Pay Tebliği’nin 29. Maddesinin 2 fıkrası kapsamında Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Bu raporda yer alan Şirket verileri Fiyat Tespit Raporu’ndan sağlanmış olup, yatırımcılar halka arza ilişkin yatırım kararlarını KAP’ta yayınlanan İzahname’yi inceleyerek vermelidirler.

Tera Yatırım BIOEN Analist Raporu ÇağrıMerkezin

2) Şirket Hakkında Özet Bilgiler

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları, yenilenebilir enerji üretimi konusunda yatırımlar yapma misyonunun yanı sıra, çevre teknolojileri konusunda bir üretim ve uygulama merkezi olma hedefi ile 2017 yılında kurulmuştur. Şirket’in Türkiye genelinde; biyokütle, evsel katı atık ayırma, gazlaştırma-yakma ve ATY üretimi, biyometanizasyon, atık sahası işletimi, biyokütle yakma tesisi ve atık ısı, biyolojik atık yakıt ve tedarik tesisleri yatırımları bulunmaktadır. Şirket, 31.12.2020 tarihi itibari ile 10 biyogaz, bir biyokütle ve bir atık yakıt hazırlama ve tedarik tesisi olmak üzere toplam 12 adet faal tesisi, 2021 yılında devreye girecek olan bir biyokütle ve dört biyogaz tesisi ile birlikte toplam 17 tesisi ile, atıktan enerji üretimi ve entegre atık yönetimi alanında ülkenin önde gelen yenilenebilir enerji şirketleri arasında yer almaktadır.

Şirket’in 2020 yılsonu itibarıyla faaliyette olan tesislerinin kurulu güçlerine göre ağırlıklandırılmış ortalama YEKDEM faydalanma süresi 8,2 yıldır. Çevresel ve ekonomik katma değeri yüksek projeler hayata geçirme hedefiyle kurulan Şirket, her geçen gün portföyünü büyüterek sektörün öncüleri arasında yer almaktadır. Şirket temel olarak entegre katı atık yönetimi alanında faaliyet göstermektedir ve gelirlerinin tamamına yakınını, elektrik üretimi faaliyetlerinden elde etmektedir. 2020 yılı itibarıyla Şirket brüt satışlarının %98’i elektrik üretiminden, %2’si ise atık bertaraf faaliyetlerinden oluşmaktadır. Şirket ayrıca 2021 yılı ve sonraki yıllarda atık ayırma, ATY, kompost, atık yakıt hazırlama, seracılık ve buhar satışı faaliyetleri ve karbon sertifikası faaliyetlerinden gelir yaratmayı hedeflemektedir.

3) Değerleme Hakkında Özet Bilgiler

TSKB, Biotrend’in halka arz fiyatının tespitinde İndirgenmiş Nakit Akımı ve Çarpan metodunu kullanmış olup, İNA’ya %75 ve Çarpan Analizine %25 ağırlık verilerek nihai şirket değeri belirlemiştir.

3.1. Piyasa Çarpanları Analizi Yurt İçi Benzer Şirketler Çarpan Analizi Payları Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında biyogaz ve biyokütle sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler bulunmamaktadır. Bu doğrultuda Borsa İstanbul Yıldız Pazar ve Ana Pazar’da işlem gören enerji üretim şirketleri rapor kapsamında incelenmiştir. Değerleme kapsamında 2020, 2021 tahmini ve 2022 tahmini FD/FAVÖK çarpanları kullanılmıştır. Geleceğe yönelik FD/FAVÖK çarpanları, örneklemdeki şirketlerin güncel firma değerlerinin araştırma analistlerinin bu firmaların gelecekte yaratmasını tahmin ettikleri FAVÖK’lere bölünmesi ile hesaplanmaktadır. Yurt içi benzer şirketler çarpan analizinde uç değerlerin etkisini azaltmak için FD/FAVÖK çarpanlarının ortalama değerler yerine medyan değerleri kullanılmış olup tarafımızca makul karşılanmaktadır.

Tera Yatırım BIOEN Analist Raporu ÇağrıMerkezinYurt Dışı Benzer Şirketler Çarpan Analizi

Payları yurtdışında işlem gören ve yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketler değerleme çalışması kapsamında incelenmiş ve biyokütle sektöründe faaliyetleri olan aşağıdaki şirketler dikkate alınmıştır. Değerleme kapsamında 2020, 2021 tahmini ve 2022 tahmini FD/FAVÖK çarpanları dikkate alınmıştır. İlgili FD/FAVÖK çarpanları, örneklemdeki şirketlerin güncel firma değerlerinin araştırma analistlerinin bu firmaların gelecekte yaratmasını tahmin ettikleri FAVÖK’lere bölünmesi ile hesaplanmaktadır. Yurt dışı benzer şirketler çarpan analizinde uç değerlerin etkisini azaltmak için FD/FAVÖK çarpanlarının ortalama değerler yerine medyan değerleri kullanılmış olup tarafımızca makul karşılanmaktadır.

Tera Yatırım BIOEN Analist Raporu ÇağrıMerkezinHalka açık benzer şirket çarpan analizi için hem Borsa İstanbul’da işlem gören hem de yurtdışı borsalarda işlem gören benzer şirketlerin çarpanları ayrı ayrı dikkate alınmış ve değerleme sonucunda ortalamaları alınmış olup tarafımızca makul karşılanmaktadır.

Tera Yatırım BIOEN Analist Raporu ÇağrıMerkezin

3.2. İndirgenmiş Nakit Akımı

İndirgenmiş nakit akımları analizinde Şirket’in özsermaye değeri hesaplanırken “parçaların toplamı yöntemi” kullanılarak, Şirket’in iştirak ve bağlı ortaklıklarının özsermaye değerleri hesaplanmış ve toplanarak Biotrend’in özsermaye değerine ulaşılmıştır. Şirket’in gelirleri ABD Doları bazında olduğu için projeksiyonlar ABD Doları cinsinden yapılmıştır. Projeksiyonlar yapılırken İ.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan Mart 2021 Teknik Güvence Raporu’ndaki veriler kullanılmıştır. Projeksiyonlar Ezine ve Aydın Tesisleri dışındaki tesisler için lisans dönemi sonuna kadar yapılmış, Ezine ve Aydın’ın projeksiyonları faydalı ömürleri olan 25 yıl için yapılmıştır. Öte yandan, 2020 yılında henüz olmayan “Atık Ayırma Geliri” nin 2026’da 48 mn ABD Doları’na ulaşacağı varsayılmıştır. Bu varsayımlarla hesaplanan Konsolide FAVÖK ise, 2021’de 28,1 mn ABD Doları, 2022’de 58 mn ABD Doları ve 2026’da 128 mn ABD Doları olarak bulunmaktadır.

Tera Yatırım BIOEN Analist Raporu ÇağrıMerkezinİndirgenmiş nakit akımları analizinde Şirket’in özsermaye değeri 357,8 mn ABD Doları olarak hesaplanmıştır.

3.3. Değerleme Sonucu

Halka arz talep toplama fiyatı belirlenirken İNA’ya %75, çarpan analizinden hesaplanan piyasa değerine %25 ağırlık verilmiş ve 2,8 milyar TL değer hesaplanmıştır. Uygulanan %24 ve %17 halka arz iskontoları sonrasına pay başına 16,5 TL ve 18 TL halka arz değerleri tespit edilmiştir. Uygulanan %24’lük ve %17’lik iskontoların makul olduğunu, değerde oluşabilecek riskleri elimine edebilecek büyüklükte olduğunu düşünmekteyiz.

Tera Yatırım BIOEN Analist Raporu ÇağrıMerkezin4) GÖRÜŞ Fiyat tespit raporuna ilişkin değerlendirmemiz,(Tera Yatırım)

 • Şirket’in özsermaye değerinin hesaplanmasında Piyasa Çarpanları Analizi ile İndirgenmiş Nakit Akımı Analizi Yönteminin sırasıyla %25 ve %75 oranında ağırlıklı olarak kullanılmamış olmasını uygun buluyoruz. İNA analizine daha fazla ağılık verilmiş olmasının Şirket’in ciddi kapasite artırımlarının değerlemeye yansıması bakımından tercih edilmiş olduğunu düşünüyoruz.

• Çarpan Analizi için Yurtdışı ve Yurtiçi Benzer şirketlerin kullanılmasını ve FD/FAVÖK çarpan rasyolarının kullanılmasını uygun bulmakla birlikte, yurtiçi şirketler çarpan analizi içinde sadece biyokütle ile üretim yapan şirket bulunmadığı için çarpanların anlamlı olmayabileceğini düşünmekteyiz.

• Nihai çarpan değeri hesaplanırken FD/FAVÖK 2020, FD/FAVÖK 2021T ve FD/FAVÖK 2022T çarpanları ile ortaya çıkan değerlerin ortalaması alınmış olup gerçekleşen 2020 FAVÖK çarpanına yüksek ağırlık verilmesinin muhafazakâr tarafta kalmak açısından daha doğru olduğu kanaatindeyiz. Zira Şirket’in gelecek dönemde elde edeceği nakit akımlarının değeri İNA’da yer almaktadır. Çarpan analizinde 2021 ve 2022 beklenti çarpanları da gelecek dönemi fiyatladığı için mevcut durumun değerdeki ağırlığı azaltılmıştır.

• Hesaplanan şirket değeri üzerinden %24 – %17 oranlarında halka arz iskontosu uygulanmış olmasını ve 16,5 – 18,0 TL halka arz fiyat aralığını makul buluyoruz

ÇEKİNCE: Burada yer alan bilgiler halka açık kaynaklardan veya Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir addedilen diğer kaynaklardan derlenmiştir. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin söz konusu bilgi ve görüşlerde meydana gelebilecek değişikliklerden yatırımcıları haberdar etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu bilgilerin veya bu bilgilere dayalı olarak yapılan tahmin, çıkarım veya görüşlerin doğruluğu, tamlığı veya uygunluğuna ilişkin açık veya zımni hiçbir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Burada yer alan hiçbir bilgi Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. veya başka bir şirket tarafından veya onlar adına her hangi bir kimseye, her hangi bir menkul kıymetin alınması veya satılması yönünde her hangi bir icap veya davet teşkil etmez. Bu rapor onu hazırlayan analistlerin raporda bahsedilen menkul kıymetlere ve şirketlere ilişkin kişisel görüşlerini içermektedir. Yatırımcılar burada bahsedilen şirketlerin menkul kıymetlerine ilişkin her hangi bir yatırım kararını, kendi özel yatırım amaçları ve mali durumlarını göz önünde bulundurarak, o şirket tarafından onaylanmış izahnameyi, sirküleri, kendi araştırmalarını ve bağımsız danışmanlarından aldıkları tavsiyeleri temel alarak yapmalıdır. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., her hangi bir tarafın uğrayacağı doğrudan/dolaylı, maddi/manevi zararlar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın, hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55, Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu : Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kaynak Tera Yatırım
Hibya Haber Ajansı

Makaleyi ne kadar faydalı buldunuz?

Yıldızlara tıklayarak oylayabilirsiniz

Ortalama reyting 0 / 5. Oylama Sayısı: 0

Bu yazıyı oylayan ilk siz olun

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Posts
Teknik seviyeler ÇağrıMerkezin
Read More

Teknik seviyeler

BIST100 Endeksi dün +0,83% değer kazanarak 1442 seviyesinde kapatti. Gün içerisinde 15 puanlık band içerisinde hareket etti. • BIST100 Endeksi ...
Youtube video indir