Instagram video indir

Piyasadan haberler

AKSA… Şirketin Şirket Esas Sözleşmesinin “Merkez ve Şubeler” başlıklı 4 nolu maddesi ve “Sermaye” başlıklı 6 nolu maddesinin tadili tescil …
Piyasadan haberler ÇağrıMerkezin

AKSA… Şirketin Şirket Esas Sözleşmesinin “Merkez ve Şubeler” başlıklı 4 nolu maddesi ve “Sermaye” başlıklı 6 nolu maddesinin tadili tescil edilmiştir.

AKSA… Şirketin Şirket Esas Sözleşmesinin “Merkez ve Şubeler” başlıklı 4 nolu maddesi ve “Sermaye” başlıklı 6 nolu maddesinin tadili tescil edilmiştir.

AKSEN… Aksa Enerji Üretim A.Ş.’nin 18 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının aynen korunarak, 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde beş yıllık süre için kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Payların Nevi” başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve akabinde bahsi geçen değişikliğin yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmişti. 22 Mart 2021 tarihinde SPK başvurusu gerçekleştirilmiştir. 29 Mart 2021 tarihi itibarıyla bahsi geçen esas sözleşme tadil tasarısı SPK tarafından onaylanmıştır. Bahsi geçen başvuru, Ticaret Bakanlığı tarafından da onaylanmıştır.

AKSGY… Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim… Yönetim Kurulunun 03 Ağustos 2018 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden 13 Nisan 2021 tarihinde yapılan işlemler tabloya eklenmiştir. Şirket 13 Nisan 2021 tarihinde Borsa İstanbul’dan 1.060.306 TL nominal değerli Akiş GYO hissesi satın almıştır. Şirketin bahse konu geri alım programı kapsamında bugüne kadar geri almış olduğu Akiş GYO paylarının nominal değeri 5.533.737 TL’dir. (Şirket sermayesine oranı %0,687). Bugün itibariyle şirketin iktisap ettiği kendi paylarının nominal değeri 4.331.099,408 TL’dir.

AKSGY… 09/03/2021 tarihinde Kap’ta açıklanan ve 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulan Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım teklifine ilişkin kararı şu şekildedir: -“Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarda yer alan net dönem zararı 458.444.388,00-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarda yer alan net dönem zararı ise 86.361.989,80-TL’dir. -Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarda 458.444.388,00-TL tutarındaki net dönem zararı bulunmakta olup Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde 2020 yılı Olağan Genel Kurulunda kar dağıtımı yapılmamasının önerilmesine, -Yönetim Kurulunun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasına, karar verilmiştir. Genel Kurul’da yapılan oylama sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarda 458.444.388,00-TL tutarında net dönem zararı bulunduğundan kar dağıtımı yapılmamasına oyçokluğu ile karar verilmiştir.

ARMDA… 31 Mart 2021 ve 6 Nisan 2021 tarihli özel durum açıklamalarında Imola Acquisition Corporation’ın (i) Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Armada”) dolaylı kontrolüne ve (ii) Armada’nın sermayesinin %90,03’ünü temsil eden dolaylı paylarına sahip olması sonucunu doğuracak bir sözleşme ve birleşme planı akdedildiği (“İşlem”) duyurulmuştu. Şirket, Türk Rekabet Kurulu’nun 8 Nisan 2021 tarih ve 21- 20/233-97 sayılı kararı uyarınca söz konusu İşlem’e izin verildiği konusunda Imola Acquisition Corporation tarafından bilgilendirilmiştir. Taraflar, İşlem’e ilişkin diğer ön şartlar ve kapanış işlemlerinin tamamlanması konusunda çalışmalarına devam etmektedir. Bu hususta bir gelişme olduğu takdirde ilgili mevzuata uygun olarak kamuya açıklama yapılacaktır.

CEMAS… Şirket Azerbaycan Norm Cement, As Çimento, Aldnoa Mühendislik (Türkmenistan), Nuh Çimento, Arkoz Gaz Beton ve Votorantim Çimento firmalarından hepsi bu yıl içinde teslim edilmek üzere toplam 17,1 milyon TL tutarında Çelik Bilya/Silpeps siparişi almıştır. Söz konusu siparişler uzun vadeli sözleşmeli anlaşma olan firmaların dışındaki firmalar tarafından verilen ekstra siparişlerdir.

COSMO… Şirketin 2020 Yılı faaliyetleri sonucunda, yasal kayıtlarda 155.894,14 TL elde edilen karın, geçmiş yıllar zararında yer alan 2.934.789,28 Tl den mahsup edilmesi nedeniyle 2020 yılı için kar dağıtımı yapılmayacağı hususunun Genel Kurul’a önerilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

DAGHL… Şirketin 14.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak yasal kayıtlara göre Dönem zararı olması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağı hususunun Olağan Genel Kurul’un bilgi ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.

DESA… Esas Sözleşme Değişikliğinin Tescili… Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Hisseler” başlıklı 6.maddesine ilişkin değişiklik 13.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928101

ECILC… Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı… Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi: 26.04.2021 Brüt: 0,2200000 Net: 0,1870000 ECZYT… 2020 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı… Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi: 28.04.2021 Brüt: 1,2400000 Net: 1,0540000

GLB, GLBMD… Genel Kurul’da onaylanan Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş Tescili… Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Esas Sözleşme değişikliği, Genel Kurul tarafından da onaylanmış olup 13/04/2021 tarihinde tescil edilmiştir.

IHLAS… İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin kuruluşu Hk… Bağlı Ortaklık İhlas Yayın Holding A.Ş. ile eşit oranda paya sahip olunan İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin kuruluş sözleşmesinin onayı için Sermaye Piyasası Kurulundan ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden onaylar alınmış olup, onaylı kuruluş sözleşmesi bugün (14.04.2021) İstanbul Ticaret Sicili tarafından tescil edilmiş olup, kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.

IHLAS… Pay Geri Alım İşlemlerinin Başlatılması Hk… Yönetim Kurulu’nun 14 Nisan 2021 tarihli toplantısında; Şirketin pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebi ile pay sahiplerini korumak, hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak, şirkete olan güveni korumak amacıyla hisse geri alım yapılmasına karar verilmiştir. Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 50.000.000 adet (50.000.000 TL nominal) olarak belirlenmesine ve geri alım için ayrılacak fonun, Şirket öz kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 60.000.000 TL olarak belirlenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu’nun daha önce yayınlanan 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa’dan yönetim kurulu kararı ile geri alım yapılabilmesine, Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, Genel Kurulun bilgisine sunulmasına, Karar verilmiştir.

INFO, IYF… Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-35/A.1 Sayılı Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği kapsamında Şirketin kitle fonlamasına aracılık edebilmesi ve kitle fonlama platformu işleticisi olması hususunda gerekli ön hazırlıkların yapılmasına ve kitle fonlama platformunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından listeye alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.

ISBIR… Bağlı Ortaklık Yatırımı… Bağlı OrtaklıK İşbir Sünger Sanayi Anonim Şirketi, Çankırı/Korgun Organize Sanayi Bölgesi’nde 15.541 m2 açık ve 5.000 m2 kapalı alanda üretim yapan ERGO Yatak Fabrikası’nı, sahip olduğu tesis ve markalar ile birlikte satın almak üzere sözleşme imzalamıştır. Tesiste Bonel Yaylı, Paket Yaylı ve Visco Yatak gruplarında üretim yapılması planlanmaktadır.”

ISFIN… Kayıtlı Sermaye Tavanına Tescili Hakkında… Şirketin 04.12.2020 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu Hükümlerine göre; Kurulun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemi içerisinde bulunan Şirketin, Kayıtlı Sermayesinin 1.200.000.000.-TL’sı olarak devam etmesine, Şirketin ana sözleşmesinin “Sermaye ve Payların Türü” başlıklı 6. Maddesinin ilişikteki şekilde tadili konusunda gerekli tüm izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na ve Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunulması oy birliği ile karar verilmiştir. Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin uzatılması için Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru onaylanmıştır. 13.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

KLN, KLNMA… Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin uzatılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanının güncellenmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadili 14.04.2021 tarihinde tescil edilmiş, 14.04.2021 tarih ve 10309 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır

KONTR… 03.03.2021 tarihli açıklamada; Manantali II Project / IDA Credit N6033-SN Lot II: Supply, delivery, installation and commissioning of one (1) 225/30 kV- 20 MVA transformer bay in Matam / Senegal İhalesinde en iyi teklif 1.900.000 Euro bedelle şirket tarafından verilmiştir . İhale sonucunun kesinleşmesi için, düzenleyen firmadan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet gelmesi beklenecektir, şeklinde kamuoyuna duyurulmuştu, Söz konusu işin şirkete ihale edilmediği tarafımıza bildirilmiştir.

KOZAL… Şirket Kaymaz altın madeni 2. Atık Depolama Tesisi projesi hakkında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması için Eskişehir 1. İdare Mahkemesi 2020/302 E.ve 2020/ 350 sayılarıyla dava açıldığını ve açılan davada, davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yanında müdahil olunduğunu KAP’ta Finansal Raporlar dipnotlarında ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda açıklamıştı. Şirkete bugün tebliğ edilen karara göre, 1. İdare Mahkemesi, davacıların ÇED işlemin yürütmesinin durdurulması taleplerini itiraz yolu kapalı olmak üzere reddetmiştir. Bu durum şirketin lehine sonuçlanmıştır.

KRVGD… Şirketin Licorice kategorisindeki üretim kapasitesi, 2020 yılı sonunda devreye giren yeni hat ile birlikte 12.500 ton/yıl olmuştu. Güncel durumda %90 üzerinde kapasite kullanım oranı ile çalışan Licorice hatlarımıza ek olarak, artan Licorice talebini karşılamak için 5.000 ton/yıl kapasiteli yeni hat yatırımına karar verilmiştir. Yeni hatla birlikte kapasite %40 artarak 17.500 ton/yıl seviyesine yükselecektir. Yeni hattın 2021 yılı Aralık ayında devreye girmesi planlanmaktadır.

SKTAS… Şirket Yönetim Kurulu’nun, Şirket’in 96.000.000 TL olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı’nın 350.000.000 TL’ye çıkarılmasına, kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020-2024 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ve buna ilişkin olarak; T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11.11.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-11366 sayılı yazısı ile onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine yönelik tadil metni, Ticaret Bakanlığı tarafından 27.11.2020 tarih ve E-50035491-431.02 sayılı yazı ile onaylanmıştır. Onaylı tadil metnine yer verilmiş olup 14 Nisan 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.

 SKTAS… Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı… Şirketin 14 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2020 yılı finansal tablolarında dönem karı oluşmadığından, kar dağıtımı yapılmayacağı hususu oybirliği ile kabul edildi.

 TKNSA… Şirket Esas Sözleşmesi’nin 10 ve 13′ üncü maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler 29 Mart 2021 tarihli Genel Kurul Kararı 14 Nisan 2021 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.

TRGYO… Kurucu Ortaklardan ve Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin sermayesinin %12.50’sini temsil eden C Grubu 125.000.000 TL nominal değerli payların tamamının ya da bir kısmının İkincil Piyasa veya Piyasada oluşacak fiyattan satılmasına karar vermiştir. Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 27’nci maddesi gereği sermayenin %10’unu aşan borsada işlem gören nitelikte olmayan payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için hazırlanan Pay Satış Bilgi formu Kurul onayına sunulmuştur. Pay satış bilgi formunun Kurul tarafından onaylanması halinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülecek ve ardından söz konusu payların tamamı veya bir kısmı Borsa İstanbul’da satılacaktır. Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin paylarının satışından elde edilecek gelir, Torunlar’ın gelecekte gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında, Aziz Torun’un yeni pay alma haklarının kullanımından doğacak sermaye koyma borcunun ödenmesinde kullanılacaktır.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Makaleyi ne kadar faydalı buldunuz?

Yıldızlara tıklayarak oylayabilirsiniz

Ortalama reyting 0 / 5. Oylama Sayısı: 0

Bu yazıyı oylayan ilk siz olun

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Posts
BİST100 endeksi ÇağrıMerkezin
Read More

BİST100 endeksi

BİST100 endeksinde yatay açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.(İnfo Yatırım) ABD Başkanı Joe Biden’ın 2,3 trilyon dolarlık altyapı ve istihdam ...
Youtube video indir