Instagram video indir

İstanbul Esenler Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 14.01.2022

İstanbul Esenler Belediyesi 15 Adet Zabıta memuru personal alımı 2022 ilanını işkur üzerinden duyurmuştur. 14.01.2022 tarihine kadar başvuruları devam eden zabıta alımları İstanbul Esenler belediyesi üzerinden başvuru yapılabilecektir.
İstanbul Esenler Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 14.01.2022 ÇağrıMerkezin

İstanbul Esenler Belediyesi 15 Adet Zabıta memuru personal alımı ilanını işkur üzerinden duyurmuştur. 14.01.2022 tarihine kadar başvuruları devam eden zabıta alımları İstanbul Esenler belediyesi üzerinden başvuru yapılabilecektir.

Aranan şartlar arasında üniversitesi mezunu olması ve kpssp3’den 70 ve üzeri alması yeterli olacaktır. Başvuru yaptıktan sonra Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav 24/01/2022-28/01/2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınavlar Saat 09:00’da başlayacaktır. Sözlü ve Uygulamalı Sınav Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No: 6-8 Esenler /İstanbul adresinde bulabilirsiniz.

İstanbul Esenler Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı

Sıra Kadro
Unvanı
Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS Puan Türü KPSS Taban Puanı
1 Zabıta Memuru GİH 8/9/10 15 Üniversitelerin İktisat, İşletme,
Kamu Yönetimi, Maliye,
Ekonometri, Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Lisans bölümlerinin birinden
mezun olmak.
Erkek / Kadın KPSSP3 70

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Esenler Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. Türk vatandaşı olmak.
 1. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 1. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 1. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
 1. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

 1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 1. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla

olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.)

4. Sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER Başvuru sırasında;

 1. Başvuru Formu (Belediyemizin internet internet sayfasından www.esenler.bel.tr adresi üzerinden temin edilecektir.)
 2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.
 3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet’ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.
 1. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.
 1. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 1. 3 adet fotoğraf (1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacak.)

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ Adaylar, sözlü ve uygulama sınava katılabilmek için;

 1. Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 10/01/2022’den 14/01/2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No: 6-8 Esenler /İstanbul adresinde Esenler Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
 2. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Başvuru sırasında HES kodu sorgulaması yapılıp, sonrasında boy kilo ölçümü yapılacaktır.

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN

İLANI

 1. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
 2. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
 3. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesine müteakip, 20/01/2022 tarihinde Belediyemizin www.esenler.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylar, Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”ni Esenler Belediyesi resmi internet sayfasından www.esenler.bel.tr Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile temin edecekler. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
 4. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6- SINAVIN TÜRÜ YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav 24/01/2022-28/01/2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınavlar Saat 09:00’da başlayacaktır. Sözlü ve Uygulamalı Sınav Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No: 6-8 Esenler /İstanbul adresinde

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Related Posts
Dicetel Nedir? Dicetel ne için kullanılır? ÇağrıMerkezin
Read More

Dicetel Nedir? Dicetel ne için kullanılır?

Tabletler, turuncu renkli ve yuvarlaktır ve tabletlerin bir yüzünde “50” baskısı bulunur. com DICETEL 50 mg Film Tablet, bağırsak ve safra kanalına etki ederek, safra kanalı ve bağırsakların fonksiyon bozukluklarına bağlı oluşan spazm, mide krampı ve ağrının rahatlatılmasını sağlar
Youtube video indir