Instagram video indir

Kira beyannamesi ne zaman verilir 2021? Hazır Beyan Sistemi Gib

Kira beyannamesi mart ayının son günlerine doğru vatandaşların yoğunlaştığı konulardan oldu. Konut ve iş yeri sahibi olan kişilerin gündeminde yer alan kira gelir beyannamesi her yıl düzenli olarak veriliyor. Kira geliri elde edenler, e Devlet giriş sayfası Gelir İdaresi Başkanlığı’nın gib.gov.tr internet adresinden beyannamelerini verebilecekler. 2021 yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini ödemeyenler ise cezai duruma alınacak. Peki, kira beyannamesi ne zaman verilir? İşte, kira gelir beyannamesi ödeme tarihleri.
Kira beyannamesi ne zaman verilir 2021? Hazır Beyan Sistemi Gib ÇağrıMerkezin

Kira Geliri Beyannamesi Nedir?

Hazır Beyan Sistemi, ücret, kira, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarınıza ilişkin Gelir Vergisi Beyannamenizin önceden hazırlanarak onayınıza sunulduğu sistemdir. Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı elde edenler bu sistemden yararlanamamaktadır.

Kimler kira gelirleri için beyanname vermelidir?

Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sahipleri tarafından ibaret olan mükelleflerden;

 • Bir takvim yılı içerisinde elde ettiği konut kira geliri 6600 TL‘nin üzerinde olanlar, (2020 yılında 6600 TL’nin üzerinde kira geliri elde eden kişiler)
 • İş yeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırı (2020 yılı için 49.000 TL) aşanlar,
 • Bir takvim yılı içerisinde mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerden kesinti ve istisna uygulamasına konu olmayan ve tutarı beyanname verme sınırı 2020 yılı için 2.600 TL aşanlar,

yıllık olarak kira gelirleri için beyanname vermesi gerekmektedir.

Kira beyannamesi ne zaman verilir 2021? Hazır Beyan Sistemi Gib ÇağrıMerkezin
Kira beyannamesi ne zaman verilir 2021? Hazır Beyan Sistemi Gib 7
 • 2020 yılı içerisinde tahsil etmiş olduğu toplam mesken kira geliri 6.600 TL üzeri olanlar beyanname vermek zorundadırlar.
 • 2020 yılı için 6.600 TL istisna uygulanacaktır. Bu istisnadan sadece mesken kira geliri elde edenler faydalanabilecektir.
 • Bu istisna sadece tek mesken için uygulanacak olup birden fazla mesken kirası elde edenler için istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.
 • Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde ise bu konuttan elde edilen kira geliri için her bir ortak söz konusu istisnadan ayrı ayrı yararlanabilir.
 • Sadece mesken kira geliri elde etse bile ticari, zirai veya mesleki kazancından dolayı mükellefiyeti bulunanlar istisnadan faydalanamayacakları gibi bu sistemden de faydalanamazlar.
 • Mesken kirası elde edenler götürü veya gerçek gider yöntemini seçebilirler. Fakat götürü gider yöntemini seçen mükellefler 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine geçemezler.
 • Götürü gider yöntemini seçenlerin mesken kira gelirinden 6.600 TL istisna düşüldükten sonra %15 oranında indirim uygulanır.
 • Gerçek gider yöntemini seçenler sahibi bulunduğu konutu kiraya verip, kendisi de kirada oturuyorsa 2020 yılı içinde ödediği kira tutarını gider olarak yazabileceklerdir.
 • Gerçek gider yöntemini seçenler kiraya verdikleri mesken için yapılan borç ödemelerinin sadece faiz kısmını gider olarak yazabilirler.
 • Gerçek gider yöntemini seçenler sadece mesken olarak kiraya verilen gayrimenkulleri için elde ediliş tarihinden itibaren 5 yıl boyunca iktisap bedelinin %5’i tutarında gider olarak gösterebilirler.
 • Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri 5 yıl boyunca saklamak ve istendiğinde ibraz etmek zorundadırlar.
 • Mükellefler 01/01/2020-31/12/2020 dönemine ait beyana tabi kira gelirini 2021 yılı mart ayının başından son günü akşamına kadar beyan etmek zorundadırlar.
 • Mesken kirası elde edip beyan vermeyen veya eksik beyan edenler 6.600 TL lik istisnadan yararlanamazlar.
 • 2020 yılı içerisinde 6.600 TL üzeri mesken kira gelirinizin yanında, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiğiniz ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarınızın gayri safi tutarları toplamının 180.000 TL’yi geçmesi halinde 6.600 TL’lik mesken istisnasından yararlanamazsınız.

Kira gelir beyannamesi ne zaman verilir?

Kira geliri elde eden mükelleflerin, 2020 dönemine ait yıllık gelir vergisi beyannamelerini 1-31 Mart 2021 tarihleri arsından vermeleri gerekmektedir. Kira gelir vergi beyannameleri hep bir önceki dönem için yapılmaktadır. 2021 yılı için vergi ödemesi 2022 yılında yapılacaktır.

Kira Gelir Beyannamesi Hazır Beyan Nasıl yapılır?

 • Hazır beyan sistemi aracılığıyla internet ortamında,
 • Bağlı bulunan vergi dairesine kağıt ortamıyla,
 • 3568 sayılı Kanun gereği elektronik beyanname göndermek aracılık yetkisi almış meslek mensupları ile elektronik beyanname aracılık sözleşmesi imzalanarak e-Beyanname sisteminden,

Hazır Beyan Sistemi ile başvuru yapmak

Hazır beyan sistemi üzerinden, beyana tabi gelirleri sadece gayrimenkul sermaye iradi (kira geliri), menkul sermaye iradı, ücret ile diğer kazançlar ve irat gelirlerini ayrı veya birlikte elde eden mükellefler beyannameleri verebilirler.

Hazır beyan sistemine ve detaylı bilgiye Gelir İdaresi Başkanlığı‘nın www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Hazır beyan sistemi ile kira gelir beyannamesi vermek ve ödeme yapmak için takip etmeniz gereken adımlar,

 • hazirbeyan.gib.gov.tr/ adresinden Sistem girrişi dedikten sonra kullanıcı girişi, e-devlet gibi yöntemlerle giriş yapmanız gerekiyor,
 • Gelen ekranda Hazır Beyan butonuna basın,
 • Adıma yapılan kira ödemeleri ve kesintileri kısmından kira için yıllık olarak size ne kadar ödendiğini görebilirsiniz.
 • Eğer size ne kadar kira geliri yattığını biliyorsanız Beyanname Doldur kısmından dönem seçerek geriye dönük ödeme yapabilirsiniz.
Kira gelir vergi beyannamesi nasıl doldurulur?

Kira gelir vergisi ne zaman ödenir?

2020 yılında elde edilen kira gelirlerine ilişkin olarak verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, 2021 yılının mart ve temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere,

 • Birinci taksiti, damga vergisi ile birlikte en son 31 mart 2021,
 • İkinci takisit ise 2 Ağustos 2021 tarihine kadar ödenme yapmanız gerekmektedir.

Konut Kira Gelirleri İçin Ne Kadar Vergi Ödemeliyim?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre; yıl içinde elde ettiğiniz konut kira gelirleriniz için, ne kadar vergi ödemeniz gerektiğini “Kira Gelir Vergisi Hesaplama” Uygulamamızla kolaylıkla hesaplayabilirsiniz.

“Gerçek” veya “Götürü” gider yöntemlerinden birini seçerek, ilgili yıl için toplam kira gelirinizi, varsa kira dışı vergiye tabi gelirlerinizi ve belgeleyebileceğiniz indirimlerinizin girişlerini yaparak ödemeniz gereken vergi tutarını uygulamamız üzerinden öğrenebilirsiniz.

“Kira Gelir Vergisi Hesaplama” Uygulaması ile ödeyeceğiniz vergi miktarını öğrendikten sonra Vergi Dairelerine ya da Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın İnternet Sitesi’ne beyannamenizi verebilirsiniz. Kira Gelir Verginizi, Mart ve Temmuz ayları olmak üzere iki eşit taksitte ödeyebileceksiniz.

Gayrimenkul sermaye iradı (KiraGeliri) nedir?

193 Sayılı GVK’da belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade edilmektedir ve belli koşullar altında gelir vergisine tabi tutulmaktadır.

Sadece mesken kira geliri elde edenler hangi hallerde beyanname verirler?

Mesken kira geliri elde edenler elde ettikleri kira gelirinin 2020 yılı için istisna tutarı olan 6.600 TL’yi aşması halinde GMSİ beyannamesi verirler. 2020 yılı içerisinde 6.600 TL ve altında mesken kira geliri elde edenler beyanname vermek zorunda değildir.

2020 yılı için mesken kira geliri istisna tutarı ne kadardır?

2020 yılı için konut geliri istisna tutarı 6.600 TL dir.

Sahibi oldukları konutları kiraya verenler elde ettikleri kira gelirinden oturdukları konut veya lojman için ödedikleri kira bedelini gider olarak indirilebilirler mi?

Sahibi bulundukları konutları kiraya verenler gerçek gider yöntemini seçmesi durumunda oturdukları konut veya lojman için ödedikleri kira bedelini gider olarak düşebilirler.

Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde hangi gider yöntemi seçilmelidir?

Götürü Gider Yöntemi: Bu usulde belge aranmaksızın kira gelirlerinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın % 15’i götürü gider olarak hasılattan indirilir.
Gerçek Gider Yöntemi: Bu usulün seçilmesi durumunda, kira gelirinden Gelir Vergisi Kanununda belirtilen giderler indirilebilir. Ancak, bu giderlerin vergiden istisna edilen tutara isabet eden kısmı indirilemez. İndirim konusu yapılan giderlerin belgelendirilmesi zorunlu olup, bu belgelerin 5 yıl süresince saklanması gerekmektedir.

Gerçek gider olarak indirilecek harcamaların tutarları nasıl hesaplanır?

Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde, gayrisafi hasılattan indirilebilecek gerçek giderlerin toplam tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

İndirilebilecek Gider = (Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat) / Toplam Hasılat
Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat – Konut Kira Geliri İstisnası

Örneğin, 2020 yılında 10.000 TL kira geliri elde eden bir mükellefin bu yıl içinde yaptığı indirilebilir nitelikteki harcamalar toplamı 2.000 TL’dir. Konut kira geliri istisnasından yararlanan bu mükellefin gerçek gider yöntemini seçmesi halinde indirilebilecek gideri ne kadardır?

Vergiye tabi hasılat = 10.000 – 6.600
              = 3.400
İndirilebilecek gider = (2.000 x 3.400) / 10.000
              = 680 TL

Götürü Gider Yönteminin Seçilmesi durumunda gider indirimi nasıl hesaplanır?

Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, (hakları kiraya verenler hariç) kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın % 15’i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler. Ancak, bu usulü seçen mükellefler iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler.

Götürü gider yöntemini seçen mükellefler ne zaman gerçek gider yöntemine dönebilirler?

Götürü gideri yöntemini seçen mükellefler iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemez. Gerçek gider yönteminden yararlanan mükellefler ise istedikleri zaman götürü gider yönteminden faydalanma hakkına sahiplerdir.
Örneğin 2018 yılında ilk defa götürü gider yöntemini seçen bir mükellef 2019 yılında da götürü gider yöntemini seçmek zorundadır. Mükellef 2020 yılında ise gerçek gider yöntemini seçebilir.

Kira gelirinde istisna uygulaması nedir?

Yalnızca konutlardan elde edilen kira gelirleri üzerinde istisna uygulaması söz konudur. Konut ve iş yerinden alınan kira gelirlerinin beyanı halinde istisna iş yeri kira gelirine değil konut kira gelirine uygulanır.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Related Posts
Youtube video indir