Instagram video indir

Piyasadan haberler

UZERB… Şirket’in 2020 yılı faaliyetlerinden oluşan 379.021 TL dönem karının, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine katılanların oybirliği ile …
Piyasadan haberler ÇağrıMerkezin

UZERB… Şirket’in 2020 yılı faaliyetlerinden oluşan 379.021 TL dönem karının, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

ANELE… Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. Maddesi, mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanının 200.000.000 TL’den 400.000.000 TL’ye artırımı ve mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2016-2020’den 2020-2024’e uzatılmasını ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun E-29833736-105.01.01.01-10463 sayılı yazısına istinaden Şirket esas sözleşmesi madde 6 da yer alan kayıtlı sermaye sistemine geçişe ilişkin Kanun ve Kurul Karar tarih ve sayısının değiştirilmesini içeren Esas Sözleşme tadil tasarısı 22 Nisan 2021 tarihli 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısında oybirliği ile kabul edilmiş olup, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 28 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

BIMAS… Genel Kurul’da; Ortaklara ödenmiş sermayenin %400’üne isabet eden brüt 2.428.800.000 TL ‘nin nakden dağıtılmasına, dağıtılan tutarın 2020 yılı karı ve geçmiş yıl karlarından karşılanmasına, – TTK’nın 519. maddesinde belirtilen hadlere ulaşıldığı için 1. tertip yedek akçe ayrılmamasına, – 239.884.000 TL ‘nin 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, – Nakden dağıtılacak karın hesabında “1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot” eşitliği esasının kullanılmasına, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL’lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 4,0 TL, diğer hissedarlar için 1 TL.lik hisseye (brüt 4,0 TL) net 3,40 TL nakit kar payı ödenmesine, – Nakit kar payı dağıtımının iki taksitte gerçekleştirilmesine, ilk taksitin 20 Mayıs 2021 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 2,00 TL olarak, ikinci taksitin ise 17 Kasım 2021 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 2,00 TL olarak dağıtılmasının teklif edilmesine karar verilmiştir.

BIOEN… Halka arz izahnamemizin “27.4. Günlük Alım Emri Taahhüdü” maddesi doğrultusunda; Şirket paylarının Borsa’da işlem görmeye başladığı gün dahil olmak üzere 10 işlem günü süreyle her gün açılış seansında, gerçekleşen halka arz fiyatından, Halka Arz Eden Ortaklar adına alım işlemi gerçekleştirecektir. İşbu alımlar günlük 1.875.000 Pay ve toplamda “halka arzın %45’ine kadar” geçerli alım emri olarak girilecektir. Bu kapsamda toplamda “18.750.000” Pay halka arz fiyatından geri alım emri olarak girilecek ve taahhüt süresi boyunca satılmayacaktır.

BIOEN… Şirketin %100 iştiraki NOV Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (“NOV Enerji”), TROAS Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliği’nin (“Birlik”) 14.04.2021 tarihinde ilan ettiği Entegre Katı Atık Yönetimi ve Enerji Üretimi ihalesine katılmıştır. İhale komisyonunun incelemeleri sonrası NOV Enerji’nin ihaleyi kazandığı ilan edilmiştir. Ayvacık, Ezine, Bayramiç, Geyikli, Bozcaada, Küçükkuyu ve İl Özel İdarelerinde toplanan ve Birlik verilerine göre senede 100.000 – 110.000 ton kapasiteli bir düzenli depolama sahası ve söz konusu sahada enerji santrali kurularak işletilmesi, birlik tarafından kurulacak ön ayrıştırma tesisi ve kompost tesisinin işletilmesi koşullarını barındıran santralin 30.06.2021 tarihine kadar işletmeye alınması hedeflenmektedir.

CEMAS… Şirket Christian Pfeiffer (Almanya) firmasından 2021 yılı 3. çeyreğinde teslim edilmek üzere, 1,35 milyon TL tutarında çelik bilya/silpeps siparişini 27.04.2021 tarihinde almıştır.

 CUSAN… Şirketin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda, Yönetim Kurulunun ‘Kar Dağıtımına İlişkin Önerisi’ oy birliği ile kabul edilmiştir. Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi: 05.05.2021 Brüt: 0,1176470 Net: 0,0999999

DENGE… 27.04.2021 tarihinde Şirket ve Cemaleddin Çoban arasında Hisse Devir Sözleşmesi ve Şirketimiz ve Toma Finance Ltd. arasında Alacağın Temliki sözleşmesi aktedilmiştir. İşbu sözleşme gereğince öncelikle Cemaleddin Çoban’ın iştirak Toma Finance Ltd. Şirketi’nde sahip olduğu %0,01 oranındaki hisseleri Şirketçe devralınmıştır. Anılan hisse devir işlemi neticesinde şirket Toma Finance Limited Şirketi’nin %100 hakim hissedarı ve tek pay sahibi haline gelmiştir. İştirak Toma Finance Limited Şirketi, Cevdet Taşçeken ile imzalanan Pana Proje ve Gayrimenkul Yatırımları Geliştirme A.Ş. hisselerinin Cevdet Taşçeken’e devredilmesi hususundaki hisse devir sözleşmeleri gereğince Cevdet Taşçeken’den 52.251.100 TL alacaklı olup, 27.04.2021 tarihinde imzalanan Alacağın Temliki ve Hisse Devir Sözleşmesi kapsamında ilgili alacak, iştirak Toma Finance Limited’dan temlik alınmıştır. Şirket, Toma Finance Limited’in hakim hissedarı ve tek pay sahibi olduğundan anılan alacağın temlikinde herhangi bir bedel ödenmemiş, temlik işlemi grup içi bir muhasebe işlemi olarak gerçekleştirilmiştir.

DENGE… Şirket iştiraki Toma Finance Ltd.Şirketi ile Şirketimiz arasında 27.04.2021 tarihinde imzalanan Temlik Sözleşmesi kapsamında , Pana Proje ve Gayrimenkul Yatırımları Geliştirme A.Ş nin Cevdet Taşçeken’e satışından kaynaklanan bakiye 52.251.100 TL. alacağın tahsili için Şirketçe 27.04.2021 tarihinde İstanbul 32. İcra Müdürlüğü’nün 2021/11880 E. sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmıştır.

DESA… Şirket tüm dünyada yaşanan Covide rağmen fırsatları değerlendirmeye devam etmekte olup Hilton Dalaman Sarıgerme, Fevziye Mah. Fevziye Sarısu Cad. N20/10 Ortaca/Muğla (adres kodu : 5165695692) adresinde “Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Dalaman Sarıgerme Hilton Samsonite Şubesi” ünvanlı olmak üzere toplam 1 (bir) yeni mağazamız 27.04.2021 itibari ile faaliyete geçmiştir. Dalaman Sarıgerme Hilton Samsonite mağazanın alanı 60,00 m2’dir.

DOHOL… Yönetim Kurulunun 28.04.2021 (bugün) tarihli toplantısında; 15 – 16 Nisan 2021 tarihlerinde pay başına 5,06-Türk Lirası üzerinden halka arz edilen ve 22 Nisan 2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’de hisseleri işlem görmeye başlayan doğrudan bağlı ortaklık Galata Wind Enerji A.Ş.’de halka arz edilen hisse miktarının yüzde beşi (8.021.872 lot) ve toplam 40.590.672,32-Türk Lirası olacak şekilde halka arz fiyatı olan 5,06-Türk Lirası (dahil)’na kadar pay alınmasına ve bu kapsamdaki pay alımlarının 30.06.2021 tarihine kadar devam etmesine, karar verilmiştir.

ERBOS… Şirketin 28.04.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar gereğince, şirketin 2020 yılı dönem karından yasal kayıtlardan karşılanmak üzere brüt 20.000.000,00 TL’den 3.000.000,00 TL Gelir Vergisi Stopajı ayrıldıktan sonra bakiye kalan net 17.000.000,00 TL’nin dağıtımına 17.05.2021tarihinden itibaren başlanacaktır.

ESEN, NATEN… T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 03.07.2020 tarihli, 31174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin YEKA GES-3 ihalesinde, Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Antalya – 3 (10 MW) ihalesi için 18,50 Kuruş/kWh ile en iyi teklifi vererek yarışmayı kazandığı bildirilmiştir. Şirket 10 MW GES lisansı almaya hak kazanmıştır. Bu yarışma ile beraber hak kazanılan YEKA GES – 3 İhalesi lisans toplamı 60 MW olmuştur. YEKA GES-3 İhalesinde katıldığımız ve kalan yarışmalar için de süreç devam etmektedir. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 03.07.2020 tarihli, 31174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin YEKA GES-3 ihalesinde, Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Batman – 2 (15 MW) ihalesi için 19,00 Kuruş/kWh ile en iyi teklifi vererek yarışmayı kazandığı bildirilmiştir. Şirket 15 MW GES lisansı almaya hak kazanmıştır. Bu yarışma ile beraber hak kazanılan YEKA GES – 3 İhalesi lisans toplamı 75 MW olmuştur. YEKA GES-3 İhalesinde katıldığımız ve kalan yarışmalar için de süreç devam etmektedir.

FADE… 2019 yılında yaklaşık 200 bin Euro olan Organik Kurutulmuş Domates talebine karşılık, 2020 yılında yaklaşık 1 milyon Euro tutarında Organik Kurutulmuş Domates siparişi alınmıştır. Ve alınan siparişlerin tamamının İhracatı, şirket tarafından gerçekleştirilmiştir. 2020 yılında olduğu gibi, bu yılda da Organik Kurutulmuş Domates siparişlerinde ciddi artışlar gözlenmektedir. Henüz ekim ve dikim aşamasında olunmasına rağmen, şimdiden 1 milyon 500 bin Euro tutarında Organik Kurutulmuş Domates ön siparişi alınmıştır. Katma değeri ve karlılığı yüksek ürün segmentinde bulunan, Organik Kurutulmuş Domates ön siparişleri ile alakalı olarak şirket; Organik Üretim, Organik Ekim ve Dikim alanlarının kapasitelerinin arttırılması konusunda gerekli çalışmaların yapılmasına başlamıştır. FIN,

QNBFB… Banka iştiraklerinden QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin sermaye artışına iştirak edilmesi… Banka Yönetim Kurulu tarafından, iştiraklerden QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 100.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 100.000.000 TL artırılarak 200.000.000 TL’ye yükseltilmesine iştirak edilmesine ve artırılan 100.000.000 TL ödenmiş sermayeden Banka hissesine düşen tutarın Bankaca nakden ve defaten karşılanmasına karar verilmiştir.

GEREL… Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak kar dağıtımı ile ilgili olarak, Olağan Genel Kurula sunulacak Yönetim Kurulu teklifi şu şekilde karar altına alınmıştır. Şirketin SPK mevzuatı ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış finansal sonuçları dikkate alındığında, net dönem karının Şirket bünyesinde bırakılmasına ve kâr payı dağıtımı yapılmayacağının 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

GOODY… Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu, 10.03.2021 tarihli kararıyla; 2020 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan 151.247.313 TL net dönem karından; a) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 519/1 maddesinde öngörülen yasal kayıtlarda yer alan net dönem karının %5’i olan 24.344.452,60 TL’nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasının, b) SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak yıl içinde yapılan bağışların dönem karına ilave edilerek ulaşılmış bulunan toplam 144.597.605,85 TL dağıtılabilir net dönem karından, i. Kar dağıtım politikasında belirlenen oranlar da dikkate alınarak %25 oranında ve 36.150.507,26 TL tutarında birinci kar payı olarak ortaklara dağıtılmasının, ii. TTK’nın 519/2 hükmü uyarınca %10 oranında 2.059.137,02 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasının, iii. 2019 geçmiş yıl karından %25 oranında ve 67.340.564,75 TL tutarında kar payının ortaklara dağıtılmasının, c) 103.491.072,01 TL brüt temettü üzerinden 1 lot=1 TL nominal değerli paya 0,3833002 TL brüt kar payının vergi düzenlemelerine uygun olarak vergi stopajı yapılmasını takiben en geç 31 Mayıs 2021 tarihine kadar nakden dağıtılmasının, Genel Kurul’a önerilmesine karar verilmiştir.

 GOZDE… Şirketin 31/12/2020 yılı sonu itibariyle Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanmış mali tablolarında dönem zararı oluştuğundan 2020 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

 IHEVA… Şirketin 28 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında; 2020 yılı dönem sonucu ile ilgili kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul’un görüşüne sunuldu.Şirketin 2020 yılı hesap dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda 37.346.793 TL, net dönem karı, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarda ise 45.842.719,75 TL net dönem karı mevcuttur. Mevzuat, esas sözleşme ve kar dağıtım politikası gereği, elde olunan karın yasal kesintiler sonucunda kalan tutarından %10’u oranında (3.505.465,70 TL) brüt kar payının nakit olarak dağıtılmasına, bakiyenin olağanüstü yedekler hesabında muhafaza edilmesine, Genel Kurul tarihinden itibaren 30 gün içinde kar payı dağıtım işleminin tamamlanması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

IHGZT… Şirketin 28.04.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında; 2020 yılı dönem sonucu ile ilgili kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul’un görüşüne sunuldu. Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)” gereğince Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarda net dönem zararı 20.170.865 TL’dir. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda ise 16.581.549,76 TL net dönem zararı mevcuttur. Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi oy birliği ile kabul edildi.

NIBAS… Niğde’de prefabrike bina inşasına yönelik işveren Onay Ziraat Tic. ve San. Ltd. Şti. ile Şirketimiz arasında 27.04.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV dahil 1.286.200 TL olup, işin süresi 3 aydır.

IHLGM… Şirketin 28 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında; 2020 yılı dönem sonucu ile ilgili kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul’un görüşüne sunuldu. Şirketin 2020 yılı hesap dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda 3.712.967,00 TL, net dönem karı, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarda ise 19.602.279,35 TL net dönem karı mevcuttur. Gerek mevzuat, gerekse esas sözleşme ve kar dağıtım politikası gereği, elde olunan karın dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi hususundaki Yönetim Kurulu önerisi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

IHYAY… Şirketin 28.04.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında; 2020 yılı dönem sonucu ile ilgili kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul’un görüşüne sunuldu. Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (II-14.1) hükümleri dahilinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)’na uygun olarak hazırlanan konsolide bilançoda ana ortaklık payına düşen dönem karı 6.447.217,00 TL’dir. Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda ise 4.209.528,53 TL net dönem karı mevcuttur. 2020 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)’na uygun olarak hazırlanan konsolide ve konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş finansal tablolarda geçmiş dönem zararları bulunması sebebiyle, kar dağıtımı yapılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi aynen kabul edilmiştir.

 INVEO… INVEO Yatırım Holding A.Ş.’nin, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmek politikası doğrultusunda; Yönetim Kurulunun 24.02.2021 tarihli toplantısında Detay Danışmanlık Bilgisayar Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret A.Ş’ye 10.200.774 TL yatırım yapılarak %5,5 oranında iştirak edilmesine karar verildiği kamuoyuna açıklanmıştır. İlgili tarihteki açıklamaya istinaden Detay Danışmanlık Bilgisayar Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret A.Ş. paylarında yapılacak olan %5,5 oranındaki iştirak edinimine ilişkin 10.200.774 TL tutarındaki ödemenin gerçekleştiği ise 26.02.2021 tarihinde kamuoyuna açıklanmıştır. Detay Danışmanlık Bilgisayar Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret A.Ş. sermayesinin %5,5’ini oluşturan payların Şirkete devri bugün (28.04.2021 tarihinde) gerçekleşmiştir.

 LUKSK… Yönetim Kurulunun 17.03.2021 tarih ve 11-2021 sayılı kararına istinaden; Şirket 2020 yılı finansal tablolarına göre 6.301.644,00 TL konsolide dönem kârı elde edilmiştir. Bu doğrultuda; hesaplanan 2020 yılı konsolide dönem kârından genel kanuni yedek akçe ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 4.617.615,22 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârının brüt olarak 3.000.000 TL‘sinin hissedarlara nakit kar payı olarak dağıtılması, kalan bakiyenin Olağanüstü Yedek olarak ayrılması ve kar dağıtımına ilişkin ödeme takviminin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi hususu 27.04.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul’unda görüşülmüş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. (Brüt: 0,3000000) (Net: 0,2550000)

MAVI… 28 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 özel hesap dönemine ait Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemine ilişkin kar ile geçmiş yıl karlarının Şirket Esas Sözleşmesi’nin 15’nci maddesine ve Şirket Kar Dağıtım Politikası’na uygun olarak kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 30 Temmuz 2021 tarihinden itibaren başlanması hususları kabul edilmiştir.

NTHOL, MERIT… Grup Şirket Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş.’nin Sermaye Artırımına iştirak edilmesi hakkında… Şirket Yönetim Kurulu’nun 28.04.2021 tarihinde (bugün) yapmış olduğu toplantısında; Grup şirketlerinden Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş.’nin (Merit) 16.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında, 200.000.000 TL. Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde 2.550.000 TL. tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 25.500.000 TL. nakden artırılmak suretiyle 28.050.000 TL.’na yükseltilmesine, bu sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerli pay için 6 TL fiyatla kullandırılmasına karar verildiği kamuya duyurulmuştur. Merit’in gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında sahip olduğumuz hem A Grubu hem de B Grubu paylara ilişkin yeni pay alma haklarının tamamen kullanılmasına, Yeni pay alma haklarının kullanılmasından ve daha sonra varsa kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da satışa sunulmasından sonra, satılamayan payların olması halinde, bu payların, satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da oluşacak fiyatların ortalamasından ve her halükarda 1 TL nominal değerli her bir pay için 6 TL fiyattan düşük olmamak kaydıyla, bedelleri tam ve nakden ödenerek, Şirketçe satın alınmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

ODAS… Şirketin enerji üretim ve madencilik bünyesindeki faaliyetleri, üretim planları çerçevesinde normal bir şekilde devam etmekte olup şirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Özellikle enerji üretim faaliyetleri altında yer alan iştirakimiz Çan2 Termik A.Ş.’nin halka arzı başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Enerji üretimi faaliyetlerimiz kapsamında da Çan2 Termik Santrali’nin üretimi 2021 yılının 1. Çeyrek dönemi ile geçen yılın aynı dönemini karşılaştırıldığında %34 oranında artış gösterdiği gözlenmektedir. Diğer taraftan Özbekistan’da gerçekleşecek olan ve tamamlandığında 174 MW kurulu güce çıkacak olan Doğal Gaz Çevirim Santrali relokasyon projesine yönelik çalışmalar öngörülen şekilde devam etmektedir ve santralin 2021 yılı Kasım ayında devreye girmesi hedeflenmektedir.

OSTIM… Şirketin kamuya açıklanan 31.12.2020 tarihli konsolide finansal tablolarındaki öz sermaye tutarı toplamı olan 153.175.533,00 TL’nin esas alınarak, Kayıtlı Sermaye Tavanı tutarının 765.000.000,00 TL’ye çıkarılmasına ve Kayıtlı Sermaye Tavan geçerlilik süresinin 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmasına, karar Verilmiştir.

 SILVR… Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemi faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası mevzuatına göre 10.929.355 TL dönem karı meydana gelmiş olup, 237.268 TL geçmiş yıl zararları düşüldükten ve 513.737 TL I. Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra 10.178.350 TL dönem karı kalmıştır. Yıl içerisinde yapılan 10.500 TL bağış ve yardımlar eklendikten sonra 10.188.850 TL dağıtılabilir net dönem karı meydana gelmiştir. Vergi yasalarına göre yapılan hesaplamalar sonucunda 10.274.780,04 TL dönem karı meydana gelmiş olup 513.737 TL I. Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 9.761.043,04 TL karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine karar verilmiştir. Yıl içerisinde 10.500 TL bağış ve yardım yapıldığı ve 2020 yılı dağıtılabilir net dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine ve 24.05.2021 tarihinde yapılacak olan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerine bilgi verilmesine karar verilmiştir.

TVB, VAKBN, VKGYO… Bağlı Ortaklık Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin Sermaye Artırımı hk… Halka açık bağlı ortaklık Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 500.000.000.-TL çıkarılmış sermayesinin 500.000.000.-TL (%100,00) bedelli artırılarak 1.000.000.000.-TL’sına yükseltilmesine ilişkin kararı KAP’ta Şirket tarafından 28.04.2021 tarihinde açıklanmıştır. Bu kapsamda Banka 28.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; -Yeni pay alma haklarının tam olarak kullanılması ve Banka mevcut payına isabet eden nakit artış tutarının ödenmesi, -Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise, kalan paylarının BIST Birincil Piyasa’da satışa sunulması durumunda; 1,00 TL nominal değerden aşağı olmamak üzere BIST Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan bedellerinin tam ve nakden ödenerek Bankamız tarafından satın alınması, -Ayrıca süresi içinde satılamayan halka arzdan arta kalan payların satış süresinin bitişini takip eden üç iş günü içerisinde, halka arz fiyatının ortalama değerinden ve nominal değerinden aşağı olmamak üzere satın alınacağına ilişkin Şirkete karşı taahhüt ve beyan edilmesi ve gerektiğinde söz konusu hisselerin bedellerinin ödenerek satın alınması, hususlarında Genel Müdürlük Makamı’nın yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

UZERB… Şirket’in 2020 yılı faaliyetlerinden oluşan 379.021 TL dönem karının, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Makaleyi ne kadar faydalı buldunuz?

Yıldızlara tıklayarak oylayabilirsiniz

Ortalama reyting 0 / 5. Oylama Sayısı: 0

Bu yazıyı oylayan ilk siz olun

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Posts
Yan hisselerdeki satışlar ÇağrıMerkezin
Read More

Yan hisselerdeki satışlar

Data akışının çok zayıf olduğu bir günü geride bıraktık. Küresel ölçekte öne çıkan belki de tek veri Mart ayına yönelik Almanya ÜFE datasıydı ...
Youtube video indir