Instagram video indir

Piyasadan haberler

ALNTF, ANF… Bankanın sermaye artışı ile ilgili tescil süreci 19.04.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. AKENR… Şirkete Sermaye Piyasası Kurulu …
Piyasadan haberler ÇağrıMerkezin

ALNTF, ANF… Bankanın sermaye artışı ile ilgili tescil süreci 19.04.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

AKENR… Şirkete Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı izninin 2021 yılı sonunda dolması nedeniyle, Şirket Esas Sözleşmesi’nin ‘Şirketin Sermayesi’ başlıklı 7. maddesinde belirlenmiş olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları (5 yıl) için uzatılması amacı ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin ‘Şirketin Sermayesi’ başlıklı 7. maddesinin tadiline ilişkin başvuru T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 12.04.2021 tarih ve E50035491-431.02-00063184815 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur. Gerekli onayları tamamlanmış olan esas sözleşme tadil tasarısı, onaylanmış hali ile yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

AKMGY… Şirketin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları (5 yıl) için uzatılması amacı ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin ‘Sermaye ve Paylar’ başlıklı 6. Maddesinin tadili 20.04.2021 tarihli, Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

AKMGY… Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarda yer alan 2020 yılı net dönem karı 56.870.007,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan net dönem karı 58.756.235,89 TL’dir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarda yer alan dağıtılabilir karın 56.870.007,00 TL tutarındaki kısmından: -Türk Ticaret Kanunu’nun 519. madde hükmü uyarınca, ayrılan kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20’sine ulaştığından %5 kanuni yedek akçenin ayrılmamasına, -56.870.007,00 TL’nin 1.863.200,00 TL’lik kısmının 1. kar payı olarak ortaklara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına, -Kalan kardan Yönetim Kurulu Üyelerine pay ayrılmamasına, -Kalan karın 49.933.760,00 TL tutarındaki kısmının ortaklara 2. kar payı olarak nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına, -Toplam 51.796.960,00 TL tutarındaki kar payı üzerinden ödenmiş sermayenin % 5’i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 4.993.376,00 TL’nin TTK’nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, -2020 yılı karından kalan tutarın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, -Şirketin finansal tablolarının ‘Yasal Yedekler Hesabı’nın çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kısmından 30.183.840,00 TL tutarındaki meblağın hissedarlarımıza nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına ve işbu tutarın onda biri olan 3.018.384,00 TL’nin TTK’nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, -Ortaklara dağıtılacak olan 1. ve 2. kar payları ile yasal yedekler hesabından dağıtılacak kar payı toplamının 81.980.800,00 TL olarak (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net 2,20 TL, kar payı oranı brüt=net %220) tespit edilmesine, -Kar payının 51.796.960,00-TL tutarındaki kısmının 26.04.2021 tarihinde ilk taksit olarak, 14.905.600,00-TL tutarındaki kısmının 25.08.2021 tarihine kadar ikinci taksit olarak ve 15.278.240,00-TL tutarındaki kısmının 22.12.2021 tarihine kadar üçüncü taksit olarak ödenmesine, -İkinci ve üçüncü kar payı taksitleri ile ilgili olmak üzere; kar dağıtım tarihlerinin kesinleştirilmesi konusunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine ve nakit kar dağıtımının yapılacağı tarihin, asgari on beş gün öncesinde alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenerek Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılacak özel durum açıklaması ile şirketçe kamuya duyurulmasına, -Yönetim Kurulunun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasına, -İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı Kar Dağıtım tablosunun kamuya açıklanarak, kar dağıtım tablosunun bir suretinin Sermaye Piyasası Kurulu’na sunulmasına, karar verilmiştir.

ALNTF, ANF… Bankanın sermaye artışı ile ilgili tescil süreci 19.04.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

AKSGY… Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim: Şirket 19 Nisan 2021 tarihinde Borsa İstanbul’dan 1.000.00 TL nominal değerli Akiş GYO hissesi satın almıştır. Şirketin bahse konu geri alım programı kapsamında bugüne kadar geri almış olduğu Akiş GYO paylarının nominal değeri 6.533.737 TL’dir. (Şirket sermayesine oranı %0,812). Bugün itibariyle şirketin iktisap ettiği kendi paylarının nominal değeri 5.331.099,408 TL’dir.

AYGAZ… Şirketin 31.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması amaçlı esas sözleşme değişikliği 20.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

BASCM… Rekabet Kurumu’nun 14.04.2021 tarih E-70922894-100-24350 sayılı yazısı ile; Rekabet Kurulu’nun 01.04.2021 tarihli ve 21-18/231-M sayılı kararı ile, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Baştaş Başkent Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdiği öğrenilmiştir.

BIZIM… Yönetim Kurulunun önerdiği kar dağıtım önerisi, Genel Kurul Toplantısında katılımcıların oy birliği ile kabul edilmiş olup tamamı 2020 yılı karından karşılanmak üzere Brüt 19.242.527 TL Nakit Kar payının şirketin pay sahiplerine 08 Ekim 2021 tarihinde dağıtılmasına karar verilmiştir.

BRSAN… Yönetim Kurulu toplanarak, 2020 yılı karının dağıtımı hususunda; -2020 yılı hesap döneminde Şirket, yasal kayıtlarına göre 188.387.308 TL zarar Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na uygun hazırlanan finansal tablolarında ise 10.503.167 TL konsolide net dönem zararı elde etmiş, -Bu çerçevede, Şirket’in yasal kayıtlarına ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na uygun hazırlanan finansal tablolara göre dağıtılabilir dönem kârı olmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmaması hususunun 25 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

ENJSA… Enerjisa Enerji Dağıtım şirketleri ile TES-İŞ Sendikası (Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası) arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 21 Nisan 2021’de başlayacaktır.

DEAS… Şirketin 21.10.2020 tarih ve 09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirket kayıtlı sermaye tavanının 60.000.000 TL’sına çıkarılması ve Şirket esas sözleşmesinin 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. maddelerinin tadil edilmesi, 21 ve 22. maddelerinin çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na 22.10.2020 tarihi itibarıyla başvuruda bulunulmuştur. Esas Sözleşme tadili 24.12.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. 20.04.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

IDEAS… Şirket 16.03.2021 tarih ve 03 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında; 2020 yılı faaliyetleri sonucu kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul’a teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.20.04.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulunun teklifi onaylanmıştır.

INFO, IYF… Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2025 yılı sonuna dek 5 yıl süre ile 100.000.000 TL’den 500.000.000 TL’ye çıkarılması ve bu kapsamda ana sözleşmenin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6. maddesinin tadil edilerek kabul edilmesi kapsamındaki başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından iletilen 01.03.2021 tarih ve 2635 sayılı yazı ile onaylandığı tarafımıza bildirilmiştir. Söz konusu hususa ilişkin Ticaret Bakanlığı’ndan da 18.03.2021 tarihinde onay alınmıştır. İlgili husus 16.04.2021 tarihinde yapılmış olan Olağan Genel Kurul’da onaylanmış olup, 20.04.2021 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.

INVEO… Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.’ nin Temettü Ödemesi Hk: Inveo Portföy Yönetimi Anonim Şirketi’nin 12.04.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir. 2020 Yılı dönem karı olan; 4.279.964,90 TL’den 910.174,97 TL kurumlar vergisi düşüldükten sonra oluşan 3.369.789,93 TL net dönem karından, 168.489,50 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasından sonra kalan 3.201.300,43 TL net dağıtılabilir dönem karından VUK 325/A maddesi uyarınca 375.000,00 TL girişim sermayesi fonu ayrılmasına ve ortaklara net 2.500.000,00 TL’nin temettü dağıtılmasına, temettü dağıtımının Genel Kurul’un tescil ve ilan tarihinden itibaren 2 iş günü içinde yapılmasına karar verilmiştir. 16.04.2021 tarihinde tescillenen Genel Kurul’a istinaden temettü ödemesi 20.04.2021 (bugün) tarihinde yapılmıştır.

KONTR… Şirket, Cengiz Enerji’ye ait Özbekistan’da kurulacak 240 MW Kombine Çevrim Doğalgaz Santrali’nin Yüksek Gerilim işleri için 1.825.000 USD sipariş almıştır. Proje 2021 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

KONYA… Rekabet Kurumu’nun 14.04.2021 tarih E-70922894-100-24356 sayılı yazısı ile; Rekabet Kurulu’nun 01.04.2021 tarihli ve 21-18/231-M sayılı kararı ile, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Konya Çimento Sanayii A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdiği öğrenilmiştir.

 NUGYO… Geliştirdiği projelerin kalitesi nedeniyle Şirket portföyündeki varlıklara olan ilgi pandemi koşullarında dahi devam etmektedir. Bu ilgi ve Şirketin yoğun pazarlama faaliyetleri sonucunda; 2021 yılı başında satışa açmaya karar verilen, Şirket portföyünde bulunan Nurol Life projesindeki bağımsız bloklardan D Ofis bloğunun, bir bütün olarak satışı gerçekleştirilmiştir. Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 31/12/2020 tarihli değerleme raporunda taşınmazın değeri KDV hariç 40.829.000 TL olarak belirtilmiş olup, peşin satış fiyatı KDV hariç 35.000.000 TL olarak belirlenmiş ve bedelin tamamı nakden tahsil edilmiştir.

ORMA… Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap döneminin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan mali tablolarına göre 6.039.603,16 TL net dönem karı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türk Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre 44.056.053 net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmayacağı oya sunuldu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

 OZKGY… Yönetim Kurulunun 19.04.2021 tarihli kararı ile, İstanbul ili Eyüpsultan ilçesi Göktürk mahallesinde bulunan 10.673,60 m2 alana sahip arsanın Şirket tarafından satın alınmasına karar verilmiş olup, tapu devri 19.04.2021 tarihi itibarıyla gerçekleşmiştir. Arsaya ilişkin değerleme raporu ekte sunulmuştur. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929699

PGSUS… Yönetim Kurulu tarafından 2012 Airbus Siparişi kapsamında Mart – Aralık 2021 döneminde teslime konu 4 adet Airbus A320neo ve 1 adet Airbus A321neo uçağın finansmanının finansal kiralama yöntemiyle sağlanmasına karar verilmiştir. Finansmana konu uçaklar için finansman yöntem ve koşulları ve finansman sağlanacak kurumlar uçakların tamamı için veya bir veya birkaç uçaklık kısımları için teklif toplama ve değerlendirme yöntemiyle Şirket yönetimi tarafından belirlenecek ve finansman ile ilgili gelişmeler Şirketin Finansal Raporlarında finansal araçlar / finansal kiralama borçları bölümünde yatırımcıların bilgisine sunulacaktır. -2012 Airbus Siparişi Şirketimizin 2012 yılında vermiş olduğu ve 2017 yılında opsiyon konusu uçakları kesin siparişe çevirmiş olduğu 42 adet A320neo ve 58 adet A321neo tipi uçaktan oluşan 100 uçaklık Airbus Siparişini ifade etmektedir.

TKFEN… Mersin İli Akdeniz İlçesi Karaduvar Mahallesinde gerçekleştirilmesi planlanan söz konusu Tekfen Polipropilen Üretim Tesisi Yatırım Projesi ile ilgili olarak alınan 10.03.2020 tarih ve 5835 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi (“ÇED”) Olumlu Kararının iptali istemi ile açılan davalarda Mersin 2. İdare Mahkemesince ÇED Olumlu kararının iptali yönünde karar verilmiştir. Söz konusu kararlara karşı Danıştay nezdinde temyiz yoluna başvurulacaktır.

TRILC… Halka arz edilen hisse senetleri dışında Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarih olan 05.03.2020’den bu güne kadar hakim ortak Sn. Mehmet Berat Battal ve halka arzdan pay almamış diğer ortaklar tarafından borsada hisse senedi satışı yapılmamıştır. Ayrıca hakim ortak Sn. Mehmet Berat Battal her yatırımcı gibi Şirketin büyümesinde önemli rol oynayacak olası projelerin değer maksimizasyonu çerçevesinde yaratacağı katma değerleri göz önüne alarak kısa vadeli çıkarları ön olanda tutmamakta, bu tür kısa vadeli çıkarlara yönelik hisse satışı yapmayı düşünmemektedir. Bu bağlamda Sn. Mehmet Berat Battal’ın ve ilgili diğer ortakların satış yaptığına dair farklı mecralarda yer alan asılsız ve mesnetsiz ifadelerin gerçeği yansıtmadığını; bu tür ithamların karalayıcı ve piyasa yönlendirmesine zemin hazırlayarak yatırımcılarımızı zarara uğratıcı ifadeler olduğunu kamuoyunun dikkatine sunarız.

SANFM… Yönetim Kurulunun bugünkü toplantısında ; Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) Düzenlemeleri, ilgili Yasal Mevzuat Hükümleri ile Şirketin Esas Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanmış olan “Kâr Dağıtım Politikası” dikkate alınarak şu kararlar alınmıştır. SPK’nın “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“II-14.1”) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”)’na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK’nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolarına göre; Ertelenmiş Vergi Gideri ve Dönem Vergi Gideri birlikte dikkate alındığında 7.079.580 TL tutarında Net Dönem Karı bulunduğu, bu tutardan TTK uyarınca 245.403,53 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan ve SPK Kar Payı Rehberi’ne göre hesaplanan 3.489.116 TL tutarında Geçmiş Yıllar Zararları indirildikten sonra, 3.345.060,47 TL tutarında Net Dağıtılabilir Dönem Karı oluştuğu ve Net Dağıtılabilir Dönem Karının Şirketin sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla Kar Dağıtımı yapılmayarak, Geçmiş Yıllar Karları hesabında Şirket bünyesinde bırakılmasına karar verilmiştir. Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (“Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği”)’na göre tutulan yasal muhasebe kayıtlarına göre Şirketin Geçmiş Yıllar Zararları hesabında bulunan 3.871.019 TL’ sının Geçmiş Yıllar Karları hesabında bulunan 5.685.829,31 TL’ sına mahsup edilerek Geçmiş Yıllar Zararları hesabın sıfırlanmasına, Geçmiş Yıllar Karları hesabındaki 5.685.829,31 TL’sinden TTK uyarınca 284.291,47 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ayrıca Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait mali kayıtlarında 6.402.758,51 TL tutarında oluşan Net Dönem Karı’ndan 1.494.688,02 TL tutarında Dönem Vergi Gideri indirilmesinden sonra kalan 4.908.070,49 TL Net Kar’dan da TTK uyarınca 245.403,53 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 4.662.666,96 TL tutarında “Net Dağıtılabilir Dönem Karı” nın Geçmiş Yıllar Karları hesabına aktarılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtımına ilişkin kararları, 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda onaylanmıştır.

VAKKO… 23 Mart 2021 Tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; -Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 Sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre 14.597.130,00 TL dönem karı elde edilmiştir. SPK Mevzuatı’na uygun olarak hesaplanan 2020 yılı konsolide dönem karından esas sözleşmenin 33 üncü maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak genel kanuni yedek akçe yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 12.594.649,57 TL net dağıtılabilir dönem karından 12.000.000 TL brüt dönem karının dağıtılmasına, -2019 yılı Olağan Genel Kurulunda, SPK Mevzuatı’na uygun olarak hesaplanan 2019 yılı konsolide 83.845.256,00 TL dönem karından 5.082.957,46 TL Genel Kanuni Yedek Akçenin ayrılmasından sonra kalan kârın Geçmiş Yıllar Kârları olarak ayrılmasına karar verilmişti. Genel kurul kararı gereğince, 2019 yılı kârından sehven ayrılmayan Genel Kanuni Yedek Akçenin ayrılmasına, kalan Geçmiş Yıllar Kârları hesabındaki 71.200.000,00 TL’nin temettü olarak dağıtılmasına ve 7.120.000,00 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) ayrılmasına, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise 71.200.000,00 TL brüt kâr payının tamamının geçmiş yıl kârından karşılanmasına, -Böylelikle 2020 yılı için, 160.000.000,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % 52 Brüt toplam 83.200.000,00 TL Kâr Payının 28 Nisan 2020 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 20 Nisan 2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

VKGYO… Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çukurambar Mahallesi, 16124/5 ve 16125/4 Ada/Parseller üzerinde geliştirilmekte olan, 216.932,15 m² kapalı inşaat alanına haiz, konut, ofis, ticari ve sosyal donatı alanlarından oluşan karma kullanımlı “Cubes Ankara Projesi”nin yapı tadilat ruhsatı 20.04.2021 tarihinde alınmıştır.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Makaleyi ne kadar faydalı buldunuz?

Yıldızlara tıklayarak oylayabilirsiniz

Ortalama reyting 0 / 5. Oylama Sayısı: 0

Bu yazıyı oylayan ilk siz olun

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Posts
Piyasalara analitik bakış ÇağrıMerkezin
Read More

Piyasalara analitik bakış

Yeni haftaya başlarken Asya Borsaları pozitif bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,06 ekside. Dolar/TL 8,28, Euro/TL 9,74, Euro/Dolar ...
Piyasalara analitik bakış ÇağrıMerkezin
Read More

Piyasalara analitik bakış

Yeni haftaya başlarken Asya Borsaları karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,11 artıda. Dolar/TL 8,43, Euro/TL 10,22, Euro/Dolar ...
ViOP bülten ÇağrıMerkezin
Read More

ViOP bülten

Nisan vadeli endeks kontratı dün akşam senası da dahil 1418,50 ile 1450 puan arasında dalgalanarak, günü %0,17’lik düşüşle 1443 uzlaşma ...
Youtube video indir