Instagram video indir

Gider Pusulası Nedir Ve Nasıl Düzenlenir?

Gider Pusulası Nedir Ve Nasıl Düzenlenir? ÇağrıMerkezin

Gider Pusulası Nedir?

En genel tabiriyle gider pusulası, vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan mal ve hizmetlerin belgelendirilmesinde kullanılan belgeye denir. Bununla birlikte gider pusulası, tüketicilere satılan malların iade alınması halinde de düzenlenir.

Hangi Durumlarda Düzenlenir?

Vergi Usul Kanunu’nun 234. maddesine göre gider pusulası fatura hükmündedir. Vergiden muaf esnaf ile vergi mükellefi olmayan kişilerden hizmet veya mal alındığında, Tüketicilere satılan malların tüketici tarafından iade edilmesi halinde, basit usulde vergilendirilen mükelleflerden sabit kıymet alındığında, Gelir Vergisi Kanunu’nun 18. maddesinde düzenlenen istisnadan faydalananlardan eser alındığında ve arızi olarak serbest meslek faaliyetinde bulunanlara ödeme yapıldığında düzenlenir.

Maliye Bakanlığı, yayımladığı tebliğler ile gider pusulasının kapsamını genişletmiş ve uygulanabilir durumları, verdiği çok sayıda özelge ile açıklığa kavuşturmuştur. Bu bağlamda gider pusulası; vergiden muaf esnaf ile yapılan ticari işlemlerin yanı sıra nihai tüketicilerden alınan mal ve hizmetler, iadeler, telif ödemeleri vb. çok sayıda işlem için de kullanılmaktadır.

Kimler Gider Faturası Kullanır?

Gider pusulası; fatura vermek ve almak mecburiyetinde olan mükelleflerin, fatura verme yükümlülüğü olmayanlardan aldıkları mal ve hizmetlere yönelik olarak düzenledikleri, fatura hükmündeki kanuni bir belgedir. Vergi Usul Kanunu’nun 234. maddesinde gider pusulası;

“Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin: Vergiden muaf esnafa; yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher

gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir. 

Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev’i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi yapana veya malı satana tevdi olunur. Gider pusulaları, seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.”

olarak aktarılmıştır. 

Gider Pusulası Nasıl Düzenlenir?

Maliye Bakanlığı, kendisine verilen yetkiye istinaden 225 Sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile gider pusulasının şekil ve usulüne ilişkin düzenlemeler yapmıştır.

Buna göre gider pusulası düzenlenirken göz önünde bulundurulması gereken kriterler şunlardır:

  • Gider pusulalarında; işin mahiyeti, cinsi, adedi, fiyatı, tutarı, toplamı, tevkif edilen vergi oranı ve net tutarı, işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadları (tüzel kişilerde ünvanları), adresleri, varsa vergi dairesi ve hesap numarası, seri ve müteselsil sıra numarası ve düzenleme tarihine ilişkin bilgilere yer verilecektir.
  • Gider pusulaları en az iki nüsha olarak düzenlenecektir. En az iki nüsha düzenlenmeyen ve bilgileri eksik olan gider pusulaları hiç

düzenlenmemiş sayılacaktır.

  • Düzenlenen gider pusulalarının ilk nüshası işi yapana veya malı satana verilecek, ikinci nüshası ise düzenleyen tarafından saklanacaktır.
  • Gider pusulaları, mükellefler tarafından anlaşmalı matbaalara bastırılacak veya notere tasdik ettirilecektir. Gider pusulasının anlaşmalı matbaalarda bastırılmaması veya kullanılmasında “Vergi

Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.

Mükellef Türü Arızi Devamlı
Esnaf Gider Pusulası (%2, %5, %10) Gider Pusulası (%2, %5, %10)
Serbest Meslek Gider Pusulası (%17, %20) SMM (%17, %20)
Ücretli Bordro (%15, %20, %27, %35) Bordro (%15, %20, %27, %35)

Kimler Gider Pusulası Düzenler?

 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 234. maddesinde Gider pusulası şu şekilde açıklanmıştır:

 Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, gelirleri kolayca tespit edilenler, defter tutması gereken çiftçiler ve serbest meslek sahipleri: vergiden muaf tüccarlar, yaptıkları işler veya onlardan aldıkları mallar ve ispatla giderler iş yapan veya mal satan kişi tarafından imzalanması, vergiden muaf kuruluşlar tarafından düzenlenen bir faturadır. Bu belge aynı zamanda kişisel eşyalarını satanlardan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar tarafından satın alınan altın ve mücevher gibi değerli mallar için de düzenlenir.

Gider Pusulası Stopaj Oranları

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesine göre, vergiden muaf esnaftan mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden stopaj yapılması gerekiyor. Stopaj oranı ise değişkenlik göstermekte.

Bu stopaj oranlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden, (% 2)
  • Hurda mal alımlarında (%2).
  • Diğer mal alımları için (%5)       
  • Diğer hizmet alımları (üstte yer alan alt bentler hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için, (%10)
  • Eğer mal veya hizmet alınan kişi vergi mükellefi olmayıp esnaf muaflığından da yararlanmıyorsa ve gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satıyorsa ödenen komisyon, prim gibi ödemelerden (%20) oranında stopaj yapılır.

Stopaj Nedir?

Stopaj, mal veya hizmet alımı gibi nedenlerle ödeme yapılırken; alacaklı kişi adına vergi kesintisi yapılarak vergi dairesine yatırılmasıdır. Adına stopaj yapılan kişi daha sonra beyanname verirse, yapılan stopajı beyanname üzerinde hesaplanan gelir vergisinden mahsup edebilecektir.

 Gider Pusulası Hangi Durumlarda Kesilir? Stopaj Oranları Nedir?

 Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesine göre vergisiz sektörlerden ürün ve hizmet satın alırken yapılan ödemelerden stopaj vergisi kesilmektedir.

 Stopaj, kaynaktan kesilen vergidir. Stopaj vergisi olan kişi daha sonra beyanname vermesi durumunda beyanname üzerinde hesaplanan gelir vergisinden stopaj vergisini mahsup edebilir. Öte yandan, stopaj vergisi oranları farklıdır.

Ürün veya hizmetin satın alındığı kişi vergi mükellefi değilse ve işinde bağlı olmaksızın kendi adlarına kapı kapı dolaşan gerçek ve tüzel kişilerin ürünlerini satarsa ve ​​tüccar muafiyetinden yararlanmıyorsa; komisyon ve prim gibi ödemelerle yapılan sözleşmelerinde % 20 oranında stopaj vergisi alınmaktadır.

Hurda mal alımlarında %2 stopaj kesintisi uygulanır.

Havlu, nevresim, çorap, halı, kilim, dokuma, örgü, dantel, her türlü nakış ve her türlü turistik eşya, paspas, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapay çiçek ve benzeri ürün veya hizmet bedelleri için % 2 stopaj vergisi ödenir.

Diğer mal alımları için %5 stopaj vergisi uygulanır.

Diğer hizmet alımları, yani ürün ve hizmetin değeri yukarıda sayılanlar dışında ayırt edilmez olması durumunda da % 10 stopaj vergisine uygulanır.

Makaleyi ne kadar faydalı buldunuz?

Yıldızlara tıklayarak oylayabilirsiniz

Ortalama reyting 0 / 5. Oylama Sayısı: 0

Bu yazıyı oylayan ilk siz olun

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Posts
Resmi Gazete başlıkları ÇağrıMerkezin
Read More

Resmi Gazete başlıkları

Seçim Müdürlüklerinin Adalet Müfettişleri Tarafından Denetlenmesine Dair Yönetmelik YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Seçim ...
İBB Ramazan ayına hazır ÇağrıMerkezin
Read More

İBB Ramazan ayına hazır

İBB, Ramazan ayının manevi atmosferini ve yardımseverliğini pandemi şartlarında yaşatacak hizmetler sunmaya hazırlanıyor. Şehir genelinde iftar ...
Youtube video indir