Instagram video indir

Piyasadan haberler

ARMDA… Şirket, Siber güvenlik markası McAfee ile distribütörlük anlaşması imzalamıştır. AKSEN… Şirket, 12 Nisan 2021 tarihinde General …
Piyasadan haberler ÇağrıMerkezin

ARMDA… Şirket, Siber güvenlik markası McAfee ile distribütörlük anlaşması imzalamıştır.

AKSEN… Şirket, 12 Nisan 2021 tarihinde General Electricity Company of Libya (GECOL) ile Tripoli şehrinde kurulacak olan ve 1.320 MW kurulu güce sahip olması planlanan elektrik üretim santralinin mühendislik, tedarik ve inşaat hizmetlerini üstlenmek üzere bir ön protokol imzalamıştır.

ARMDA… Şirket, Siber güvenlik markası McAfee ile distribütörlük anlaşması imzalamıştır.

BOSSA… Şirketin 13.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2020 yılı hesap dönemine ait dağıtılabilir karının, öz kaynakları güçlendirmek amacıyla dağıtılmayıp Şirket bünyesinde bırakılmasına karar verilmiştir.

DARDL… Şirketin 13.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; 23.12.2020 tarih ve 2020/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararında 2. Madde olarak yer alan Edirne-Enez’de Ton Balığı Konserve Fabrikası İnşaa -Tesis Yatırımına ilişkin olarak (Komple Yeni Yatırım) 127.818.082 TL harcama tutarı ile çeşitli vergi, sigorta primi ve faiz teşviklerinden yararlanmak amacı ile hazırlanan “Yatırım Teşvik Belgesi”‘nin onayı için ilgili Kamu Makamlarına başvuruda bulunulmasına, karar verilmiştir.

 ECILC… Şirketin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda, kar dağıtımının Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kar payı ödeme tarihinin 26 Nisan 2021 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

ECZYT… Şirketin bugün gerçekleştirilen 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, kar dağıtımının Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kar payı ödeme tarihinin 28 Nisan 2021 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

EKGYO… Taşınmazların Alım Hakkı Karşılığı Satışı ve Kiralanması… Şirket projelerinden İstanbul Avcılar Ispartakule 6. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Tem 34 Tahtakale)’nin Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye Ek-5 No.lu Protokol ile Asgari Şirket Payı Toplam geliri 40.086.059,39.-TL’den 58.349.246,31’ye artmıştır. Şirket projelerinden İstanbul Bakırköy Yenimahalle Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi’ nin (Ofis Karat Bakırköy) geçici kabulü onaylanmıştır.

EMKEL… Şirketin 12.04.2021 tarih 2021/015 nolu toplantısında şu kararlar alınmıştır. -Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“Kurul”) II–18.1 sayılı “Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği” ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000-TL’den 300.000.000 TL’ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre için uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin alınmasına, -Kurul’un kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6’ncı maddesinin ekli tadil tasarısı doğrultusunda tadiline, -Konunun gerçekleşmesi için, Kurul, Ticaret Bakanlığı, Şirket Genel Kurulu, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine ve ilk Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir açıklamasına istinaden; 13.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur.

ERSU… Şirketin 31.03.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadil metni görüşülüp kabul edilmiştir. Şirketin 31.03.2021 tarihinde yapılmış olan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, T.C. Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından, 12 Nisan 2021 tarih ve 10307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde tescil ve ilan edilmiştir.

GOODY… Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu, 10.03.2021 tarihli kararıyla; 2020 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan 151.247.313 TL net dönem karından; -6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 519/1 maddesinde öngörülen yasal kayıtlarda yer alan net dönem karının %5’i olan 24.344.452,60 TL’nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasının, -SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak yıl içinde yapılan bağışların dönem karına ilave edilerek ulaşılmış bulunan toplam 144.597.605,85 TL dağıtılabilir net dönem karından, i. Kar dağıtım politikasında belirlenen oranlar da dikkate alınarak %25 oranında ve 36.150.507,26 TL tutarında birinci kar payı olarak ortaklara dağıtılmasının, ii. TTK’nın 519/2 hükmü uyarınca %10 oranında 2.059.137,02 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasının, iii. 2019 geçmiş yıl karından %25 oranında ve 67.340.564,75 TL tutarında kar payının ortaklara dağıtılmasının, c) 103.491.072,01 TL brüt temettü üzerinden 1 lot=1 TL nominal değerli paya 0,3833002 TL brüt kar payının vergi düzenlemelerine uygun olarak vergi stopajı yapılmasını takiben en geç 31 Mayıs 2021 tarihine kadar nakden dağıtılmasının, Genel Kurul’a önerilmesine karar verilmiştir.

 INTEM… Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 2.732.689 TL “Dönem Karı”, Vergi Usul Kanunu (“VUK”) hükümleri gereğince hazırlanan gelir tablosuna göre ise 21.706.497 TL ‘’Dönem Zararı” oluşmuştur. Şirketin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, SPK düzenlemeleri gereği geçmiş yıllar zararlarının, geçmiş yıllar kârları, paylara ilişkin primler dahil genel kanuni yedek akçe, sermaye hariç özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmının net dağıtılabilir dönem kârının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınması gerektiği göz önünde bulundurularak; a) Şirketin Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolarında 39.211.993 TL geçmiş yıllar zararlarının bulunması ve yapılan düzeltme sonrası dağıtılabilir kar matrahının oluşmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına, b) 2020 yılında oluşan dönem karının, sözü edilen geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine, c) Dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, VUK hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlara göre oluşan 21.706.497 TL dönem zararının Geçmiş Yıl Zararı olarak dikkate alınmasına, karar verilmiştir.

KRONT… Şirketin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 2020 mali yılına ait faaliyetlerden elde edilen dönem karından vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında toplam net dönem karının 10.590.254 TL (Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda bu rakam 12.036.520 TL’dir) olduğu anlaşılmaktadır, 2020 yılına ait net dönem karının dağıtılmayarak Şirket yatırımlarında kullanılması amacıyla Şirket hesaplarında bırakılması konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yazılı kararı müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulunun 2020 yılı kar dağıtımı yapılamaması ile ilgili teklifi, genel kurulun onayına sunuldu.

MARTI… Şirketin 13.04.2021 tarih 1264 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı’nda; Şirket ile Denizbank (“Banka”) ve Deniz Faktoring arasında akdedilen 23.02.2021 tarihli “Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi” ve 30.03.2021 tarihli ek tadil sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; Sözleşme yürürlükte olduğu sürece, Denizbank A.Ş. tarafından üçüncü bir şahıs ya da kuruma satılamamaları ve bu süre zarfında tesislerin tek alıcısının da Şirket olması kayıt ve şartıyla, ve Sözleşme tarihinden itibaren 5 (beş)+2 (iki)+2 (iki) yıl olmak üzere toplam 9 (dokuz) yıllık süre içerisinde banka tarafından Şirkete tanınan “Alım Hakkı” karşılığında, Şirket mülkiyetinde bulunan; Muğla İli, Marmaris İlçesi, İçmeler Mahallesi, 2 pafta 1520 parselde bulunan “Martı Resort Otel”‘in ve Muğla İli Marmaris İlçesi İçmeler Mahallesi, 2 pafta, 1605 parselde bulunan “La Perla Otel”‘in toplam 42.000.000- USD (KırkikimilyonAmerikan Doları) satış bedeli karşılığında, işlem tarihindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru üzerinden, Banka’ya satışına (“İşlem”) ve satıştan elde edilecek fonun Banka’ya olan Şirket borcundan mahsup edilmesine, Geri alım sözleşmesi kapsamında; “Martı Resort Otel” ve “La Perla Otel”in, Denizbank A.Ş. mülkiyetinde bulunduğu 5 (beş)+2 (iki)+2 (iki) yıl olmak üzere toplam 9 (dokuz) yıllık süre içerisinde ise, “İşletme Hakkı” Şirkette kalacak olup, tesislerin kiracı sıfatıyla banka ile mutabık kalınan bedelle, hasılat kirası yöntemiyle işletilmesine devam edilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

MRSHL… Şirketin 13.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında ; Şirketin 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS’ye uygun olarak hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre 21.684.431 TL ( yasal kayıtlara göre; 28.534.769,72 TL) dönem kârı bulunmaktadır. Pandemi kaynaklı olarak şirketin finansman yapısının ihtiyatlılıkla takip edilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, kâr payı dağıtılmamasına ve bu hususun Şirketin 2020 yılı olağan genel kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

PAPIL… Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı ile Türkiye genelinde kullanılmakta olan Otomatik Parmak ve Avuç İzi Teşhis Sistemi’nin (Papilon APFİS) 31.12.2021 tarihine kadar devam edecek olan parçalı bakım ve onarımı işi için 6.850.000-TL+KDV tutarlı sözleşme imzalanmıştır.

RTALB… COVID-19 virüsünün tespitinde faydalanılan ve şirkete ait olan Diagnovital®️ HS SARS-CoV-2 Real Time PCR Kit, v3.0′ inin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nezdinde Ürün Takip Sistemi’ne kaydı gerçekleşmiştir. Bu kit formülasyon açısından Diagnovital HS SARS-CoV-2 RealTime PCR Kit ile aynıdır. Tarama süreleri; sağlık personelleri bakımından zaman tasarrufunu ve sağlık personellerinin aynı mesai içerisinde daha fazla çalışma yapabilmelerini sağlamak amaçlarıyla, validasyonlar sonrası kısaltılmıştır. Böylelikle Diagnovital®️ HS SARS-CoV-2 Real Time PCR Kit’in, 3. Versiyonu olarak hizmete sunulmuştur.

 RYGYO… Şirket portföyünde yer alan depoları Yeşil Lojistik kapsamında karbon salınımını azaltan “Solar Depolara” çevirmeye, yeni depolarımız da ” Solar Depo” olarak inşa edilmeye devam edilmektedir. Depo gelirlerini artırmak ve elektrik tüketim maliyetlerini düşürmek amacıyla depomuzda kullanılmak üzere, Ankara Kazan’daki depomuzun çatısının üzerine 1.056 kWp gücünde GES tesisi kurulacaktır. Bu tesis ile birlikte depo çatıların üzerine kurulmuş olan GES Tesisleri kurulu güç toplamı 19.72 MW’ye ulaşmış olacaktır.

RYGYO… T.C. Ankara Batı 1.İcra Hukuk Mahkemesinin 2014/8106 TLMT.gereğince açık teklif usulü ile yapılan Taşınmaz Mal Satış İhalesi sonucunda Ankara İli Sincan İlçesindeki 13.847 m2’lik %100 Sanayi İmarlı gayrimenkule şirket 12.750.000-TL+KDV teklif vermiş ve ihale şirket lehine sonuçlanmıştır.

SNPAM… Şirketin 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre oluşan 6.665.353 TL dönem karından (Yasal Kayıtlara göre 1.939.704,21 TL), ayrılması gereken yasal yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan 1.842.719,00 TL’lik kısmın; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kâr Payı Tebliği’nde yer alan esaslar, Şirketin Ana Sözleşmesi’nde bulunan hükümler ile Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde; Covid-19 Pandemisinin yarattığı mücbir sebeplerden dolayı Şirketin finansal yapısını güçlü tutmak için olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve kar payı dağıtılmamasına, bu hususun 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı oybirliği ile onaylanmıştır.

SONME… Şirketin 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS’ye uygun olarak hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş olan finansal tablolarına göre oluşan 33.685.741,00.- TL dönem karından (Yasal Kayıtlara göre 4.346.532,86 TL) ayrılması gereken yasal yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan 4.129.206,22 TL’lik kısmının dağıtılabilir dönem kârının; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kâr Payı Tebliği’nde yer alan esaslar, Şirketin Ana Sözleşmesi’nde bulunan hükümler ile Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde; Covid-19 Pandemisinin yarattığı mücbir sebeplerden dolayı Şirketin finansal yapısını güçlü tutmak için olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve kar payı dağıtılmamasına, bu hususun 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı oybirliği ile onaylanmıştır.

TMPOL… Gerekli izinlerin alınmasını takiben, Şirketin 08.04.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısında onaylanan, Şirket kayıtlı sermaye tavanının, geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılması ve mevcut kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 TL’ye artırılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği, Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.04.2021 tarihinde tescil, 12.04.2021 tarih ve 10307 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan olmuştur.

ULAS… Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000- TL’den 150.000.000-TL’na çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla hazırlanan esas sözleşme tadil metni 11.11.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin güncellenmesi amacıyla hazırlanan Sermaye Piyasası Kurulu onaylı esas sözleşme tadil metninin onaylanması için 12.11.2020 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapılmıştır. Söz konusu başvuru 17.11.2020 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup, Şirket 19.11.2020 tarihinde kargo yoluyla bilgilendirilmiştir.

ULAS… Şirket Yönetim Kurulu 12.03.2021 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak, 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde vergi bilançosuna göre zarar etmiş olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kar Payı Tebliği (II-19.1)’ne göre kar dağıtma imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında kar dağıtımı yapılamayacağının pay sahiplerinin bilgisine ve genel kurulun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.13.04.2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında kar payı dağıtılamayacağı yönündeki yönetim kurulu kararı onaylanmıştır.

VKFYO… Yönetim Kurulu tarafından kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla, Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” ile ilgili 11.maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmuştur. Kurul’un 10.03.2021 tarih ve E-12233903-335.07-3158 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 16.03.2021 tarih ve E50035491-431.02-00062377851 sayılı yazısı ile tasdik edilerek 31.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurulu toplantısında onaylanan Ana Sözleşme tadil tasarısı, 13 Nisan 2021 tarih ve 10308 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.

 

Kaynak: A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Makaleyi ne kadar faydalı buldunuz?

Yıldızlara tıklayarak oylayabilirsiniz

Ortalama reyting 0 / 5. Oylama Sayısı: 0

Bu yazıyı oylayan ilk siz olun

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Posts

Şirket haberleri

SONME – Şirket sermayesinin 56,1 milyon TL’den %33,77 oranında bedelsiz olarak 18,9 milyon TL artışla 75 milyon TL’ye yükseltilecek. ADESE ...
Youtube video indir