Instagram video indir

Piyasadan haberler

BURVA… Şirket yurtdışındaki bir proje kapsamında 222.191 Euro tutarlı, Ağustos 2021 tarihine kadar teslim edilecek Kelebek ve Küresel Vanaların …
Piyasadan haberler ÇağrıMerkezin

BURVA… Şirket yurtdışındaki bir proje kapsamında 222.191 Euro tutarlı, Ağustos 2021 tarihine kadar teslim edilecek Kelebek ve Küresel Vanaların Temini konusunda sipariş almış olup, söz konusu sipariş şirketçe bugün teyit verilmiştir.

ANELE… 14.12.2020 tarih ve 2020-34 no’ lu Yönetim Kurulu Kararı ile, SPK (II-18.1) Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği kapsamında Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. Maddesi, mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanının 200.000.000 TL’den 400.000.000 TL’ye artırımı ve mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2016-2020’den 2020- 2024’e uzatılmasını ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun E-29833736-105.01.01.01-10463 sayılı yazısına istinaden Şirket esas sözleşmesi madde 6 da yer alan kayıtlı sermaye sistemine geçişe ilişkin Kanun ve Kurul Karar tarih ve sayısının değiştirilmesini içeren Esas Sözleşme’nin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6.maddesine ilişkin tadil metni 23.12.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, 06.01.2021 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Şirketin 22.04.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. maddesinin tadil metni görüşülüp oybirliği ile kabul edilmiştir.

ANELE… Şirketin 01 Ocak 2020 / 31 Aralık 2020 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No:14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem kârı olmadığından; 22 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 2020 yılına ilişkin kâr payı dağıtımı yapılmaması yönünde karar verilmiştir.

BURVA… Şirket yurtdışındaki bir proje kapsamında 222.191 Euro tutarlı, Ağustos 2021 tarihine kadar teslim edilecek Kelebek ve Küresel Vanaların Temini konusunda sipariş almış olup, söz konusu sipariş şirketçe bugün teyit verilmiştir.

 CIMSA… Şirketin 23 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket Esas Sözleşmesinin 6 ve 9’uncu maddelerinde yapılması kararlaştırılan değişikliklere ilişkin karar 21 Nisan 2021 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.

DAGI… COVİD-19 Kapsamında alınan Kısa Çalışma ödeneğinden faydalanılması hk… Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmeliğin” uzatılması çerçevesinde çalışanlar için alınan Kısa Çalışma Ödeneği desteğinden iş sürekliliği ve operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda faydalanılacaktır.

 DESPC… Şirket Merkezinde toplanan Yönetim Kurulu 26.05.2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında kar dağıtım önerisi olarak sunulmak üzere şu kararları almıştır. – Kar dağıtım önerisi olarak; Şirketin 2020 yılına ait Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen mali tabloya göre 26.462.910 TL net dönem karı, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na göre düzenlenmiş mali tabloya göre ise 20.257.748 TL dönem net karı gerçekleşmiş olup, yasal kayıtlarda ödenmiş sermayenin % 20’si kadar 1. tertip yedek akçe ayrıldığından ilave 1. tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına, kalan tutarının dağıtılmadan olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bulundurmasına karar verilmiştir.

DGATE… Şirket Merkezinde toplanan Yönetim Kurulu 26.05.2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında kar dağıtım önerisi olarak sunulmak üzere şu kararları almıştır. Kar dağıtım önerisi olarak; Şirketin 2020 yılına ait Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen mali tabloya göre 8.044.981 TL net dönem karı, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na göre düzenlenmiş mali tabloya göre ise 25.149.650 TL dönem net karı gerçekleşmiş olup, yasal kayıtlarda ödenmiş sermayenin % 20’si kadar 1. tertip yedek akçe ayrıldığından ilave 1. tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına, kalan tutarının dağıtılmadan olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bulundurmasına karar verilmiştir.

DNISI… Şirketin bugün yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, Kar dağıtımının Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kar payı ödeme tarihinin 18 Mayıs 2021 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

EKGYO… Şirket projelerinden “İstanbul Sarıyer Ayazağa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” nin Yer Teslimi, Yüklenici “Eltes İnş. Tesisat San. ve Tic. A.Ş.” ye 19.04.2021 Pazartesi günü yapılmıştır

FRIGO… Tarım Girişim Sermayesi Kuruluşu Hakkında… 30.000.000 TL. başlangıç sermayesi ile Frigo-Pak Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ nin kurulmasına, Bu kapsamda SPK, BİST ve dahli olan diğer kurumlar nezdindeki iş ve işlemleri yürütmek üzere Yön. Kurulu Başkan Vekili Sn. İsmail Aksaç’ın yetkilendirilmesine, Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

FRIGO… Sermaye Piyasası Kurulunca daha önce verilen kayıtlı sermaye tavan izin süresinin 2020 yılı sonu itibariyle dolmuş olması ve önümüzdeki dönemlerde alınacak bir sermaye artırım kararına esas oluşturmasını teminen, 2021- 2025 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni bir geçerlilik süresi alınması ve kayıtlı sermaye tavanının 25.000.000.-TL dan 175.000.000.-TL na artırılması amacıyla şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin tadili T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklar Finansman Dairesi Başkanlığı’nca 25.02.2021 tarihinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nce 03.03.2021 tarihinde onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’nca onaylanan tadil tasarısı 12.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır. 12.04.2021 tarihinde Olağan Genel Kurulda onaylanan tadil tasarı Ticaret Sicil Müdürlü’nce 22.04.2021 tarihinde tescil olunmuştur.

 GEDIK… Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmek politikası doğrultusunda; Yönetim Kurulunun 21.04.2021 tarihinde aldığı karara istinaden Laplace Analytics Finansal Teknolojiler A.Ş. (“FinFree”) ‘ye 977.775,00 TL yatırım yapılarak %10 oranında iştirak edinilmesine karar vererek, iştirak ve pay sahipleri sözleşmesi imzalanmıştır.

GLYHO… 08.04.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması ile dolaylı bağlı ortaklık Global Ports Holding Plc’nin %100 bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş.’nin (“GLİ”) 250.000.000 ABD Doları tutarlı yurtdışında ihraç edilmiş olan Kasım 2021 vadeli tahvillerinin (Eurobond) refinansman sürecine Artırma Süreci (Dutch Auction) ile devam edeceğini ve bu kapsamda teklif toplamaya başlayacağı duyurulmuştu. Artırma Sürecine ilişkin teklif alımı 16 Nisan 2021 tarihinde tamamlanmış olup, 1.000 ABD Doları nominal değer için ortalama 899,4 ABD Doları fiyat ile (tahakkuk eden faizler hariç) 44.7 milyon ABD Doları nakit ödeme ile 49.7 milyon ABD Doları nominal bedelli Eurobond GLİ tarafından geri satın alınmış ve iptal edilmiştir. Artırma Sürecine ilişkin takas işlemi 19 Nisan 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Artırma Sürecinin bu şekilde tamamlanmasının ardından, GLİ’nin ihraç etmiş olduğu Eurobond tutarı 200,3 milyon ABD Doları’na düşmüştür. Diğer yandan, zamanlamaya ve nihai koşulların sağlanacağına yönelik kesin bir hükümde bulunmak mümkün olmamakla birlikte, Eurobond bakiyesinin vadesinden önce itfa edilmesi amacıyla ekstra likidite sağlamaya yönelik görüşmelerde de son aşamaya gelinmiştir.

GOLTS… Rekabet Kurumu’nun 14.04.2021 tarih E-70922894-100-24353 sayılı yazısı ile; Rekabet Kurulu’nun 01.04.2021 tarihli ve 21-18/231-M sayılı kararı ile, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Göltaş Göller Bölgesi Çimento San.ve Tic.A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdiği öğrenilmiştir.

GOLTS… Yönetim Kurulu’nun 25.03.2021 tarih ve 2021/15 sayılı toplantısında, Şirket esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında; 2020 yılı karının kar dağıtım tablosunda yer aldığı üzere , 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,20 TL (%20) ,net 0,17 TL. (%17) nakit kâr payına tekabül eden, brüt 3.600.000 TL (ÜçmilyonaltıyüzbinTürk Lirası) tutarındaki kârın, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan ekteki kâr dağıtım tablosu uyarınca, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine dağıtılmasına ve şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak dağıtım tarihinin tespiti için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

GSDHO… Şirketin %50 pay sahibi olduğu iştiraki GSD Havacılık A.Ş. tarafından 22 Nisan 2021 itibariyle satın alınan 2009 yapımı Hawker 900XP model uçağın teslimi gerçekleştirilmiş, Türk Sivil Hava Aracı Sicili’ne tescili için gereken işlemlere başlanmıştır.

HLGYO… Şirketin Teknik Yapı ortaklığı ile hayata geçirdiği Evora İzmir Projesi kapsamında yer alan B2-B3 blokların inşaat işleri için yapılan ihale neticesinde, en uygun teklifi veren Teknik Yapı grup firması Aslanoğlu Altyapı ve Üst Yapı A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.

INDES… Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak 26.05.2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısı ile ilgili şu kararları almıştır. -Yasal kayıtlardaki dağıtılabilir karın SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarındaki dağıtılabilir kar tutarından fazla olduğundan SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarındaki dağıtılabilir kar tutarının kar dağıtımına esas alınmasına, brüt 48.725.845,48 TL net 41.416.968,66 TL nakit temettü dağıtılmasına ilişkin teklifin sunulmasına karar verilmiştir. -Olağan Genel Kurul Toplantısına Sunulacak kar dağıtım önerisi şu şekildedir: a) 1. Tertip Yedek Akçe: 2020 yılı net dönem karı olan 143.345.753 TL’den Vergi Mevzuatına göre oluşan kar olan 137.851.427 TL’nin %5 oranında toplam 6.892.571,35 TL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, b) 1. Kar Payı ve Toplam Adi Pay Sahiplerine Ödenecek Kar Payı: Vergi sonrası net kar olan 143.345.753 TL’den 6.892.571,35 TL 1.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, SPK düzenlemelerine göre yıl içerisinde yapılan 1.190.450 TL tutarındaki bağışların ilavesi sonrası 137.643.631,65 TL net dağıtılabilir kar tespit edilerek bu tutardan adi pay sahiplerine brüt 44.045.962 TL ( % 19,66348 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,1966348 TL),toplam net 37.439.067,70 TL ( % 16,71395 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,1671395 TL) kar payı dağıtılmasına, c) İmtiyazlı Pay Sahiplerine Ödenecek Temettü: Net dağıtılabilir dönem karı olan 137.643.631,65 TL’den 1. temettü tutarı olan 44.045.962 TL düşüldükten sonra kalan 93.597.669,65 TL’nin %5’i oranında A Grubu İmtiyazlı Pay sahiplerine brüt 4.679.883,48 TL (1 TL nominal değerli hisseye 3.677,07 TL ) net 3.977.900,96 TL (1 TL nominal değerli hisseye 3.125,51 TL)’nin nakit olarak dağıtılmasına, – 3.752.584,55 TL ikinci tertip yedek akçe ayrılmasına, – Geri kalan tutarın olağanüstü yedek akçe ayrılmasına, – Kar dağıtımına 28 Mayıs 2021 tarihinde başlanılmasına karar verilmiştir.

KOZAL… Şirkete ait mevcut ruhsatlardaki, potansiyel ve mevcut projelerde sondaj çalışmaları kesintisiz olarak devam etmektedir. Buna göre 01.01.2020 ve 31.03.2020 tarihleri arasında 13.320 metre olan sondaj miktarı 01.01.2021 ve 31.03.2021 tarihileri arasında 51.217,9 metre karotlu sondaj olarak gerçekleşmiştir. Yapılan sondaj miktarında 2021 yılında geçen seneki döneme göre yüzde 284 oranında artış olmuştur. Şirket yerüstü karotlu 35 adet sondaj makinası ile arama faaliyetlerinde bulunmaktadır. Tüm bu sondajlar ve diğer jeolojik çalışmaların sonucunda alınan numune analizleri uluslararası bir şirket olan ALS Chemex (Australian Laboratory Service) laboratuarları tarafından yapılmıştır. Şirketin 2021 yılında yapmış olduğu madencilik çalışmaları SRK Consulting tarafından yapılan kaynak ve rezerv analizleri ile uyumlu şekilde yapılmıştır. Ek olarak Şirketin Karapınar projesi kapsamında rezerv ve kaynak miktarını geliştirmek amacıyla 8 sondaj makinası ile arama çalışmaları kesintisiz devam etmektedir. Mollakara projesine ilişkin olarak da yurtdışında ve Koza Altın bünyesinde gerçekleştirilmekte olunan metealurjik test çalışmaları devam etmekte olup projede yapılması planlanan tesis inşaatı için temel ve detay mühendislik çalışmaları 15.04.2021 tarihi itibariyle başlatılmıştır. Mollakara projesinde rezerv ve kaynak miktarını geliştirmek amacıyla 4 sondaj makinası ile arama çalışmaları kesintisiz devam etmektedir.

NUGYO… Şirketin yoğun pazarlama faaliyetleri sonucunda; 2021 yılı başında satışa açmaya karar verilen, Şirket portföyünde bulunan Nurol Life projesindeki bağımsız bloklardan D Ofis bloğunun, bir bütün olarak satışı gerçekleştirilmiştir. Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 31/12/2020 tarihli değerleme raporunda taşınmazın değeri KDV hariç 40.829.000 TL olarak belirtilmiş olup, peşin satış fiyatı KDV hariç 35.000.000 TL olarak belirlenmiş ve bedelin tamamı nakden tahsil edilmiştir. Satış fiyatı ekspertiz değerinin altında gerçekleştiğinden bu durum, yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacaktır.

ORGE… 31.03.2021 tarihli açıklamada, Şirketin, İstanbul’da inşası devam etmekte olan İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Külliyesi Spor Salonu ve Vadi Peyzaj Aydınlatma elektrik işlerine yönelik verdiği toplam 233.895,86 Euro+KDV ve 1.599.614,14 TL+KDV tutarındaki teklifinin kabul edildiği ve İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu. Bahsi geçen sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. İşlerin 180 günde bitirilmesi planlanmaktadır.

TTRAK… Şirketin, 22 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

VESTL… Şirketin 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 21 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

 VESBE… 18.03.2021 ve 15.04.2021 tarihli özel durum açıklamalarına istinaden, SPK’nın Kar Payı Tebliği’nin 5. maddesinin 2/b bendi ve 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım teklifi kapsamında, üç eşit taksitte ödenecek kâr payının dağıtım tarihleri Yönetim Kurulu’nun 22.04.2021 tarihli kararı ile 31.05.2021, 30.06.2021 ve 30.07.2021 olarak belirlenmiştir.

VESTL… 18.03.2021 ve 15.04.2021 tarihli özel durum açıklamalarına istinaden, SPK’nın Kar Payı Tebliği’nin 5. maddesinin 2/b bendi ve 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım teklifi kapsamında, üç eşit taksitte ödenecek kâr payının dağıtım tarihleri Yönetim Kurulu’nun 22.04.2021 tarihli kararı ile 30.07.2021, 30.09.2021 ve 30.11.2021 olarak belirlenmiştir.

YKGYO, YKBNK… 24.02.2021, 25.02.2021, 26.02.2021 ve 06.04.2021 tarihlerinde açıklanan; Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve Şirket’in Diğer A Grubu pay sahipleri arasında imzalanan pay devir sözleşmesi işlemlerine ilişkin olarak, Şirket paylarının bir kısmının Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. tarafından devralınması ile sonuçlanacak olan Şirket ortaklık yapısındaki değişikliğe izin verilmesi talebinin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmasına karar verildiği öğrenilmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Makaleyi ne kadar faydalı buldunuz?

Yıldızlara tıklayarak oylayabilirsiniz

Ortalama reyting 0 / 5. Oylama Sayısı: 0

Bu yazıyı oylayan ilk siz olun

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Posts
Fon kodu iptali ÇağrıMerkezin
Read More

Fon kodu iptali

Fon kodu iptali duyurusu yapıldı. Fon kodu iptali duyurusu yapıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, QNB Finans ...
Youtube video indir